Ron Rang Tet Voi Lan Su Rong

R?n ràng T?t v?i Lân su r?ng


?nh: Thanh D?m

TTO - V?n d?u d?n hai gi? m?i t?i, các v?n d?ng viên múa lân - ngu?i ngh? si 
ngày t?t cùng nhau t?ng d?t các bài bi?u di?n.

R?t nhi?u sô di?n dang ch? h? t? hai m?y t?t cho d?n qua r?m nên ai cung hoan 
h?. Ngày t?t, h? vui vì du?c di di?n, dem di?u u?c xuân th?nh vu?ng chúc cho
m?i nhà.

T?p luy?n quanh nam, di?n ba ngày t?t

Luy?n s?c kh?e tru?c khi h?c múa lân nên tay chân các v?n d?ng viên múa lân 
ch?c n?ch nhu búa t?. Ai n?y d?u có màu da sôcôla ?n tu?ng: "con nhà võ mà!",
là câu c?a mi?ng c?a các võ sinh Nhon Nghia Du?ng, doàn lân su r?ng n?c ti?ng 
nh?t TP.HCM v?i ba k? l?c Vi?t Nam: Múa lân leo c?t (leo c?t tre 15m), C?
vu thang bình th?p nh? th?i l?nh (1 ngu?i dánh 12 chi?c tr?ng) và T? H? t? lai 
(4 con lân lên mai hoa thung).

ImageView

Múa lân có s?c thu hút mãnh li?t v?i tr? em. ?nh: Thanh D?m
Tru?ng doàn lân Nhon Nghia du?ng, võ su Luu Ki?m Xuong nôn n?: "T?t v? m?y v?n 
d?ng viên hang hái l?m, dã ch?n du?c ngày t?t d? khai quang di?m nhãn lân
m?i nên ai cung luôn tay luôn chân". T?i co s? c?a doàn lân su r?ng này, mu?i 
m?y võ sinh tr? mang, tu?i trên du?i hai muoi, nhung d?u là nh?ng tay múa
lân, múa r?ng c? phách t?t b?t v? màu, dán d?-can lên các khung lân.

Màu d? - màu c?a sung túc, h?nh phúc là màu ch? d?o. Tùy theo s? sáng t?o, có 
d?u lân du?c di?m tô b?ng b?m d?, b?m tr?ng, có d?u lân du?c dán thêm bao
lì xì bên trên. M?i con m?t ki?u nhunng d?u oai phong v?i dôi m?t to, cái s?ng 
cong vòng, s?i râu dài quy?n l?c. Nét v? c?a anh Th?ch Si Hùng dua qua dua
l?i nhu múa. Anh cu?i: "Quen tay r?i, mu?i m?y nam trong ngh? v?n li?ng có bao 
nhiêu dem ra v? h?t, làm sao mà tr?t nét nào du?c".

Bu?i t?p luy?n c?a các võ sinh múa r?ng di?n ra trong im l?ng, không m?t ti?ng 
tr?ng. "Thu?c nh?c h?t r?i, ch? c?n làm d?ng tác thôi", toàn d?i cùng m?t
l?i gi?i thích. Tám v?n d?ng viên tr? mang tay c?m ch?c c?t s?t bu?c vào v? trí.

M?i ngu?i d?u ph?i t?p trung tuy?t d?i, m?t d?ng tác sai nh?p s? ?nh hu?ng d?n 
toàn d?i. Ngu?i d?ng tru?c múa g?y d?u r?ng, các v?n d?ng viên phía sau v?a
dua g?y vòng tròn v?a nh?y tránh vòng thân r?ng, t?t c? các d?ng tác vun vút 
kh?p nhau. Xung quanh doàn v?n d?ng viên là m?y ch?c b?n nh? nhìn ng?m v?i
dôi m?t to tròn, có lúc ? lên thán ph?c.

Múa lân có s?c thu hút mãnh li?t v?i tr? em nhu v?y nên anh Tr?n Quý, v?n d?ng 
viên n?i công c?a Nhon Nghia du?ng b?i h?i nh? l?i: "H?i nh?, c? nghe ti?ng
tr?ng lân là dang làm gì cung b? dó ch?y di xem. Mê quá nên xin vào doàn. C? 
tu?ng du?c múa lân, ai dè tr? thành ngu?i bi?u di?n n?i công".

ImageView

T? m? v? d?u lân. ?nh: Nh?c Vu
V?i thân hình h? pháp, da d? ch?c n?ch vì dã kinh qua mu?i m?y nam kh? luy?n 
v?i g?ch dá, bàn chông, anh Quý cu?i hì hì: "Ai bi?t mình có th? dùng d?u d?p
v? 30, 45 viên g?ch tàu (thi?t d?u công), d? bàn chông lên lung, b?ng d?u th?y 
s?, nhung mình hi?n khô mà". D?n nay, 22 tu?i, anh Quý dã có d?n 14 nam
trong ngh?.

H?u h?t các v?n d?ng viên d?u gia nh?p doàn khi chua d?n 10 tu?i. Lúc dó co th? 
d?o dai, nhanh nh?n và cung r?t d? ti?p thu các d?ng tác khó. Tru?ng doàn
Luu Ki?m xuong ch? vào chú bé nh? tu?i nh?t doàn gi?i thi?u: "M?i ba b?n tu?i 
mà Luu Hi?u Long l?c ông d?a hay l?m nhé. Tuong lai s? k? t?c s? nghi?p c?a
tôi - ông n?i và ba - Luu Hoán Phi thôi". Trong ngành lân, h? ph? sinh h? t? là 
chuy?n thu?ng.

