[SMCC] So y te Tphcm khuyen cao khong su dung ca ngu trong bua an tap the

S? Y t? TP.HCM khuy?n cáo: Không s? d?ng cá ng? trong b?a an t?p th? 

S? Y t? TP.HCM dã có van b?n khuy?n cáo các b?p an t?p th?, co s? cung c?p su?t 
an công nghi?p không s? d?ng cá ng? trong các b?a an ph?c v? công nhân, h?c 
sinh. Co s? ph?i ch?u trách nhi?m tru?c pháp lu?t và ph?i chi tr? toàn b? chi 
phí kh?c ph?c ng? d?c th?c ph?m n?u x?y ra. 
 
T?ch thu và tiêu h?y cá ng? uon t?i ch? Bình Di?n - ?nh: Nguyên Mi. 
Thông tin trên du?c bà Nguy?n Th? Hu?nh Mai, Chi c?c phó Chi c?c An toàn v? 
sinh th?c ph?m (ATVSTP) TP.HCM cho bi?t vào chi?u nay (10/6).

Sau khi v? ng? d?c c?a g?n 100 công nhân thu?c Công ty TNHH Showa du?c xác d?nh 
là có liên quan d?n cá ng? và co s? ch? bi?n cho bi?t dã mua cá t?i ch? Bình 
Di?n (TP.HCM), Chi c?c ATVSTP TP.HCM dã thanh tra vi?c buôn bán cá ng? t?i ch? 
d?u m?i này.

Nh?ng lo?i cá ng? nh?, "hàng d?t" v?i bi?u hi?n uon, tróc da, th?t cá dàn h?i 
kém, gãy d?u, v? b?ng, m?t d?... là ngu?n th?c ph?m thu?ng du?c các hàng quán, 
co s?, b?p an t?p th? mua v? s? d?ng ch? bi?n món an.

Ch? trong m?t bu?i thanh tra, doàn dã tiêu h?y t?i ch? g?n n?a t? cá ng? không 
d?t tiêu chu?n ATVSTP nh?m ngan ch?n ngu?n cá này du?c phân ph?i ra th? tru?ng.

Doàn thanh tra và Ban qu?n lý ch? Bình Di?n cung dã phát loa yêu c?u các ti?u 
thuong không du?c bán lo?i cá ng? không còn tuoi, có nguy co gây ng? d?c cao.

Theo th?ng kê c?a S? Y t? TP.HCM, trong nam 2009, toàn TP.HCM có 19 v? ng? d?c 
th?c ph?m thì dã có d?n 8 v? do ch?t histamin trong cá ng? gây nên. V? ng? d?c 
t?i Công ty TNHH Showa là tru?ng h?p d?u tiên c?a nam 2010 có liên quan d?n cá 
ng?.

Bác si Mai nói thêm: histamin là ch?t gây d? ?ng thu?ng có trong th?t, cá. Cá 
ng? là lo?i cá có n?ng d? histamin cao. Cá ng? không còn tuoi thì n?ng d? 
histamin càng phát sinh nhi?u hon. Khi an ph?i cá ng? có n?ng d? histamin cao 
quá m?c cho phép s? d?n d?n ng? d?c.

Ngu?i b? ng? d?c do cá ng? có tri?u ch?ng n?i m?n d? ngoài da, ng?a da; n?u 
histamin tác d?ng vào h? hô h?p s? gây khó th?; tác d?ng lên h? tiêu hóa thì 
b?nh nhân b? bu?n nôn, tiêu ch?y.

Bác si Mai khuy?n cáo, nh?ng ngu?i có ti?n s? d? ?ng không nên an cá ng? vì r?t 
d? b? d? ?ng, ng? d?c, th?m chí nguy hi?m d?n tính m?ng.

Ngu?i dân ch?n mua cá ng? nên c?n th?n ch?n cá th?t tuoi, b?o qu?n t?t vì khác 
v?i m?t s? lo?i cá bi?n khác, cá ng? dù không còn tuoi th?t v?n c?ng nên v? m?t 
c?m quan, ngu?i mua r?t khó phân bi?t cá tuoi hay không.

Nguyên Mi
Theo Thanh niênOther related posts:

  • » [SMCC] So y te Tphcm khuyen cao khong su dung ca ngu trong bua an tap the - Nguyen Hong Van