Sai Gon Tham Tu Tu k1

Sài Gòn thám t? tu (K? 1): Di tìm thám t?

Sài Gòn dang n? r? thám t? tu. Nhi?u trang web tung ra d?ch v? thám t? cho quí 
ông "canh me" nh?ng "m?nh ph? phu nhân", thám t? cho quí bà truy t?n
? m?y ông có "phòng nhì", có c? thám t? dành cho quí t? ham choi hon ham h?c. 
Thám t? công ty, thám t? hè ph?..., hình nhu ai cung có th? t? xung: "Tôi
là Tu thám t?, hành ngh? thám t? tu!".

B?n dang b? "c?m s?ng", ch?ng b?n không mê bóng dá nhung dêm nào cung "thâu dêm 
cùng World Cup", hay don gi?n ch? mu?n theo dõi ngay s?p c?a mình d? có
co h?i "thang ti?n"..., ch? c?n thuê thám t? tu và m?i hành tung c?a d?i tu?ng 
s? rõ nhu ban ngày.

90% quí ông có nguy co ngo?i tình?


Tôi th? nh?p chu?t vào website thamtutuvn., m?t di?u nh?c ly k? nhu trong phim 
hình s?, trinh thám nu?c ngoài cùng v?i màn hình nh?p nháy v?i các hình ?nh
d?y bí ?n gi?i thi?u v? ho?t d?ng thám t? c?a Công ty TNHH TT.

Kèm theo dó là thông tin v? các linh v?c mà công ty thám t? này d?m nh?n: tìm 
ki?m, cung c?p thông tin v? vi?c nghi ch?ng ngo?i tình; qu?n lý, giám sát
ngu?i chua d?n tu?i thành niên; tìm ki?m ngu?i già di l?c, con cái b? nhà di; 
truy tìm thông tin v? d?i tu?ng l?a d?o, dánh c?p tài s?n., cùng v?i l?i
kh?ng d?nh dây là công ty thám t? chuyên nghi?p hàng d?u t?i VN do nh?ng nhân 
viên có kinh nghi?m trong linh v?c b?o v? pháp lu?t d?m trách. "D?n v?i chúng
tôi, b?n s? hoàn toàn yên tâm v? m?c d? tuy?t d?i c?a thông tin, m?i v?n d? s?m 
du?c gi?i quy?t", trang web này qu?ng cáo.

Ch?ng c?n m?t nhi?u th?i gian, ch? c?n lên m?ng, gõ dòng ch? "thám t? tu Sài 
Gòn" trên m?ng tìm ki?m Google s? có ngay 42.600 thông tin v? "thám t? Sài
Gòn" v?i hàng lo?t website t? gi?i thi?u c?a các công ty thám t? tu cho khách 
tùy nghi l?a ch?n: thamtutusaigon., thamtutu., thamtutuvn.

Trang web nào cung qu?ng cáo, gi?i thi?u h?t s?c h?p d?n, chi ti?t v? ho?t d?ng 
thám t? tu c?a mình. Doanh nghi?p nào cung b?o d?m là noi tin c?y nh?t,
uy tín nh?t mà khách hàng nên l?a ch?n.
Không h? thua kém, trên website thamtusaigon... c?a Công ty c? ph?n di?u tra và 
cung c?p thông tin B có h?n hàng ch?c trang gi?i thi?u chi ti?t v? ho?t
d?ng c?a công ty v?i l?i qu?ng cáo dây là m?t trong ba công ty d?u tiên t?i VN 
ho?t d?ng trong linh v?c thám t? tu. D?i ngu thám t? ? dây du?c gi?i thi?u
là do d?i ngu di?u tra viên du?c dào t?o bài b?n t?i các tru?ng D?i h?c An ninh 
nhân dân, D?i h?c C?nh sát nhân dân và m?t s? thám t? du?c tu nghi?p ?
nu?c ngoài d?m nh?n. Th?m chí theo l?i qu?ng cáo, có c? nh?ng thám t? l?ng danh 
t?ng ho?t d?ng ? các công ty thám t? n?i ti?ng ? Anh, Úc, M?, Canada...
cung v? "d?u quân" cho công ty này.

Cung nhu Công ty TT, Công ty B nh?n theo dõi, giám sát t? A-Z m?i d?i tu?ng 
theo yêu c?u c?a khách hàng. T? nghi ng? con n? b? tr?n, nghi ng? ch?ng - v?
ngo?i tình, ngu?i yêu ph? tình, con cái lêu l?ng, quan h? v?i d?i tu?ng x?u... 
d?n c? vi?c theo dõi, ghi l?i ho?t d?ng c?a b?t k? m?t d?i tu?ng nào dó
mà b?n quan tâm. Có c? m?t b?ng li?t kê giá h?t s?c chi ti?t kèm theo cho t?ng 
lo?i d?ch v?.

