[SMCC] Quyen binh tap 2 cua ben thang cuoc

 Quy?n Bính- t?p 2 c?a Bên th?ng cu?c 
Huy D?c

 NQL: Huy D?c gi?i thi?u t?p 2 Bên th?ng cu?c- QUY?N BÍNH, phát hành ngày 13 
tháng 1 nam 2013.


Tôi r?i Campuchia tru?c khi Vi?t Nam rút h?t "Quân tình nguy?n". Khi h?c ? 
tru?ng chuyên gia quân s? 481, chúng tôi du?c chu?n b? tu tu?ng d? "giúp b?n 
lâu dài". Nhung thay vì ? l?i hàng th?p niên, tôi ch? ph?i ? l?i Campuchia g?n 
b?n nam. Tôi quy?t d?nh r?i quân d?i. M?t cá nhân cung nhu m?t qu?c gia, súng 
?ng ch? nên du?c l?a ch?n khi không còn con du?ng nào khác.
 Cu?i nam 1987, tôi b?t d?u làm vi?c ? Van phòng huy?n ?y Nhà Bè. Th?i gian ?y, 
T?ng bí thu Nguy?n Van Linh dang vi?t "Nh?ng vi?c c?n làm ngay". Công vi?c ? 
Van phòng huy?n ?y th?t an nhàn, tôi dã s? d?ng ph?n l?n th?i gian d? vi?t van 
và vi?t bài cho các báo. Sau khi d?c nh?ng bài báo ?y, Bí thu huy?n ?y Tr?n Van 
Dông giao cho tôi ph? trách biên t?p t? tin và dài truy?n thanh huy?n Nhà Bè. 
Ch? m?y tháng sau, tôi du?c nhà van Nguy?n Dông Th?c dua v? Tu?i Tr?.

 Không ch? có kho sách c?c k? phong phú c?a thu vi?n D?c L? mà t? Tu?i Tr? ti?p 
qu?n sau khi các giáo s? dòng Tên b? b?t nam 1979, d?i ngu Tu?i Tr? th?i "161 
Lý Chính Th?ng" cung là m?t "kho tu li?u" vô giá. Không ph?i ai ? trong cái 
không khí "thanh niên sôi n?i" ?y cung bi?t h?t nh?ng tr?c ?n trong lòng các 
d?ng nghi?p c?a mình.

 ? dây, tôi g?p nh?ng d?ng nghi?p v? sau tr? thành nhân v?t trong cu?n sách c?a 
mình. ? dây, tôi g?p nh?ng con ngu?i l?ng l?, tu?ng quá kh? dã du?c chôn ch?t, 
nhu: biên t?p viên L? Xuân, con gái ông Nguy?n Thành D?, ngu?i sau khi dóng 200 
lu?ng vàng d? vu?t biên theo Phuong án II không thành b? l?y n?t can nhà cu?i 
cùng[1]; thu ký tòa so?n Võ Van Di?m - ch? biên d?u tiên c?a t? Tu?i Tr? Ch? 
Nh?t, Tu?i Tr? Cu?i - ngu?i có v? và hai con ch?t trên bi?n trong m?t chuy?n 
vu?t biên.

 Th? h? chúng tôi may m?n du?c làm báo sau "d?i m?i". Nh?ng ngu?i vi?t có trách 
nhi?m nh?n th?y m?t co h?i to l?n sau tuyên b? "c?i trói" c?a T?ng bí thu 
Nguy?n Van Linh d? không còn ti?p t?c s? nghi?p vi?t lách b?ng th? van chuong 
minh h?a hay báo chí tô h?ng. Dó là m?t th?i dáng nh? c?a van ngh? và báo chí. 
R?t ti?c là ch? hon m?t nam sau khi T?ng bí thu Nguy?n Van Linh kêu g?i van 
ngh? s? t? c?u mình, t? ông dã có nhi?u thay d?i.

