S-Fone The Moi: Khong Han Che Thoi Gian Goi

S-Fone: th? m?i, không h?n ch? th?i gian g?i

T? ngày 14-03-2006, S-Fone s? chính th?c cung c?p gói cu?c tr? tru?c Forever 
không gi?i h?n th?i h?n g?i và nghe. Ch? c?n g?i ho?c nh?n m?t cu?c g?i
m?t l?n trong nam, các thuê bao s? d?ng gói cu?c này s? luôn du?c k?t n?i.

M?c cu?c m?t block 6 giây c?a gói cu?c này là 270 d?ng. Cu?c tin nh?n v?n áp 
d?ng theo m?c cu?c tin nh?n chu?n c?a S-Fone (300 d?ng/SMS).

D? s? d?ng gói cu?c Forever, khách hàng m?i hoà m?ng ch? c?n n?p ngay m?t th? 
cào 100.000 d?ng. Nh?ng khách hàng c?a S-Fone hi?n dang s? d?ng m?t gói cu?c
khác, tài kho?n còn t? 100.000 d?ng tr? lên, ch? c?n dang ký chuy?n lo?i hình 
s? d?ng. N?u tài kho?n còn du?i 100.000 d?ng, ch? c?n d?n c?a hàng dang ký
và n?p thêm th? cào d? d?m b?o tài kho?n có t? 100.000 d?ng tr? lên. M?t di?m 
n?i b?t khác c?a gói cu?c này là v?i l?n n?p ti?p theo, khách hàng du?c t?ng
thêm 10% m?nh giá th? cào khi n?p th? v?i b?t k? m?nh giá nào.

S-Fone là m?ng di d?ng d?u tiên áp d?ng chính sách không gi?i h?n th?i h?n g?i 
và th?i h?n nghe. D?i v?i ngu?i dùng không có nhu c?u s? d?ng di?n tho?i
di d?ng thu?ng xuyên, nhu c?u g?i ít, ch? y?u d? nghe, thì l?a ch?n này r?t 
thi?t th?c.

Du?c bi?t, S-Fone dã có k? ho?ch nâng c?p h? th?ng d? gi?i thi?u nh?ng d?ch v? 
giá tr? gia tang cao c?p riêng có c?a công ngh? CDMA và hoàn t?t ph? sóng
toàn qu?c vào tháng 5 nam 2006 d? t?o di?u ki?n thu?n l?i nh?t cho các thuê bao 
c?a mình.

H.NHUNG

Other related posts:

  • » S-Fone The Moi: Khong Han Che Thoi Gian Goi