Sai Gon Ve chai

Sài Gòn... ve chai


Hai c?a hàng và trang web saigonvechai.com ra d?i ch? d? giúp rao bán, ký g?i 
nh?ng món hàng ngu?i này chê nhung k? khác l?i thích. D? th? h?m bà l?ng,
nhung t? dó có th? khi?n nhi?u ngu?i ph?i xem l?i quan ni?m lâu nay c?a mình v? 
t? "ve chai" (hay "d?ng nát" nhu ngu?i mi?n B?c v?n g?i)...

Hai c?a hàng và trang web saigonvechai.com ra d?i ch? d? giúp rao bán, ký g?i 
nh?ng món hàng ngu?i này chê nhung k? khác l?i thích. D? th? h?m bà l?ng,
nhung t? dó có th? khi?n nhi?u ngu?i ph?i xem l?i quan ni?m lâu nay c?a mình v? 
t? "ve chai" (hay "d?ng nát" nhu ngu?i mi?n B?c v?n g?i)...

Hàng d?c

M?t cây piano c? t? th?i Pháp dang du?c rao bán có th? khi?n ngu?i mê dàn ph?i 
ng?t ngây: cây dàn có tên Gaveau Paris này t?ng du?c s? d?ng trong các nhà
dòng xua, dành cho các ca doàn. Âm thanh c?a nó v?n gi? v? sang tr?ng, tinh 
khi?t. V? ngoài c?a nó không hào nhoáng tân th?i nhu piano bây gi? mà còn gi?
nguyên v? m?c m?c v?i b? m?t g? chua b? "tút" l?i. Sài Gòn ve chai có b?y cây 
piano d?ng này v?i giá t? 7-12 tri?u d?ng/cây, và dã bán du?c ba cây.

Trung tâm cung dã bán m?t chi?c xe hi?u Velo Solex c?a Pháp v?i giá 6 tri?u 
d?ng. "M?t ngu?i ? Bình Duong mua chi?c xe này làm quà t?ng sinh nh?t ngu?i
m? dã 80 tu?i c?a mình. Ngày xua lúc còn là n? sinh, bà t?ng u?c ao có m?t 
chi?c xe nhu th?" - Hi?u, ngu?i c?a Sài Gòn ve chai, k? l?i câu chuy?n v? m?t
khách hàng c?a mình.Sài Gòn ve chai hi?n có t?i 300 thành viên, trong dó 50 thành viên c?t cán chia 
s? v?i nhau s? thích... ve chai và g?n bó v?i nhau qua các chuong trình
công tác xã h?i, noi nh?ng món d? cu nhu sách v?, áo qu?n, d? choi... cùng bao 
v?t d?ng khác tr? thành món quà cho tr? em nghèo.
Ch?ng ai nghi m?t cây dàn piano hay m?t chi?c xe cu l?i có th? n?m trong... 
gánh ve chai c?a m?t bà m?t ch? nào dó v?n thu?ng ngày d?n các con h?m Sài Gòn
thu mua m?y th? d? b? di. Nhung bên c?nh cây piano ?y v?n có nh?ng th? d? th?t 
là... ve chai. M?t cô gái chu?n b? d?n sang nhà m?i dã "dung c?m" rao bán
m?y cái ruong cu v?i giá 500.000d. Tu?ng cho vui, ai ng? có ngu?i d?n mua ngay. 
Cu?i cùng thì vui th?t vì d?y di du?c m?y th? cho d? ch?t nhà l?i có thêm
kho?n ti?n s?m v?t d?ng m?i.

Còn vô s? nh?ng th? ch?ng ai ng?: nh?ng chi?c máy hát bang c?i dã c? l? si và 
tu?ng bây gi? không còn ai nghe n?a v?i giá 1-2 tri?u d?ng. Cu k? hon n?a
là chi?c máy hát dia than hi?u Columbia trông r?t k? l? v?i v? ngoài m?c meo và 
nh?ng du?ng nét d?c s?t tính th? công nhung ngu?i bán t? tin rao giá 5
tri?u d?ng. M?t máy hát dia than khác trông th?t bu?n cu?i v?i l?p da b?c dã 
bung ra nhung l?i "gây s?c" vì di kèm v?i nó là b? 80 dia than, trong dó có
nh?ng dia làm t? nam 1918 nay v?n nghe t?t. R?i thì di?n tho?i quân

d?i th?i xua, dèn d?u cu, máy dánh ch?... Có nh?ng th? du?c gi? gìn trau chu?t, 
cái khác l?i ph? d?y b?i...

