Sac mau cua tinh ban

Sác mÃu cáa tÃnh bán

CÃ mát ngÃy sác mÃu cáa thá giái nÃy bát Äáu tranh luán 
vái nhau xem ai cà gam mÃu Äáp nhát, quan tráng nhát, háu dáng 
nhát và ÄÆác yÃu thÃch nhát.

Xanh là cÃy nÃi: "TÃi quan tráng nhát. TÃi là dáu hiáu cáa sá 
sáng và hy váng. TÃi ÄÆác chán mÃu cho cá cÃy, hoa lÃ. KhÃng 
cà tÃi, tát cá mái loÃi trÃn
thá gian nÃy sá khÃng thá tán tái. Cá hÃy nhÃn vá cÃnh 
Äáng kia, bán sá tháy mát mÃu xanh bát ngÃn cáa tÃi".

Xanh dÆÆng chen vÃo: "Bán cà nghÄ vá trÃi Äát. Váy bán hÃy 
nghÄ vá báu trái và Äái dÆÆng xem sao. NÆác chÃnh là nguán 
sáng cÆ bán nhát, ÄÆác táo ra bái
nháng ÄÃm mÃy hÃnh thÃnh bái nháng vÃng bián ráng lán nÃy. 
HÆn náa, báu trái sá cho khoáng khÃng ráng lán, hÃa bÃnh và 
sá Ãm á".

MÃu vÃng cÆái lán: "Ãi cÃc bán cá quan tráng hÃa. TÃi thà 
thác tá hÆn, tÃi Äem lá tiáng cÆái, hánh phÃc và sá ám 
Ãp cho thá giái nÃy. NÃy nhÃ, mát trái
mÃu vÃng, mát trÄng mÃu vÃng và cÃc và sao cÅng mÃu vÃng. Mái 
khi bán nhÃn vÃo mát ÄÃa hÆáng dÆÆng, bán sá cám tháy cá 
thá giái nÃy Äang mám cÆái. KhÃng
cà tÃi cá thá giái nÃy sá khÃng cà niám vui".

MÃu cam lÃn tiáng: "TÃi là gam mÃu cáa sá mánh khoá và sác 
mánh. Mác dà lÆáng mÃu cáa tÃi khÃng nhiáu báng cÃc bán, 
nhÆng tÃi mái ÄÃng già nhát và tÃi lÃ
nhu cáu cáa sá sáng. TÃi mang Äán háu hát cÃc vitamin tái 
quan tráng nhÆ cà rát, cam, xoÃi, bà ngÃ, Äu Äá ...TÃi khÃng á 
bÃn ngoÃi nhiáu nhÆng khi bÃnh
minh hay hoÃng hÃn xuát hián là mÃu sác cáa tÃi. á ÄÃy cà 
bán nÃo sÃnh káp ÄÆác vái vá Äáp áy khÃng ?".

MÃu Äá khÃng thá nhán ÄÆác cÅng nháy vÃo cuác: "TÃi là 
mÃu, cuác sáng nÃy là mÃu. TÃi là mÃu sác cáa sá Äe dáa 
nhÆng cÅng là biáu tÆáng cáa lÃng dÅng cám.
TÃi mang láa Äán cho con ngÆái. TÃi sán sÃng chián Äáu và 
mác ÄÃch cao cá. KhÃng cà tÃi, trÃi Äát nÃy sá tráng ráng 
nhÆ mát trÄng. TÃi là sác mÃu cáa tÃnh
yÃu và Äam mÃ, cáa hoa háng Äá, cáa hoa anh tÃc".

MÃu tÃm bát Äáu vÆÆn lÃn gÃp tiáng: "TÃi tÆáng trÆng cho 
quyán lác và lÃng trung thÃnh. Vua chÃa thÆáng chán tÃi và tÃi 
là dáu hiáu cáa quyán nÄng và sá
xuát chÃng. KhÃng ai dÃm chát ván tÃi. Há chá nghe lánh và thi 
hÃnh!".