 Ngay trong khuôn viên 161 Lý Chính Th?ng, chúng tôi có th? c?m nh?n s? cang 
th?ng. Có lúc m?t s? phóng viên Tu?i Tr? dã ph?i chu?n b? cho kh? nang b? kh?i 
t?. Có nh?ng bu?i chi?u, nh?t là sau khi T?ng biên t?p Vu Kim H?nh di g?p Phó 
bí thu Thành ?y B?y D? Nguy?n Võ Danh, di g?p T?ng bí thu Nguy?n Van Linh, di 
g?p B? tru?ng B? N?i v? Mai Chí Th? tr? v?., chúng tôi nín th? ch? ch? bàn b?c 
v?i anh Ba Lãng[2]. Nh?ng hôm gay c?n, hai ngu?i còn ph?i tham v?n C?u T?ng 
biên t?p Võ Nhu Lanh[3]. Cho d?n tru?c khi ông Nguy?n Van Linh h?t nhi?m k?, 
nh?ng ngu?i tiên phong trong van ngh?, báo chí d?u ph?i ra di g?n h?t.

 Tu?i Tr? còn t?o co h?i cho tôi bu?c ra bên ngoài khuôn viên "161 Lý Chính 
Th?ng". Tôi may m?n du?c phân công vi?t d? các lo?i d? tài, t? chính tr? t?i xã 
h?i, t? kinh t? t?i van hóa, t? ho?t d?ng c?a các co quan t? t?ng d?n các ho?t 
d?ng c?a b? máy D?ng, Nhà nu?c, t? trung uong t?i d?a phuong. T? nam 1989, tôi 
tr?c ti?p dua tin h?u h?t các v? án l?n x?y ra trên c? nu?c, theo dõi t? giai 
do?n kh?i t? di?u tra cho d?n khi n?i v? du?c dua t?i tòa. Cung t? nam 1989, 
tôi du?c giao vi?t v? các k? h?p H?i d?ng nhân dân và sau dó có m?t ? H?i 
tru?ng Ba Dình g?n nhu m?i k? Qu?c h?i h?p.

 Nh?ng nam d?u th?p niên 1990, chúng tôi du?c b? trí an, ? v?i các doàn d?i 
bi?u t?i nhà khách s? 8 Chu Van An; du?c d? h?u h?t các phiên th?o lu?n mà các 
d?i bi?u dang là ?y viên Trung uong, ?y viên B? chính tr?. Chúng tôi cung d? 
dàng g?p g?, trò chuy?n v?i T?ng bí thu Nguy?n Van Linh, T?ng bí thu D? Mu?i, 
Ch? t?ch nu?c Lê D?c Anh, Th? tu?ng Võ Van Ki?t, Th? tu?ng Phan Van Kh?i, Ch? 
t?ch Qu?c h?i Lê Quang D?o và T?ng bí thu Nông D?c M?nh. Cánh nhà báo chúng 
tôi[4] có nhi?u co h?i trao d?i, d? lo?i thông tin, v?i các nhà lãnh d?o c? khi 
tác nghi?p, c? khi bên tách trà và không ít khi bên chén ru?u. Chính tru?ng du?c ph?n ánh trong cu?n II bao g?m nh?ng gì mà tác gi? có th? 
quan sát t? c? ly r?t g?n. ? nh?ng th?i di?m nóng b?ng nh?t, tôi có th? vào t?n 
phòng làm vi?c h?i chuy?n Th? tu?ng Võ Van Ki?t, Th? tu?ng Phan Van Kh?i; tôi 
cung có không ít d?p d?n nhà riêng, vào phòng làm vi?c c?a T?ng bí thu D? Mu?i, 
T?ng bí thu Lê Kh? Phiêu. ph?ng v?n. Chúng tôi ch?ng ki?n m?t cách tr?c ti?p 
các xung d?t gi?a nh?ng ngu?i ch? truong kinh t? th? tru?ng v?i nh?ng ngu?i lo 
"ch?ch hu?ng", nh?ng xung d?t dã làm bi?n d?ng khá nhi?u chính sách.

 T?t c? nh?ng tu li?u ?y d?u du?c tôi luu tr?. Nhung không ch? d?ng l?i ? nh?ng 
ghi chép c?a mình, t? nam 2003, khi b?t d?u t?p trung ph?n l?n th?i gian cho 
cu?n sách này, tôi ng?i di?m l?i toàn b? tu li?u mình dã thu th?p du?c, dánh 
d?u các kho?ng tr?ng và b?t d?u ti?n hành thêm hàng ngàn cu?c ph?ng v?n. V?i s? 
giúp d? c?a m?t nhóm sinh viên và m?t s? nhà nghiên c?u tr?, tôi b?t d?u d?i 
chi?u l?i k? c?a các nhân ch?ng v?i các ghi chép c?a chính h?, c?a tôi (v?i các 
s? ki?n mà mình tr?c ti?p quan sát trong th?i gian làm báo), d?i chi?u v?i báo 
chí ? các th?i di?m khác nhau, v?i l?i k? gi?a các nhân ch?ng và d?c bi?t là 
d?i chi?u v?i các tài li?u g?c, g?m thu t?, công van, ch? th?, ngh? quy?t và 
biên b?n các cu?c h?p.

