[SMCC] Solomon thien duong thai binh duong

Ch? Nh?t, 05/07/2009, 18:16

Solomon – X? d?o th?n tiên gi?a Thái B́nh Duong 

TPO - Sau 3 gi? trên máy bay c?a hăng Pacific Blue t? sân bay Brisbane 
(Australia), tôi d?t chân lên d?t Solomon Islands. Có l? nhi?u quí v? d?c bài 
vi?t này ph?i m? b?n d? may ra m?i t́m du?c x? dó n?m ? dâu.

   
   Solomon yên b́nh gi?a bi?n khoi. ?nh : Hi?u Minh 


Có internet không dây, không dèn tín hi?u giao thông

Trong d?i chua bao gi? tôi nghi l?i d?t chân d?n noi xa tít t?p gi?a Thái B́nh 
Duong v?i hon m?t ngh́n ḥn d?o, di?n tích 28 ngh́n km2 bao g?m d?o và bi?n v?i 
hon n?a tri?u dân, trong dó t?c Melanesia chi?m t?i 94%. Th? dô Honiara n?m 
trên d?o Guadalcanal.

Noi tôi dang ng?i vi?t bài có internet không dây, tru?c m?t là bi?n êm d?m, sau 
lung là khách s?n Kitano Mendana, n?m trên ph? chính c?a Honiara. Mu?n v? Hà 
n?i c?n 3 ti?ng bay di Brisbane, r?i t? dó m?t thêm 7 ti?ng t?i Singapore và 
thêm 2 gi? d? t?i v? Hà N?i. M?t ngày dêm v? d?n Vi?t Nam là may l?m.

Ngày xua h?c l?ch s? nói r?ng, m?t tr?i không bao gi? l?n ? Vuong qu?c Anh, tôi 
không tin. Hôm nay c?m d?ng 5 hào có ?nh hoàng h?u Elisabeth II, di taxi tay 
lái ngh?ch, m?i nh?n ra qu?c d?o Solomon dù cách xa London hàng ch?c ngàn d?m, 
v?n n?p bóng su t? già nua.

Du?i tru?ng nu?c Anh và ?nh hu?ng c?a Úc r?t l?n nhung dân Solomon r?t nghèo, 
có th? so v?i vùng Qu?ng Tr? nhà ta. Bi?n xanh, cát tr?ng, cá tôm d?y ?p, r?ng 
xanh b?t ngàn nhung không có ǵ d? an. Có l? v́ th? mà dân ngo?i qu?c dang d? 
xô t?i dây d? xem nh?ng ǵ c̣n gin tru?c khi con s?t phát tri?n xóa di nh?ng 
n?n van hóa lâu d?i ? mi?n bi?n nam Thái B́nh Duong này.

Ngu?i ta cho r?ng, x? Solomon du?c ngu?i Melanesia t?i s?ng t? m?y ngàn nam 
tru?c. T?i nam 1890, d? qu?c Anh t?i dây và d?t quy?n cai tr?. Solomon du?c d?c 
l?p vào nam 1976. Tôi t?i dây dúng vào d?p dân Honiara ngh? Qu?c khánh 
7-7-1976. Ti?ng Anh r?t ph? bi?n dù có t?i g?n 60 th? ng? khác nhau.

   
   Ṭa nhà Qu?c h?i c?a Honiara. ?nh : Hi?u Minh 


V?i mô h́nh Th? tu?ng d?ng d?u và ngh? vi?n ki?u Anh, chính quy?n Solomon dă 
tr?i qua thang tr?m v́ xung d?t s?c t?c, tranh giành quy?n l?c gi?a các phe 
nhóm. Đ?t nu?c dă tr?i qua n?i chi?n nh?ng nam 1998-2003 do s? di?u hành kém 
c?i c?a Chính ph?. 

C?u th? tu?ng Allan Kemakeza th?i dó dă xoen xoét “no body is above the law – 
ai cung b́nh d?ng tru?c pháp lu?t”, nhung r?i chính ông ta vào tù 5 tháng 
(2008) do tham nhung, l?m d?ng quy?n l?c, “ng?i x?m” trên hi?n pháp. 

Th?i gian dó, các phe nhóm c?c doan và b? t?c n?i d?y dánh nhau. Australia dua 
quân d?n d?p lo?n du?i danh nghia RAMSI (Regional Assistance Mission to the 
Solomon Islands) và t? dó m?i ?n. H?i dân c̣n thích dánh nhau, ai cung l?c d?u.

   
   R?t nhi?u nh?ng mái tranh nghèo... ?nh : Hi?u Minh 


Th? dô Honiara có m?t ph? chính dài vài km, ch?y d?c b? bi?n d?p mê h?n, nu?c 
trong xanh, nh́n th?y cá boi du?i nu?c. “Cao t?c” hai chi?u nhung chua có h? 
th?ng dèn tín hi?u giao thông. Đi sâu vào hai bên du?ng m?t chút không c̣n 
du?ng nh?a, dân chúng r?t nghèo trên nh?ng mái nhà t?m b?...