Cuái cÃng, mÃu chÃm lÃn tiáng, khÃng án Ão nhÆng Äáy quyát 
ÄoÃn: "HÃy nghÄ Äán tÃi. TÃi là sác mÃu im láng và háu nhÆ 
khÃng ai chà à Äán tÃi. NhÆng náu
khÃng cà tÃi thà cÃc bán cÅng chá là vá Äáp bÃn ngoÃi. TÃi 
tÆáng trÆng cho suy nghÄ và sá tÆÆng phán, bÃnh minh và ÄÃy 
sÃu cá bián cá. CÃc bán phái cán
Äán tÃi Äá cÃn báng cho bá ngoÃi cáa cÃc bán. TÃi chÃnh là 
vá Äáp bÃn trong".

VÃ cá thá cÃc sác mÃu cá tiáp tác tranh luán, thuyát phác 
mÃu khÃc vá sá trái hÆn cáa mÃnh. Báng mát Ãnh cháp sÃng 
lÃe trÃn nán trái, Ãm thanh dá dái cáa
sám sÃt và mÆa bát Äáu náng hát. CÃc sác mÃu sá hÃi 
Äáng nÃp sÃt vÃo nhau Äá tÃm sá ám Ãp.

MÆa nghiÃm nghá nÃi: "CÃc bán thát là ngá ngán khi chá cá 
gáng vát lán vái chÃnh cÃc bán. CÃc bán khÃng biát cÃc bán 
ÄÆác táo ra tá mát mác ÄÃnh thát Äác
biát, Äáng nhát nhÆng cÅng khÃc nhau? CÃc bán là nháng mÃu 
sác thát tuyát vái. Thá giái nÃy sá trá nÃn nhÃm chÃn náu 
thiáu mát trong cÃc bán. NÃo, bÃy
giá hÃy nám láy tay nhau và bÆác nhanh Äán tÃi".

CÃc mÃu sác cÃng nám láy tay nhau và táo thÃnh nháng mÃu sác 
Äa dáng.

MÆa tiáp tác: "VÃ tá bÃy giá, mái khi trái mÆa tát cá cÃc 
bán sá vÆÆn ra báu trái báng chÃnh mÃu sác cáa mÃnh và 
phái háp lái thÃnh vÃng Äá nhác nhá ráng
cÃc bán phái luÃn sáng trong hÃa thuán, và ta gái Äà là cáu 
váng. Cáu váng tÆáng trÆng cho niám hy váng cáa ngÃy mai".

VÃ cá nhÆ thá mái khi trái mÆa, Äá gái ráa thá giái nÃy, 
trÃn nán trái sá Ãnh lÃn nháng sác cáu váng lÃm Äáp thÃm 
cho cuác sáng, Äá nhác nhá chÃng ta phái
luÃn luÃn tÃn tráng lán nhau.

Bán Äác bÃnh luán:

TÃi rát cà án tÆáng vá máu truyán nÃy, nà lÃm cho ta tháy 
mÃnh trá nÃn nhá bà trÆác thá giái bao la, ta tháy mÃnh Ãch 
ká và và dáng, ta cháng là chi cá,
náu nhÆ trÃn thá giái nÃy cà ÄÆác náa sá ngÆái nghÄ 
ÄÆác nhÆ thá nÃy thà cháng cÃn chián tranh náa rái.
(
 26/10/2002
images/profile
phám quá anh )

Tuy kát thÃc khÃng gÃy nhiáu án tÆáng nhÆng cà lá nà láng 
á bá sÃu hÆn là dÃy á bá mát.
Thác ra con ngÆái ta ai cÅng cà tham váng. CÃi "tÃi" là gÆÆng 
phán Ãnh cuác sáng cáa mái ngÆái mÃ! NhÆng ráng hÆn trong 
mát táp thá, náu ai cÅng chá nghÄ
cho bán thÃn thà sá mÃi mÃi khÃng cà nháng sác mÃu "cáu vÃng" 
náa!
(
 27/10/2002
images/profile
Nguyán Ngác PhÆÆng Thuà )

CÃu truyán chác chán sá Äá lái cho nhiáu bán Äác nháng 
án tÆáng tát, án tÆáng vá "sá kiÃu ngáo", án tÆáng vá 
"sá ÄoÃn kát"...Bán sá khÃng phÃt huy tÃi nÄng
cáa mÃnh náu nhÆ khÃng khÃng cà sá ÄoÃn kát cáa táp thá.
(
 22/11/2002
images/profile
trÆÆng ÄÄng khoa )

