[SMCC] Sinh vien say thuoc lao

Sinh viên "say" thu?c lào

TPO - T? lâu, thu?c lào tr? thành "món" ua thích c?a nhi?u sinh viên nam. M?c 
dù bi?t hút thu?c có h?i cho s?c kh?e, nhung nhi?u b?n tr? v?n "b?n di?u thu?c 
lào, nâng cao si di?n" m?i khi lê la ? quán nu?c v?a hè.

 
Sinh viên phê thu?c lào. 
Nam - sinh viên D?i h?c Th?y L?i vê thu?c di?u ngh?, d?t vào nõ di?u, châm l?a, 
rít m?t hoi th?t sâu r?i thong th? ng?a ngu?i nh? t?ng làn khói tr?ng. Hút 
xong, Nam dua cái di?u cho d?a b?n ng?i bên c?nh. C? th?, hàng ch?c sinh viên 
truy?n tay nhau cái di?u cày.

Gi? tan h?c, quán nu?c tru?c c?ng các tru?ng d?i h?c ? Hà N?i là noi t? t?p c?a 
nhi?u nam sinh viên. M?i quán nu?c d?u "trang b?" m?t, hai di?u cày ph?c v? 
"thu?ng d? sinh viên". 

T?i m?t quán nu?c tru?c c?ng tru?ng D?i h?c Ki?n Trúc, Long (sinh viên tru?ng 
này) "b?n" xong di?u thu?c, m?t lim dim nhu v?a ng? d?y, quay sang b?o m?y 
"d?ng nghi?p" sinh viên ng?i c?nh: "Thu?c này n?ng, phê quá". C? h?i cu?i vang 
tru?c câu nói ngây ngô c?a Long.

Cung theo Long, hút thu?c lào bây gi? m?i là "m?t", v?a r?, l?i v?a... phê. D? 
có th? mang di?u theo ngu?i, nhi?u "con nghi?n" ch? nhi?u ki?u di?u cày "di 
d?ng", nh? g?n.

Dung - sinh viên nam hai, H?c vi?n Y Du?c C? truy?n Tu? Tinh cho bi?t: "Ch? c?n 
m?t chai nh?a khoét l? v?a cái nõ di?u, b? vào túi, mang d?n tru?ng, d? ít nu?c 
là hút du?c. Nhi?u b?n mình còn d?u tu mua h?n t?u d? hút cho ti?n".

Phong trào lên cao, nên vào nhi?u phòng tr? dông sinh viên nam, r?t d? nh?n 
th?y d?u có m?t hay "tay di?u".  

"Phòng c?a b?n mình trong ký túc xá trang b? t?i c? ba, b?n cái di?u d? ti?p 
khách, cung nhu thi th? tài nang" - Lang Van Thành - sinh viên tru?ng D?i h?c 
Su ph?m Ngh? thu?t Trung uong nói. Thành cho bi?t thêm: "Thu?c lào 1.000 
d?ng/túi, mua 5.000 d?ng hút c? ngày". 

M?t ngu?i yêu vì thu?c lào

?nh hu?ng t? b?n bè, l?i trong môi tru?ng nhi?u ngu?i hút nên sinh viên mu?n b? 
thu?c lào không d?. Và, cung chính vì cái "món" này mà cánh sinh viên nam không 
nh?n du?c thi?n c?m c?a m?i ngu?i, d?c bi?t là các b?n n?. 

Lan - sinh viên tru?ng D?i h?c Giao thông v?n t?i cho bi?t: "Mình r?t ghét sinh 
viên nam hút thu?c lào. Hình ?nh dó trông "x?u x?u b?n b?n" th? nào ?y, không 
phù h?p v?i sinh viên. Lan cung cho bi?t, tiêu chí hàng d?u d? l?a ch?n b?n 
trai c?a cô là không hút thu?c. 

Nhi?u b?n n? không thích sinh viên nam hút thu?c lào còn do mùi hôi d?c trung 
c?a nu?c di?u. Hút nhi?u thu?c, không v? sinh rang mi?ng thu?ng xuyên, hoi th? 
s? th?t kinh kh?ng khi ti?p xúc v?i b?n gái. Trên th?c t?, có nhi?u tai n?n 
t?ng x?y ra.

Nguy?n Van Lâm, sinh viên Cao d?ng ngh? co di?n, d?n gi? v?n chua quên du?c n?i 
dau m?t ngu?i yêu vì... thu?c lào. 

Trong l?n di choi v?i b?n gái, Lâm v?i quá, ng? trua d?y, quên... dánh rang, 
sau khi "làm" di?u thu?c. Cùng v?i m?t s? b?t hòa n?y sinh, b?n gái Lâm không 
th? ch?u du?c cái mùi d?c tr?c c?a "nàng thu?c" (dù dã nhi?u l?n khuyên nh?), 
nên quy?t d?nh chia tay.

Tru?ng Phong
 
 
  
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Sinh vien say thuoc lao - Nguyen Hong Van