Dân chúng qua du?ng trên ph?, nh́n tru?c, nh́n sau và ale h?p… ch?y. Má phanh 
xe ? dây d?t nhu Hà N?i, nên tuy th?y ngu?i di b?, lái xe c? th? lao t?i. Không 
th?y chi?c xe máy nào. Lèo tèo vài xe d?p. Ôtô không b?m c̣i, b?ng ch?t nh? da 
di?t ti?ng c̣i toe toe ?m ? ? Hà N?i.

Honiara gi?ng th? xă Ninh B́nh cách dây 20 nam g?m ba ch? B: B?i, B?n, Bu?n, 
tuy r?ng ph? phu?ng ? dây nh?n nh?p hon. Đu?ng b?i b?n v́ mùi d?u diezen c?a xe 
th?i ra nhung ít th?y dân x? rác ra du?ng. Đ?i rút ti?n ATM ngoài ph?, vài 
ngu?i cung x?p hàng, dù trông m?t h? r?t “th? dân”.

   
   Kh?u hi?u : Hăy gi? cho Honiara s?ch ! ?nh : Hi?u Minh 


Ch? bù cho Hà N?i thanh l?ch nhà ḿnh, toàn dân Kinh, an m?c l?ch s?, nhung l?i 
ít ch?u x?p hàng hay nói xin l?i, c?m on... Th? m?i bi?t, ti?n b?c dôi khi 
không mua du?c van hóa.

X? s? c?a nh?ng ngu?i chân d?t, nhai tr?u

Dân Solomon r?t ni?m n?, g?p khách v?y tay chào “hello, có kh?e không” hay “anh 
t? dâu t?i”. H? cu?i r?t tuoi, dù rang mi?ng do an tr?u nên vàng khè, nha s? ? 
dây th?t nghi?p. Dù nghèo nhung h? có t?m ḷng và luôn hy v?ng vào ngày mai.

   
   R?t nhi?u ngu?i v?n c̣n di chân d?t... ?nh : Hi?u Minh 


Nói chuy?n v?i kho?ng 30 ngu?i k? c? trong van pḥng l?n ngoài du?ng. Ai cung 
m?ng r? “A, Vi?t Nam hero, p?ng p?ng America – VN anh hùng, dánh nhau v?i M?”. 
Nhung h?i Vi?t Nam ? dâu, ch?c cung nhu nh?ng ngu?i d?c bài vi?t v? qu?c d?o 
Solomom này, tra b?n d? măi m?i bi?t nu?c ta ? ch? nào. 

Solomon và th? dô Honiara cung là noi x?y ra tr?n chi?n ác li?t gi?a M? và Nh?t 
trong chi?n tranh th? gi?i th? 2 nh?ng nam 1942-1943. Phía M? và d?ng minh m?t 
kho?ng 7000 lính và bên Nh?t t?n th?t hon 31.000 ngu?i. D?u v?t c?a ngu?i Nh?t 
d? l?i trên băi chi?n tru?ng c?nh th? dô Honiara ch?ng t? s? kh?c li?t c?a cu?c 
chi?n.

C?m t? quân kamikaze ngày nay không c̣n n?a mà thay vào dó là xe Toyotta, t? 
l?nh, tivi c?a x? Phù Tang. Ngu?i Nh?t t?ng Solomon cái ch? kh?ng l?, xây r?t 
d?p, bán thu?ng vàng h? cám, t? chu?i, cam, du d?, khoai s?n d?n cá bi?n. Tuy 
g?n bi?n mà ch? cá lèo tèo.

Băi bi?n Honiara có vài ch? d? khách du l?ch t?m bi?n và xu?ng dáy d?i duong 
ng?m cá. Tôi th? m?t chuy?n và th?y dây dúng là noi th?y th?n s?ng. M?t chi?c 
t?u c?a Nh?t b? dánh ch́m th?i xua, nay là noi cho các loài san hô, cá bi?n 
sinh s?ng, boi l?i muôn m?u s?c nhu trong tranh. Dù d?t nu?c nghèo nhung chính 
ph? c?m dánh b?t cá nh?ng ch? này d? mu?n b?o t?n thiên nhiên.

T?i dây, tôi r?t t? hào v́ “tr?ng” hon các b?n Solomon, dù th?i ? co quan cu, 
các cô chua ch?ng v?n dùa r?ng, m? tôi ch?y không k?p khi lính lê duong Pháp 
càn vào làng. Ch?p chân dung ch?n trua n?ng g?t, n?u hoi t?i m?t chút là không 
bi?t ngu?i ta dang d?ng ch? nào. 

