Sau Tet Nen An Nhieu Rau Qua

Sau T?t, nên an nhi?u rau qu?

Sau T?t, nên an nhi?u rau qu?. ?nh: floridafood.com
Nh?ng ngày T?t tràn ng?p th?t, ru?u, bánh chung... dã thi?u di m?t món an r?t 
c?n thi?t là rau xanh và trái cây. D? co th? s?m cân b?ng tr? l?i, m?i ngu?i
nên tang cu?ng các lo?i th?c ph?m này.

Các lo?i rau, c?, qu? nhu: Rau mu?ng, rau c?i, b?p c?i, cà chua, dua chu?t, d?u 
côve, b?u, bí, su hào, càr?t... là ngu?n vitamin r?t quý, nh?t là vitamin
C, carotein... khi vào co th? du?c chuy?n thành vitamin A.

Trong m?i b?a an không nên dùng don di?u m?t lo?i rau mà nên ph?i h?p nhi?u 
lo?i rau. Các lo?i rau gia v? nhu rau mùi, rau thom, hành, kinh gi?i... r?t
giàu vitamin, ch?t khoáng và kháng sinh th?c v?t là huong li?u kích thích an 
ngon mi?ng. Trong rau và trái cây luôn có s?n các ch?t ch?ng ôxy hoá, giúp
co th? ch?ng l?i nh?ng phân t? g?c t? do làm co th? d? m?c b?nh khi an u?ng 
thay d?i.

Trong rau qu? có r?t nhi?u ch?t có tác d?ng cân b?ng tiêu hoá nhu: Ch?t caroten 
có trong rau c? qu? có màu vàng, d? ho?c da cam; ch?t genistei và isoflavon
có trong d?u tuong, d?u ph?; ch?t lycopene có trong cà chua, dua h?u, mo, 
bu?i... vitamin E có trong d?u th?c v?t, giá d?...

D?c bi?t vitamin C thiên nhiên trong trái cây r?t quý d?i v?i co th? dang b? 
"b?i th?c" b?i ch?t d?m. Cam, quýt, bu?i là nh?ng lo?i qu? s?n có, ngon, b?
và có tác d?ng b?i b? co th? t?t.

T? lâu d?i, nhân dân dã dùng nu?c cam, quýt d? ch?a b?nh thi?u vitamin C, ch?a 
khát và gi?i say ru?u... An cam v?n t?t hon nu?c cam v?t, vì ngoài nu?c cam,
ta còn an c? ch?t xo g?m cùi tr?ng, múi, tép và ch?t pectin. Ch?t xo này giúp 
d? dày và ru?t non d? h?p thu du?ng ch?t và gi?m h?p thu ch?t béo và 
cholesterol,
ch?ng táo bón. N?u dùng vitamin C li?u cao du?i d?ng thu?c thay th? hoa qu? kéo 
dài s? làm tang nguy co b? s?i th?n.

Theo Lao d?ng

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Sau Tet Nen An Nhieu Rau Qua