Soi Dong Le Hoi Banh Tet Ky Luc 2006

Sôi d?ng l? h?i bánh tét k? l?c 2006

TTO - Nhu nh?ng nam tru?c, l? h?i bánh tét t?i TP.HCM dã di?n ra tung b?ng vào 
t?i mùng 2 t?t Bính Tu?t (30-1-2006) v?i c?p bánh tét kh?ng l? d?t k? l?c
th? gi?i n?ng 3,5 t?n. Dây cung là l? h?i du?c dông d?o ngu?i dân thành ph? dón 
d?i trong nh?ng ngày d?u nam m?i.

ImageView
Xem video clip L? h?i bánh tét 2006

Dù 19g10 l? h?i m?i b?t d?u th? nhung t? 16g chi?u, r?t nhi?u ngu?i dân d? v? 
du?ng Lê L?i và khu v?c tru?c nhà hát l?n TP d? xem BTC và di?n viên t?p chuong
trình, s?p d?t d?i hình di?u hành. T?ng dòng ngu?i háo h?c ch? d?i và ch?p hình 
v?i các ngh? nhân, di?n viên tham d? l? h?i.

Tru?c gi? khai m?c, không khí trên khu v?c du?ng Lê L?i và tru?c nhà hát l?n 
thành ph? du?ng nhu nóng hon vì ai cung c? g?ng tìm cho mình m?t v? tr? d?
t?n m?t chiêm ngu?ng c?p bánh tét k? l?c t?i VN.

ImageView

ImageView

Doàn cà kheo C?n Gi? và xi?c thành ph? ti?n v? khán dài

"Vu di?u c?a r?ng" m?ng dón l? h?i bánh tét 2006 - ?nh: Vi Th?o

Ti?t m?c di?u hành m?c d?ng kéo chi?c xe chó k?t b?ng trái cây do các ngh? nhân 
Bình Qu?i th?c hi?n m? d?u cho l? h?i bánh tét 2006. Ngay sau dó, hình ?nh
Vi?t Nam, cùng v?i t?t c? truy?n du?c sân kh?u hóa qua các ho?t c?nh ru?c c?, 
nh?ng ngu?i nông dân vùng Nam b? v?i d?ng c? nhà nông, cu?c x?ng, nong nia
d?ng ngu c?c, nh?ng thanh niên v?i g?ng gánh, nh?ng ngu?i h?c trò mang trên tay 
dia trái cây ti?n vào sân kh?u chính m? du?ng cho c?p bánh tét kh?ng l?
xu?t hi?n trong s? hân hoan c?a ngu?i dân thành ph? và khách du l?ch nu?c ngoài.

ImageView

ImageView

Toàn c?nh khán dài l? h?i bánh tét 2006

Chi?c xe hoa ch? bánh tét ti?n vào khán dài torng s? chào dón n?ng nhi?t c?a 
ngu?i dân - ?nh: Nguy?n Công Thành

C?p bánh tét này v?n gi? k? l?c th? gi?i  v?i tr?ng lu?ng 3,5 t?n, m?i dòn bánh 
dài 3,5 mét, du?ng kính 0,8 mét. Công viên van hóa D?m Sen dã huy d?ng trên
60 nhân công gói c?p bánh này, v?i nguyên v?t li?u g?m 1.500 kg n?p, 300 kg d?u 
xanh, 100 kg th?t heo, 350kg lá chu?i. C?p bánh tét kh?ng l? du?c v?n chuy?n
trên hai chi?c xe trang trí hình d?u r?ng màu s?c r?c r?.

C?t bánh, nghi th?c quan tr?ng nh?t trong l? h?i du?c di?n ra trong ti?ng tr?ng 
h?i tung b?ng, v?i hi?u ?ng ánh sáng, pháo hoa dã làm cho l? h?i d?c bi?t
này thêm ph?n trang tr?ng. D?i di?n UBND TP.HCM dã lên sân kh?u làm l? dâng 
bánh lên t? tiên và c?t bánh.

Và thu?ng th?c bánh l?c cung tr? thành m?t nét van hoá v?i ngu?i dân thành ph? 
trong l? h?i này, 10 di?m phát bánh luôn dông d?o ngu?i dân ch? dón l?c.

V.TH?O - N.C.T. - H.NHUNG

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Soi Dong Le Hoi Banh Tet Ky Luc 2006