Dân Solomon h?u h?t là da den nh?m, tóc h́nh nhu không c?t bao gi?, phoi n?ng 
30-40oC không mu nón nên tóc ai cung vàng hoe. Nh́n qu?n áo m?c hay d?ng c?nh 
cung doán ra, bi?n nu?c mênh mông nhung không ai thích t?m. 
   Cô b?n d?ng nghi?p xinh d?p. ?nh : Hi?u Minh 


Cô b?n d?ng nghi?p xinh d?p k? có h? hàng ngu?i Vi?t Nam (th?o nào xinh th?). 
Ông c? hay k? ǵ dó di lính cho Pháp ? Papua New Guinea r?i l?y v? ? dó. Cô 
nàng thích an ph? 24 ? Sydney. Tuy là g?c Solomon nhung dă có qu?c t?ch Úc, 
ti?ng Anh hay cách an m?c ch? c̣n chút nào c?a x? Solomon.

Hon ch?c nam v? tru?c, dân t? các d?o hay trên núi d? v? Honiara không di gi?y 
dép. Trên ph? nay v?n c̣n nhi?u ngu?i “ba xoa hai d?p” di l?i dù tr?i n?ng 
chang chang 40oC trên v?a hè bê tông. 

   
   Tr?u cau ki?u... Solomon. ?nh : Hi?u Minh 


Trên du?ng các ông bà, thanh niên b?m b?m, mi?ng d? chót, th?nh tho?ng nh? to?t 
ra du?ng. Hóa ra, h? an qu? cau v?i vôi và m?t nhánh hoa, ch?c gi?ng tr?u c?a 
ta. H? g?i món này là “Solomon Beer, n?a qu? cau, say c? chi?u”. Mua m?t dô la 
du?c 4 qu? (8 dô la Solomon an m?t dô la M?).

Có th? ra du?ng bu?i t?i tho?i mái, nhung 6 gi? chi?u dă v?ng tanh và h?t m?t 
tr?i. Dân chúng ban ngày dông ngh?t, t?i bi?n h?t. Th?y có m?t r?p xi nê, ít 
café hay quán cóc tr? vài m?t bán cau r? ti?n.

Bu?i t?i, không th?y các em d?ng du?ng chào m?i khách “di choi không anh” nhu ? 
ta. Trong hu?ng d?n du l?ch, khách n? du?c nh?c là m?c váy ph?i dài chùm h?t 
d?u g?i. Tuy th?, v?n th?y các cô h? ng?c d? s? ho?c váy dài nhung l?i tr? du?i 
r?n.

Gi?ng nhu các th? dô trên th? gi?i, ? dây cung có China town. Hàng hóa h?u h?t 
c?a Trung Qu?c bán sang. R?t nhi?u c?a hàng c?a ngu?i Hoa dù v?n nghèo nàn. Tuy 
th?, có chai ru?u Martell Cordon Bleu giá t?i 2000$ Solomon (300USD) bày bán. 
Ông ch? ngu?i Hoa nói, c? nam bán du?c 2-3 chai.

Ngu?i Trung Qu?c dang mua d?t và xây nhà cho dân Solomon hay khách nu?c ngoài 
d?n thuê. Khách s?n tôi tr? có tên là Kitano Mendana, nghe mang máng nhu Kitai 
(Trung Qu?c). H?i ra, dúng là m?t ông ngu?i Hoa béo t?t làm ch?.

Tôi ? Solomon g?n m?t tu?n, m?t d?t nu?c tuy nghèo nhung hi?u khách. Dù ph?n 
dông không bi?t Hà N?i ? dâu, cung nhu dân ta ch? bi?t cái d?o Honiara này ? x? 
nào, nhung ai cung quí m?n Vi?t nam v́ dă dám dánh nhau v?i M?. 

   
   Th? dân Solomon - John Kofi. ?nh : Hi?u Minh 


M?t bác có tên John Kofi câu cá m?c trên b?n c?ng Honiara nói v?i tôi r?ng, 
chi?n tranh ch? làm nh?ng ngu?i dân thu?ng nhu h? d? máu, s?ng trong ḥa b́nh 
th́ con cháu m?i h?nh phúc.

Bác c̣n d?n tôi, khi nào v? Vi?t Nam nh? g?i thu và ?nh cho bác dù không dua 
email. Vi?t bài này, tôi mong bác d?c du?c, nh? dó c?m on nh?ng ngu?i b?n 
Solomon gi?n d? và hi?u khách. Tôi tin r?ng mi?n d?t Solomon th?n tiên này s? 
d?p măi măi nhu ḷng ngu?i noi dây.

Hi?u Minh
Solomon Islands, 5/7/2009.

Other related posts:

 • » [SMCC] Solomon thien duong thai binh duong - Nguyen Hoang Bao Vu