Tay choi l? d?i

Ngu?i dua ra ý tu?ng này là anh D. - n?i ti?ng trong gi?i dân choi "xua cu" ? 
Sài Gòn v?i bi?t hi?u "Vespa lang b?t". Anh cùng ngu?i em l?p ra trung tâm
này m?t nam tru?c dây. "Chúng tôi giúp rao bán, ký g?i nh?ng d? xua cu ch? 
không ph?i thu?n túy d? c? nhu ? ph? Lê Công Ki?u" - anh D. nói. Ngu?i ta có
th? tìm th?y ? dây b?t c? th? gì là ve chai, nhung v?i anh D. di?u quan tr?ng 
nh?t là n?u khi vào dây nó là ve chai thì khi ra kh?i nó tr? thành m?t v?t
d?ng h?u ích hay th?a mãn du?c ý thích s? h?u c?a ngu?i ch? m?i.

"Vespa lang b?t" hi?n có trong tay hon 30 chi?c xe Vespa c? các lo?i, cùng r?t 
nhi?u nh?ng d? xua cu khác. "Chuyên gia suu t?m hàng d?c", dó là l?i m?i
ngu?i nói v? anh. Cung vì su?t ngày l? m? v?i nh?ng chi?c xe cu, nh?ng v?t d?ng 
xua mà anh tr? nên d?ng c?m v?i nh?ng ngu?i dang s? h?u ve chai và nh?ng
k? mu?n mua nó mà ch?ng bi?t tìm noi dâu.

Ai dó v?a mua du?c m?t món d? m?i, dù d?t ti?n hay không nhung mang v? nhà l?i 
chán không mu?n dùng n?a thì nó là ve chai. Mu?n d?y nó di khu?t m?t nhung
ch?ng bi?t b?ng cách nào, mà cho không thì l?i... ti?c c?a. D?c bi?t v?i nh?ng 
ngu?i d?n nhà, d? cu r?t nhi?u: vài cái bàn gh? cu, cái t? tróc son, cái
giu?ng n?m th?ng vài ch?..., bi?t dâu mà rao, dành bán t?ng bán tháo theo d?ng 
d?ng nát. T? ch? d?ng ra làm trung gian giúp b?n bè trao d?i ve chai, anh
D. l?p luôn trang web và m? hai c?a hàng ? Bình Tân và Phú Nhu?n.

Nhu c?u bán mua d? cu trong xã h?i là r?t l?n, d?c bi?t v?i ngu?i Sài Gòn. 
Nhung hi?n nay có r?t ít ti?m chuyên kinh doanh ve chai nhu v?y. Ho?t d?ng mua
bán ve chai chua nhi?u và Sài Gòn ve chai dang di nh?ng bu?c kh?i d?u, nhu m?t 
noi tin c?y d? ki?m ch?ng nh?ng món d?. Hon th?, saigonvechai.com không
ch? là noi mua bán mà còn giúp m?i ngu?i trao d?i ki?n th?c, s? d?ng món d? cu 
dúng v?i giá tr? c?a nó. Anh D. k?: "Th?y trên di?n dàn m?t cô gái có cái
di?n tho?i bàn cu xua dã b? h?ng, m?t Vi?t ki?u bên M? dã t?n tình ch? cô cách 
s?a ch?a. Anh này còn s?t s?ng d?n m?c lên m?ng eBay mua h?n m?t cái gi?ng
nhu v?y, r?i ch?p hình g?i v?. Chi?c di?n tho?i h?ng nay dã ch?y t?t. Dó là s? 
d?ng c?m c?a nh?ng ngu?i thích suu t?m d? xua cu".

Sài Gòn ve chai - m?i ra d?i du?c m?t nam - dang gi?i thi?u d?ch v? m?i: cho 
thuê d? ve chai d? các doàn làm phim s? d?ng khi quay nh?ng c?nh xua, các nhà
hàng, khách s?n trung bày khi t? ch?c m?t s? ki?n nào dó. Không có gì l? khi 
nhi?u tay suu t?m d? c?, hàng d?c cung d? v? dây d? "muu sinh", nhung nhu
anh D. nói trong tiêu chí c?a Sài Gòn ve chai: dây là noi trao d?i mua bán 
nh?ng th? d? ngu?i có không mu?n mà ngu?i mu?n l?i không có. Và m?c tiêu lâu
dài co b?n cung là ch? dó.

VU THANH BÌNH

Other related posts:

  • » Sai Gon Ve chai