San Do Mua Giam Gia

"San" d? mùa gi?m giá


Ngày cu?i tu?n, dang loanh quanh v?i nh?ng k? ho?ch "an choi" thì tôi nh?n du?c 
tin nh?n "MNG (tên m?t c?a hàng th?i trang "hi?u" dang du?c các b?n gái
ua chu?ng) on sale" t? cô b?n thân. Chua d?y 20 phút, Huong có m?t t?i nhà tôi 
và h? h?i: "Theo t?, b?n mình lu?n m?t vòng Sài Gòn shopping (mua s?m) hàng
sale off (gi?m giá) di!ù".
List of 1 items
. "Lùng" hàng hi?u mùa gi?m giá
list end

Trên du?ng di, Huong láu táu: "T?t c? các m?t hàng t?i Mango dang gi?m giá t?i 
50%. Chúng ta d?n dó tru?c, t? có "nghía" vài b? ? dó nhung còn d?i "down"
giá.". Thông thu?ng hàng nam, kho?ng th?i gian này Huong dang lang thang ? 
Singapore, Malaysia hay H?ng Công d? ch? shopping mùa gi?m giá cu?i nam.

images/images102718_4A

Hàng gi?m giá trên du?ng Nguy?n Trãi thu hút ngu?i mua. ?nh: D.V.D.

Nhung nam nay cô ? l?i Vi?t Nam vì theo cô lý gi?i thì "Sài Gòn gi? khác r?i, 
nh?ng lo?i d? thu?c hàng hi?u nhung d?n th?i di?m gi?m giá cu?i mùa thì ph?i
bán ch? không ph?i hàng t?n kho hay hàng l?i. Nam nay "lùng" th? hàng này ? dây 
xem sao".

D?n c?a hàng MNG trên du?ng M?c Th? Bu?i, ch? g?i xe dã ch?t kín. Riêng Huong 
du?c anh b?o v? uu ái cho d? chi?c xe mé trên l? du?ng. Tr? l?i ánh m?t tò
mò c?a tôi, Huong nheo m?t: "khách hàng thân thi?t mà!". M? c?a bu?c vào, tôi 
mu?n "d?i" vì không gian c?a hàng kho?ng ch?ng hon 30m2 nhung ngu?i dông
không th? t?! Huong tr?n an tôi: "Nên ch?u khó "lan x?" m?t tí m?i có hàng d?c. 
T? l?a ki?u và kích c?, c?u lên l?u x?p hàng d? giành phòng th?".

Tôi chua k?p ph?n ?ng, Huong dã hòa vào dòng ngu?i và b?t d?u cu?c "san lùng" 
c?a mình. Li?c m?t vòng m?i th?y Huong nói dúng. T?t c? các m?t hàng d?u gi?m
giá t? 30% - 50%, không k? m?i cu. Trong lúc d?ng x?p hàng d?i l?y s? d?. th? 
d?, ch? Qu?nh Giang - làm t?i m?t công ty PR ? Hà N?i, ngu?i d?ng th? 7 (tôi
là ngu?i th? 6) v?i m?t d?ng d? hon c? ch?c món áo, váy trên tay . "giao luu": 
Ch? ch?n du?c nhi?u không? Thích quá, không ng? Sài Gòn cung có du?c mùa
gi?m giá hàng hi?u, em mua du?c m?t d?ng d? mùa thu d? nam sau m?c.

Sau g?n 3 ti?ng ch?n, th? d? và hon 40 phút x?p hàng d? tính ti?n v?i hóa don 
160 USD cho 6 món d? g?m váy, áo và dây th?t lung, khuôn m?t Huong v?n tuoi
t?nh, trong khi dó khuôn m?t c?a ch? nhân viên l? v? m?t m?i. Thu?ng thì c?a 
hàng dóng c?a vào 21 gi? nhung do khách quá dông nên nhân viên ph?i ph?c v?
thêm gi?. Nhìn d?ng sau, n?i duôi chúng tôi còn kho?ng hon m?t ch?c khách dang 
x?p hàng. Chúng tôi bu?c ra kh?i c?a hàng khi kim gi? d?ng h? dang nhích
sang s? 11 t?c 23g dêm.
List of 1 items
. D? giá, d? lo?i ch?t lu?ng
list end


Ngu?i mua d? b? quy?n ru b?i nh?ng l?i rao nhu v?y. Nhung nhi?u khi "coi v?y mà 
không ph?i v?y".

Không ch? các lo?i hàng hi?u d?t ti?n, d?n h?n l?i lên, c? vào th?i di?m này, 
nhi?u c?a hàng th?i trang t?i TPHCM nhu Nino Maxx, Tony Blue Jeans (Vi?t Nam),
AIIZ (Thái Lan), Forus, YiShion (Dài Loan), Etam (Trung Qu?c)... bung ra d?y 
n?t nh?ng hàng t?n kho tru?c khi nam cu k?t thúc. Các m?t hàng du?c các c?a
hàng này dem ra bán do hàng dã "d? m?t" ho?c không còn d? kích c?.