CÃu chuyán thát án tÆáng, tÃi rát thÃch, ÄÆn gián là khi 
Äác nà tÃi cám tháy tÃnh bán thát ám Ãp nhÆ mÃu vÃng, trong 
sÃng nhÆ mÃu tráng, mÃt dáu nhÆ mÃu
xanh là cÃy, ÄÃi khi lánh láo nhÆ mÃu xanh da trái nhÆng sau 
khoáng thái gian áy thà nà lái nÃng báng nhÆ mÃu Äá - và 
lái Äáy sác sáng nhÆ mÃu cam, khi
phái xa nhau thà ta lái cám tháy láng lá nhÆng lái in sÃu 
mát cÃch sÃu sác nhÆ mÃu chÃm..........và cuái cÃng tÃnh bán 
luÃn in trong tim mái ngÆái nhÆ
mÃu tÃm "tháy chung", thát muÃn mÃu muÃn vá ÄÃng khÃng cÃc 
bán, tÃi luÃn nhác nhá mÃnh phái luÃn trÃn tráng tÃnh bán, 
tÃi yÃu tát cá cÃc bán cáa tÃi, cÃn
bán thà sao?
(
 23/11/2002
images/profile
phuongly )

CÃu chuyán nÃy khÃng cho tÃi nhiáu án tÆáng lám vá tÃnh 
bán. NhÆng nà Äá cho tÃi mát cÃi nhÃn chung hÆn vá sá ÄoÃn 
kát: mái mÃu cà mát khá nÄng riÃng, mát
vá Äáp riÃng và khi Äáng chung vái nhau chÃng táo thÃnh cáu 
váng - mát cÃi gà Äà thát Äáp, thát ráng rá, tÆáng trÆng 
cho sá an bÃnh và hánh phÃc trong
cuác sáng.
(
 26/04/2003
images/profile
CÃt PhÆáng )

TÃnh bán! TÃi chác khÃng tát cá thà cÅng Äa sá mái ngÆái 
Äáu coi tráng tÃnh bán. TÃi cÅng váy, hÆn bát cá mái quan 
há nÃo ká cá tÃnh yÃu, tÃi luÃn coi tráng
nháng ngÆái bán cáa mÃnh, tÃi luÃn cá gáng giá gÃn há á 
bÃn mÃnh vái mái khá nÄng cà thá. Nhiáu lÃc nghÄ lái thát 
buán, tÃi cà Ãt bán lám, bán bà Äám trÃn
Äáu ngÃn tay, nhiáu lÃc ngái buán lái Äem ra Äám lái, bao 
nhiÃu nÄm ván thá. TÃi tham lam lám, tÃi cám tháy sao mà mÃnh 
Ãt bán bà thá, tÃi muán cà thÃm
bán bà náa, thát nhiáu, rái tÃi Äi tÃm, tÃi tÃm á bát cá 
nÆi nÃo cà thá, thá nhÆng..... Trong tÃnh yÃu, tÃi may mán chÆa 
gáp phái sá phán bái, nhÆng vái
tÃnh bán, tÃi lái gáp nhiáu, há cà thá phán bái tÃi mát 
cÃch dá dÃng ko tin ÄÆác, há cà thá rÅ bá mát cÃch nhanh 
chÃng nháng gà tÃi lÃm cho há, há cà thá
láa dái tÃi mát cÃch dá dÃng nhÆ trá em Än káo mà ko chÃt 
lÆáng lá, dà Äà chá là mát viác nhá nhát, dà là viác 
ÄÃ chá cán há lÃn tiáng tÃi sá giÃp há ngay,
nhÆng há lái khÃng lÃm thá, há chá nghÄ Äán lÃm thá nÃo 
Äá láa ÄÆác tÃi thÃi... Tá ÄÃ tÃi khÃng cÃn tin vÃo tÃnh 
bán náa, cÃi gà là tÃnh bán cao Äáp, ÄoÃn
kát cÆ chá, khÃng bao giá cÃ, tÃi chá tin chÃnh mÃnh mà thÃi. 
TrÆác ÄÃy Äà váy, bÃy giá cÅng váy và tÆÆng lai cÅng sá 
váy.
(
 20/05/2003
images/profile
ca na xi muoi )

tÃi nghÄ rÄng cÃu chuyÃn nÃy nhÆ mát lái giÃo dác
giÃo dác tát cá mái ngÆÆi và sá ÄoÃn kát gán bà nhau trong 
cuác sáng
Äà sá là vá Äáp tuyát vái nhát, phai khÃng cÃc bán dà 
mái ngÆái cà Äáp Äán Äau nhÆng náu tÃch rái táp thá vá 
Äáp ÄÃ sá khÃng bán váng
(
 31/03/2006
images/profile
ngác chÃu )