Theo dõi, giám sát có k?t lu?n: giá th?p nh?t là 1 tri?u d?ng; theo dõi, giám 
sát theo th?i gian yêu c?u: 200.000 d?ng/ngày; xác minh thông tin lý l?ch
co b?n: 400.000 d?ng; xác minh chi ti?t: 800.000 d?ng... D? thu hút khách hàng, 
website này còn... khuy?n mãi cho khách hàng b?ng th?ng kê, tr?c nghi?m...
10 d?u hi?u ngo?i tình c?a quí ông, trong dó kh?ng d?nh 90% ông ch?ng luôn d?ng 
tru?c nguy co ngo?i

tình (!?). Và "khi phát hi?n các d?u hi?u nhu hay nói d?i, thay d?i m?t s? thói 
quen h?ng ngày, cham chút b? ngoài nhi?u hon, có nhi?u cu?c di?n tho?i l?
và... có trách nhi?m v?i gia dình hon tru?c dây thì hãy mau mau liên l?c ngay 
v?i công ty thám t? d? du?c h? tr?, xác minh k?o mu?n"!

Thám t? di "san" thám t?Theo các d?a ch? trên các trang web, tôi tìm d?n Công ty thám t? S trên du?ng 
Ba Tháng Hai. Khác v?i nh?ng qu?ng cáo trên trang web th?t "hoành tráng",
van phòng thám t? ch? r?ng kho?ng 40m2, d?t hai máy vi tính xách tay, m?t s? 
?ng nhòm, máy quay phim, máy ch?p hình. du?c d? trên k? trong góc nhu mu?n
kh?ng d?nh nghi?p v? ho?t d?ng.

M?t ngu?i dàn ông râu r?m, deo kính den bí ?n nhu trong phim hình s? ra dón 
"thân ch?" r?t tr?nh tr?ng. Ngu?i dàn ông t? gi?i thi?u tên Th., là giám d?c
công ty và cho bi?t tru?c dây t?ng là si quan công an, hi?n du?i tru?ng c?a ông 
có trên 30 thám t? d?u là dân có nghi?p v? cao v? di?u tra, san lùng thông
tin, b?o d?m s? dáp ?ng du?c m?i yêu c?u c?a khách.

Ngoài ra, công ty còn có c? tram c?ng tác viên dang làm ? các ngành ngh? khác 
s?n sàng c?ng tác h? tr? thông tin khi c?n thi?t. "Tôi mu?n n?m du?c m?i thông
tin c?a m?t d?ng nghi?p cùng co quan, vì dây là d?i th? c?a tôi trên bu?c du?ng 
thang ti?n", sau khi nghe tôi ng? l?i, giám d?c công ty thám t? g?t gù
ra chi?u hi?u ý:

"Chuy?n nh?, r?t nhi?u khách hàng c?a chúng tôi cung có nhu c?u nhu anh. Có 
nh?ng ngu?i mu?n l?y lòng s?p dã thuê thám t? c?a chúng tôi theo dõi nh?ng ngu?i
cùng phòng, th?m chí ngu?i kia di nh?u, di choi v?i s?p quán nào thì mình cung 
ph?i bi?t d? mà dua ra chiêu cao c?p hon. Hay anh mu?n theo dõi chính s?p
c?a anh di dâu, làm gì, thích gì d? bi?t mà làm v?a ý s?p, chúng tôi cung làm 
t?t!".

Ngài giám d?c thám t? dua ngay ra giá d?ch v?: phí theo dõi m?i ngày 250.000 
d?ng, t?t c? báo cáo s? du?c ghi b?ng hình ?nh và báo cáo chi ti?t ba ngày
m?t l?n.

M?t khách hàng bu?c vào Công ty thám t? S và dua ra yêu c?u khá ly k? mà ngay 
chính giám d?c Th. cung b?t ng?: "Tôi mu?n thuê thám t? theo dõi tay thám
t? mà v? tôi dã thuê d? theo dõi tôi!". Ông khách kh?ng d?nh: "Tôi bi?t v? mình 
thuê ngu?i theo dõi tôi vì m?i sinh ho?t bên ngoài, dù nh? nh?t c?a tôi
bà ?y d?u bi?t rõ. Nhung h?i thì bà ?y ch?i.

Tôi mu?n các anh giúp tôi theo dõi, ch?p hình và có nh?ng b?ng ch?ng qu? tang 
v? gã thám t? kia d? d?n m?t l?i v? tôi, yêu c?u bà ?y ch?m d?t ngay vi?c
theo dõi tôi, bà ?y b? b?nh ghen bóng ghen gió ?y mà". M?t h?p d?ng tr?n gói 3 
tri?u d?ng du?c ký k?t ngay gi?a ông khách v?i Công ty thám t? S. Phi v?
thám t? "di san" thám t? b?t d?u.

VU BÌNH

Other related posts:

  • » Sai Gon Tham Tu Tu k1