Ni?m dam mê trong máu th?t

"Th?y mê quá nên theo ngh?", phó doàn lân su r?ng Liên Nghia Du?ng - chú Lý Sú 
Há b?i h?i nh? l?i. "H?i xua múa lân không phong phú da d?ng và d?p m?t nhu
bây gi? dâu. Leo c?t cung th?p hon".

Tuy dã nh?n du?c gi?i nhì trong h?i múa lân su r?ng toàn thành nam 1995 nhung 
so v?i m?y ch?c doàn lân trong thành ph?, chú Há v?n t? nh?n doàn mình còn
nghi?p du. Các v?n d?ng viên t?i t?p vì dam mê, ngu?i d?y cung vì dam mê mà 
chia s? các th? võ r?i cùng nhau sáng t?o các bài m?i ch? không có ti?n b?c
gì.

T?p quanh nam nhung nhung sô di?n nhi?u nh?t ch? t?p trung trong m?y ngày t?t. 
Dù doàn l?n hay nh?, chuyên nghi?p hay nghi?p du nh?ng ngày này d?u kín l?ch.
Các doàn thu?ng ph?i uu tiên di?n cho khách quen tru?c r?i m?i di?n cho khách 
m?i. Cao di?m ngày t?t, doàn di?n t? dêm giao th?a, ngh? ngoi chút l?i lên
xe b?t d?u di?n 4, 5 sô ngày mùng m?t. G?n h?t mùng là b?t d?u di t?nh, di?n 
các l? h?i chùa, r?m l?n.

Anh Tr?n Quý k? k? ni?m vui: "Hè 2005, di di?n ? Sóc Trang, màn thi?t d?u công 
du?c hoan hô nhi?t li?t, di?n xong m?y cô gái Kho me ch?y l?i ph?ng v?n um
sùm. M?c c? d? m?t nhung trong b?ng vui nhu T?t". Ví von v?y thôi ch? v?i các 
v?n d?ng viên múa lân, ch?ng m?t ai có T?t. T?t là mùa lao d?ng c?t l?c,
là mùa di luu di?n ? xa.

Ch?n r?n làm lân vào mùa t?t. ?nh: Nh?c Vu

Ch? Nhi, bà xã tru?ng doàn Luu Ki?m Xuong tâm s?: "Có nhi?u khi tôi cung theo 
doàn di luu di?n. Nh?ng nam tru?c nhi?u b?n bày trò múa lân, dánh tr?ng trên
xe t?i cho có không khí nhung bây gi?, lu?t giao thông nghiêm l?m, doàn di xe 
khách, ng?i im ru".

180 v?n d?ng viên thu?ng tr?c c?a Nhon Nghia Du?ng dã d?t chân d?n r?t nhi?u 
mi?n d?t nu?c tr? tài ngh?, kh?p trong Nam ngoài B?c.

Chú Luu Ki?m Xuong tâm tình: "Các doàn lân su r?ng d?u dã có g?n tram nam l?ch 
s? r?i. D?c trung ngh? nghi?p là nh?ng cái t?t làm vi?c c?t l?c, luu di?n
kh?p noi. Quây qu?n gia dình, an b?a com chung thì m?i ngu?i t? s?p x?p th?i 
gian phù h?p nhung không du?c roi vào ngày T?t".

V?n d?ng viên c?a các doàn lân d?u còn r?t tr?. Tr? nên d? ti?p thu các bài t?p 
m?i, tr? nên có th?i gian d? sáng t?o và chinh ph?c các k? l?c c?a ngh?.
Phá k? l?c c?a ngh?, hay c?a chính mình nhu anh Luu Hoán Phi qu? th?t không d?.

Nguyên t?c c?a ngh? là ph?i tuy?t d?i d?m b?o an toàn. Khi bi?u di?n mà h?t s?c 
thì không c? thêm vì r?t d? x?y ra s? c?. Anh Hoán Phi, ngu?i l?p k? l?c
Vi?t Nam v?i màn "Múa lân leo c?t" 15m dã ph?i m?t hai tháng t?p leo lên leo 
xu?ng, tang th? l?c m?i vu?t m?c 13,8m - cung c?a chính mình tru?c dây.

Dã tham gia trong các doàn lân su r?ng, ai cung có m?t mong u?c: Trình di?n dem 
l?i ni?m vui cho m?i ngu?i qua. Con nhà võ nên h? tâm ni?m: h?c võ d? t?
v? nên tru?c tiên ph?i bi?t c?u ngu?i (vì v?y nhi?u ngu?i bi?t y thu?t) l?y 
nhân, l?y nghia làm tr?ng ch? dâu ai ki?m s?ng b?ng ngh? múa lân bao gi?.

"Các doàn lân s? di du?c duy trì d?i này qua d?i khác t?t c? ch? b?ng ni?m dam 
mê dã an sâu vào máu th?t c?a l?p h?u sinh, t? khi chúng m?i l?n và nghe
ti?ng tr?ng lân r?n ràng", chú Lý Sú Há tâm tình tru?c th?m nam m?i nhu v?y.

NH?C VU

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Ron Rang Tet Voi Lan Su Rong