Nh?ng kích c? trung bình nhu S, M dã du?c bán h?t, ch? còn các c? lo?i l?n và 
c?c l?n nhu XL, XXL. Khá nhi?u ngu?i luôn ch? mùa gi?m giá d? "san" hàng t?t,
giá r?. Ch? Phuong Nhu, công tác t?i Khu công nghi?p Tân Bình vui v? cho bi?t: 
Em "ki?m" du?c m?t chi?c váy Jeans và áo thun không tay hi?u Nino Max ch?
v?i giá 90.000 d?ng, trong khi giá cu cho 2 món này ph?i hon 200 ngàn.

Các khu ph? th?i trang trên du?ng Nguy?n Dình Chi?u, Cao Th?ng, Nguy?n Trãi, 
Hai Bà Trung. dâu dâu cung treo các b?ng hi?u "sale off", "clearance", "big
sale". Tuy nhiên, bán hàng gi?m giá ch? là chiêu thu hút khách hàng c?a các nhà 
kinh doanh. Nh?ng b?ng hi?u gi?m giá thu?ng có s?c hút r?t mãnh li?t khi?n
nhi?u ngu?i dù không có ý d?nh mua s?m nhung cung "ghé vào coi cho bi?t".

Và r?i khách hàng "coi th?" b? các m?t hàng giá r? d?n b?t ng? quy?n ru lúc nào 
không hay. C?a hàng K.A treo b?ng "gi?m giá toàn b? d? Úc" th?t l?n trên
du?ng Cao Th?ng. Trong ti?m có d? lo?i m?t hàng, da s? là hàng thu?ng. M?t s? 
áo thun, so mi, giày dép d? lo?i d?ng trong chi?c thùng c?c-tông du?c gi?m
giá 60% - 70% nhung m?u mã thì du?i c? "thu?ng thu?ng b?c trung", còn ch?t 
lu?ng thì. ti?n nào c?a n?y.

Khi du?c h?i hàng Úc ? dâu thì cô nhân viên bán hàng ch? vào trong v?i kho?ng 
g?n 20 s?n ph?m, da ph?n là nh?ng chi?c qu?n ch? còn c? XS (bé nh?t) ho?c
nh?ng chi?c áo c? XL (b? nh?t). Khi h?i d?n màu s?c và c? khác thì du?c tr? l?i 
"vì hàng nh?p gi?m giá t? Úc v? nên ch? có v?y.

M?t chi?c dây chuy?n ki?u, dính dá màu xanh du?c gi?m giá d?n 60%. Cô ch? ti?m 
"dua d?y": "Chi?c dây chuy?n xinh th? kia mà giá còn 50.000 d?ng là quá r?,
ch? có hàng gi?m giá m?i r? du?c nhu th?, ch? mua di". D?nh tr? ti?n nhung sau 
khi phát hi?n m?t trong nh?ng h?t dá dã b? b?, tôi không mua n?a. Cô ch?
ti?m gi? l?: "Thì có nhu th? m?i 50.000 d?ng".

Th?c t?, không ph?i ai di mua hàng gi?m giá cung có th? ch?n du?c m?t vài món 
hàng v?a ý. D?ng gi?a "mê h?n tr?n." co man nào là gi?m giá, khuy?n mãi. khách
hàng d? b? hoa m?t b?i d? ch?ng lo?i qu?n áo có nhi?u l?i nhu ng? màu, ?, rách, 
m?t nút. N?u không ch?n k? b?n s? dem v? nhà nh?ng món d? không th? s?
d?ng du?c.

"Sành hàng" và có kinh nghi?m là th? nhung cô b?n tôi cung ph?i diên ti?t lên 
vì chi?c qu?n bò Diesel mà cô mua t?i ti?m OLL trên du?ng Cao Th?ng dã du?c
gi?m giá 50% (800 ngàn) tu?n tru?c, l?i n?m ch?m ch? trong m?t c?a hàng ? Trung 
tâm mua s?m Saigon Square v?i giá chua du?c phân n?a cái giá cô ph?i m?t
công san lùng.

Không ph? nh?n mua hàng gi?m giá m?t s? s?n ph?m c?a các thuong hi?u th?i trang 
n?i ti?ng (hay còn g?i là d? hi?u) là m?t cái thú và là cách d?. ti?t ki?m.
Thay vì ph?i b? vài tri?u b?c ra mua m?t dôi giày ho?c b? cánh c?a Levi's hay 
Tommy thì b?n tr? có th? s? h?u nó v?i giá phân n?a ho?c ít hon. Th? nhung,
không ph?i lúc nào mua hàng gi?m giá cung có th? ti?t ki?m hi?u qu? vì m?t s? 
c?a hàng dã "tr?n" m?t vài th? hàng "linh tinh v? v?n" vào.

Chính vì th?, các "tín d?" c?a hàng gi?m giá dã rút ra kinh nghi?m "xuong máu": 
"ph?i có trái tim "nóng" (d? lùng s?c hàng kh?p noi không m?t m?i) và m?t
cái d?u "l?nh" (d? không choáng ng?p gi?a "tr?n d?" ki?u dáng m?u mã mà không 
d? ý d?n ch?t lu?ng). Hon n?a, v?i tâm lý "ham r?", không ít ngu?i d? dàng
lãng phí s? ti?n không nh? khi "m?m lòng" tha hàng v?. r?i d? dó vì chua th?t 
s? c?n ho?c không có d?p nào d?ng d?n. Dó cung là m?t trong nh?ng "l?i l?m"
d? m?c ph?i c?a phái d?p.

H?NH NHUNG
Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » San Do Mua Giam Gia