Skype Tien Vao Thi Truong Mobile Voi iSkoot

Skype ti?n vào th? tru?ng Mobile v?i iSkoot

Ai cung bi?t, Skype là công c? VOIP d?ng d?u th? gi?i hi?n nay v? tính nang 
cung nhu v? ch?t lu?ng d?ch v?. K? t? khi sát nh?p vào eBay thì Skype
càng phát huy th? m?nh c?a mình.

Gi? dây, v?i ph?n m?m iSkoot, "tham v?ng" ti?n sang th? tru?ng di d?ng có th? 
s? làm m?t cu?c cách m?ng l?n trong ngành vi?n thông.

Tru?c dây, di?m y?u ch?t ngu?i c?a Skype chính là PC. Môi tru?ng làm vi?c c?a 
nó không th? nào vu?t ra ngoài gi?i h?n chi?c máy vi tính. Gi? dây, tình hình
dã khác, v?i iSkoot, ph?n m?m cho phép dem ch?c nang c?a Skype t? PC vào các 
thi?t b? di d?ng, duong nhiên, ch? là nh?ng chi?c di d?ng c?p cao, g?n v?i
PDA.

iSkoot cho phép ngu?i dùng s? d?ng VOIP và danh sách d?i tác (contact list) 
trên Skype t? di?n tho?i di d?ng. Các kh? nang nhu xem th? ai dang online d?
dàm tho?i, tin nh?n tr?c tuy?n duong nhiên không th? v?ng m?t. Kh? nang l?n 
nh?t có th? th?y là gi? dây, b?n có th? liên l?c v?i m?t nhóm ngu?i mà tru?c
dây b?n ch? có th? liên l?c qua máy PC.

Hi?n t?i ch? có nh?ng c?ng k?t n?i t?i M? có th? ?ng d?ng tính nang c?a iSkoot. 
Trong tháng này, tính nang trên ti?p t?c ti?p c?n v?i ngu?i dùng ? châu
Âu, châu Á. C?ng k?t n?i iSkoot chính là các máy ch? có th? chuy?n ti?p tín 
hi?u g?i t? mobile có dùng iSkoot d?n h? th?ng máy ch? VOIP c?a Skype.

V?i d?ch v? này, n?u m?i vi?c suôn s? thì Skype có kh? nang làm m?t cu?c cách 
m?ng trong ngành vi?n thông vô tuy?n. Kh? nang thu hút các khách hàng c?a
h? th?ng vô tuy?n chuy?n m?ch hi?n nay là r?t l?n, vì iSkoot có giao di?n tr?c 
quan, ch?c nang và d?ch v? cung phong phú, và quan tr?ng là giá thành có
th? s? r? hon.

VOIP du?c xem là m?t trong ba tiêu di?m làm cách m?ng c?a ngành vi?n thông 
trong th?p k? này, và di?u dó dang d?n tr? thành hi?n th?c.

TR?N HUY (Theo PC World M?)

Other related posts:

  • » Skype Tien Vao Thi Truong Mobile Voi iSkoot