 Cu?n II b?t d?u t? th?i di?m ông Nguy?n Van Linh lên c?m quy?n cho d?n khi ba 
ông c? v?n dua ông Lê Kh? Phiêu ra kh?i chi?c gh? t?ng bí thu. Tuy có nh?ng câu 
chuy?n còn kéo dài d?n sau D?i h?i D?ng l?n th? XI (1-2011), nhung hai chuong 
cu?i c?a cu?n II ch? y?u nói v? "cái duôi" ch? nghia xã h?i và nh?ng h? l?y mà 
xã h?i Vi?t Nam dang gánh ch?u.

Chuong Tu?ng Giáp du?c d?t ? v? trí cu?i ph?n "D?u ?n Nguy?n Van Linh", b?t d?u 
b?ng m?t n? l?c nh?m h? uy tín c?a "v? tu?ng Di?n Biên" di?n ra cu?i nhi?m k? 
c?a T?ng bí thu Nguy?n Van Linh nhung ch? y?u nói v? m?i quan h? gi?a Lê Du?n - 
Tu?ng Giáp - Lê D?c Th?. Nh?ng xung d?t quy?n l?c dã chi ph?i ph?n l?n các 
quy?t d?nh liên quan d?n cu?c chi?n di?n ra th?i th?p niên 1960, kéo dài t?i 
gi?a th?p niên 1980, liên quan d?n không ít máu xuong và d? l?i khá nhi?u di 
ch?ng. Ph?n còn l?i c?a cu?n II ch? y?u vi?t v? nh?ng gì di?n ra bên trong Ba 
Dình th?i th?p niên 1990. Th?i mà ý th?c h? không ch? t?n t?i nhu m?t d?c tin 
c?a nh?ng ngu?i c?m quy?n mà còn tr? thành nh?ng công c? chính tr? ph?c v? cho 
quy?n l?c.

 Tuy nhiên, Quy?n Bính không ph?i là m?t cu?n sách nói chuy?n "thâm cung bí s?" 
cho dù có nhi?u câu chuy?n, có nhi?u nhân v?t du?c d?c t? r?t c?n c?nh. Nh?ng 
câu chuy?n du?c k? trong cu?n sách này là s? chia s? c?a r?t nhi?u ngu?i trong 
cu?c v? m?t giai do?n mà Vi?t Nam dã b? l? nh?ng co h?i có th? di t?i m?c tiêu 
"công b?ng, dân ch?, van minh" do chính d?ng c?m quy?n d? ra. Tuy kinh t? th? 
tru?ng dã làm thay d?i b? m?t qu?c gia và d?i s?ng nhân dân nhung Vi?t Nam v?n 
t?t h?u cho dù "nguy co" này dã du?c ch? ra t? nam 1994.

 Chính sách d?t dai, thay vì l?a ch?n nh?ng phuong th?c s? h?u gi?i phóng t?i 
da ti?m l?c trong d?t và trong dân l?i c? t? trói bu?c vào s? h?u toàn dân, ch? 
vì phuong th?c này du?c coi là d?c trung c?a ch? nghia xã h?i. N?n kinh t? thay 
vì ch?n phuong th?c hi?u qu? nh?t dã ph?i d? cho kinh t? nhà nu?c làm ch? d?o. 
H? th?ng chính tr? thay vì l?y s? minh b?ch, d?m b?o nguyên t?c ki?m soát quy?n 
l?c d? có th? mang l?i công lý và tránh tham nhung, l?m quy?n l?i uu tiên d?m 
b?o v? trí c?m quy?n c?a D?ng.

 Quy?n Bính ti?p t?c nói v? nh?ng khúc quanh c?a Vi?t Nam. Nói v? nh?ng th?i 
di?m mà D?ng c?m quy?n thay vì n?m b?t tu duy c?a th?i d?i và ý chí c?a nhân 
dân, ch? có th? loay hoay trong m?t cái vòng t? v?. H? th?ng chính tr?, tr?i 
qua nhi?u th? h?, càng v? sau l?i càng có ít kh? nang kh?c ph?c sai l?m.

 Sài Gòn - