Sim Di Dong Gia Tren Troi

Sim di ñoäng giaù "treân trôøi"250 trieäu ñoàng laø giaù cuûa sim ñieän thoaïi di ñoäng 0988999999 ñöôïc rao 
treân trang web

www.thegioisimcard.com.

Môùi hôn 1 naêm tröôùc, giaù cuûa chieác sim "luïc taøi" maïng Vinaphone vôùi 
soá 0912999999 ñöôïc rao vôùi giaù 72 trieäu ñoàng cuõng ñaõ laøm giaät mình 
nhöõng ngöôøi söû duïng

ñieän thoaïi di ñoäng.

Chæ sau vaøi thaùng keå töø khi cuoäc ñaáu giaù soá ñieän thoaïi 0988888888 
keát thuùc, giaù caùc sim di ñoäng soá ñeïp cuûa caùc maïng di ñoäng Vinaphone, 
MobiFone taêng moät

caùch choùng maët. Neáu nhö tröôùc ñaây, giaù cuûa nhöõng chieác sim "töù quí" 
chæ vaøi trieäu ñoàng thì giôø ñaõ ñöôïc ñaåy leân haøng chuïc trieäu ñoàng. 
Caùc trang web baùn

sim soá ñeïp cuõng moïc leân nhö naám:

www.sodenho.com,

www.simsodephanoi.com,

www.090.com.vn,

www.simsodep.net,

www.thegioisimcard.com...

Treân caùc trang web chuyeân veà soá ñeïp naøy, nhieàu soá sim di ñoäng ñöôïc 
nieâm yeát vôùi möùc giaù "treân trôøi".

Treân trang web

www.simsodephanoi.com,

sim di ñoäng 0909686868 ñöôïc rao baùn vôùi giaù 72 trieäu ñoàng. Trang web

www.090.com.vn,

sim di ñoäng 0905888888 ñöôïc rao baùn vôùi giaù 160 trieäu ñoàng. Möùc giaù kæ 
luïc thuoäc veà trang web

www.thegioisimcard.com

vôùi 3 sim di ñoäng giaù töø 100 trieäu ñoàng trôû leân: sim 0918777777 giaù 
100 trieäu ñoàng; sim 0988999999 vaø 0905999999 ñeàu coù giaù 250 trieäu ñoàng.

Giaù caùc soá VIP treân trang web thegiosimcard.com

Theo ñieàu tra cuûa PV Thanh Nieân, chieác sim 0988999999 laø cuûa ngöôøi mua 
trong cuoäc ñaáu giaù töø thieän taïi ñeàn Huøng (tænh Phuù Thoï) vaøi thaùng 
tröôùc ñaây vôùi giaù

thaéng cuoäc laø 135 trieäu ñoàng. Ngöôøi chuû ñaàu tieân cuûa chieác sim naøy 
khoâng duøng vaø chieác sim ñaõ "löu laïc" ñeán trang web

www.thegioisimcard

vôùi möùc rao baùn leân tôùi 250 trieäu ñoàng. Coøn nhöõng sim "ñeïp nhö mô" 
cuûa MobiFone nhö 0905999999, 0905888888 ñaõ "loït" ra beân ngoaøi baèng caùch 
naøo thì hieän

nay vaãn chöa coù caâu traû lôøi.

OÂng Ñinh Vieät Höng, Tröôûng phoøng Kinh doanh cuûa MobiFone khaúng ñònh: 
"Chuùng toâi baùn cho caùc ñaïi lí theo loâ lôùn vaø khoâng phaân bieät soá 
ñeïp hay khoâng ñeïp (?).

Neáu nhö soá ñeïp rôi vaøo daûi soá maø ñaïi lí mua thì ñaïi lí ñöôïc lôïi 
(?)". MobiFone coù hoaøn toaøn "voâ tö" trong vieäc phaân phoái soá ñeïp cho 
caùc ñaïi lí hay khoâng

coù leõ chæ MobiFone vaø caùc ñaïi lí laø bieát roõ. Nhöng ñieàu ai cuõng thaáy 
laø caùc sim di ñoäng soá sieâu ñeïp ñöôïc rao baùn nhieàu nhaát chuû yeáu laø 
cuûa MobiFone.

Nhöõng sim di ñoäng soá ñeïp thuoäc quyeàn quaûn lí vaø sôû höõu cuûa caùc 
coâng ti thoâng tin di ñoäng. Veà maët qui ñònh, caùc coâng ti naøy khoâng 
ñöôïc ñem baùn caùc sim soá

ñeïp ñeå thu lôïi nhuaän. Cuõng chính vì theá, vieäc caùc coâng ti naøy söû 
duïng nhöõng sim di ñoäng sieâu ñeïp nhö theá naøo seõ phaàn naøo noùi leân 
tính nhaân baûn cuûa coâng

ti ñoù ñoái vôùi xaõ hoäi. Vinaphone vaø Viettel Mobile ñaõ cam keát söû duïng 
phaàn lôùn caùc sim di ñoäng sieâu ñeïp trong kho soá ñeïp cho caùc muïc ñích 
töø thieän. MobiFone

lieäu coù ñöa ra moät cam keát töông töï hay vaãn "voâ tö" phaân phoái soá 
sieâu ñeïp cho caùc ñaïi lí?

Hoaøng Ly

Other related posts:

  • » Sim Di Dong Gia Tren Troi