TÃi Äà táng viát mát bÃi nhÆ thá nÃy vá cÃc loÃi hoa , và 
nháng chuyán nhÆ thá nÃy thát là cà à nghÄa bán nhá ! TÃi 
yÃu tát cá nháng ngÆái bán cáa tÃi vÃ
chÃng tÃi ÄÃ cÃng nhau táo nÃn mát thá giái tÃnh bán thát 
Äáp nhÆ báy sác cáu váng váy.CÃn chán chá gà náa , hÃy 
gái Äán nháng ngÆái bán cáa bán nháng
dÃng nÃy Äi chá!ChÃc cÃc bán ngÃy cÃng hánh phÃc .
(
 31/03/2006
images/profile
huyenthuy )

sau khi Äác bÃi nÃy tÃi Äà biát ÄÆác mát à nghÄa rát là 
quan tráng Äà lÃ:"con ngÆái thà phái yÃu thÆÆng lán nhau va 
phai biát giÃp nhau , che chá cho nhau
nnháng khi gáp hoan nán va khà khÄn"
nhÆng mà nghiám ra thà dá chá cÃn thác hián cà dá nhÆ váy ko
Æác gà cá thá giái nÃy Äáu nghá và thác hián ÄÆác nhÆ 
váy thà tát wÃ
(
 02/04/2006
images/profile
Tá TRÃC HOÃNG )

cÃu chuyán thát hay phái khÃng cÃc bán (Äái vái tÃi nà thát 
tuyát ),Äà là bÃi hác cho chÃng ta và cuác sáng giá quà án 
Ã,khán trÆÆng...chÃng ta tranh luán
vái nhau gay gát vá nhiáu ván Äá ,,,mà khÃng nghÄ Äán háu 
quá sá xáy ra ...cuÃc sáng bao giá cÅng Äáp cá cÅng nhÆ 
cáu váng và nháng mÃu táo nÃn nà ..
(
 05/04/2006
images/profile
tÃm )

TÃi thÃch nhát lá Äoán cuái : chÃng ta phái biát tÃn tráng 
lán nhau. Mái mát cà thá là mát sác mÃu, hÃy gÃp lái vái 
nhau Äá táo thÃnh mát Äiáu ká diáu,
Äáp và rác rá nhÆ báy sác cáu vÃng bán nhà !
(
 22/07/2006
images/profile
Helen )

Gái bÃi bÃnh luán cáa bán

Xem tiáp:

Cáu bà chá thÆ -
Louise Baker

Shmily
Di chÃc
Niám tin
CÃch nhÃn cuác sáng
Ná hÃn
Gai hoa háng
Cám báy
7 ká quan thá giái
GiÃp Äá
NgÆái lÃm cÃng ká lá
Bác ánh gia ÄÃnh
Cà thá ngÆái Äà là bán
HÃy là chÃnh mÃnh -
Denis Waitley

Hai bián há

Table with 2 columns and 11 rows
Truyán ÄÆác Æa thÃch
 

Con rái muán lÃm ngÆái
 

ThÆ viát cho... mát con nhÃc
 

Há tiáu và cuác Äái
 

TÃi yÃu
 

CÃy, Là và GiÃ
 

Phái lÃng em
 

LÃng Ãi quác
 

CÃi nÃt Ão
 

Chuyán Äái thÆáng
 

CÃu chuyán bÃt mÃ
table end

Table with 2 columns and 5 rows
YÃu
 

TÃnh yÃu...
 

MÃch nhá bán gÃi yÃu lán Äáu
 

Ngáy bián và tÃnh yÃu
 

TÃnh yÃu và ÄÃi cÃnh
table end

Bán quyán cáa LÃng XÃtrum, 2002 - 2005

Other related posts:

  • » Sac mau cua tinh ban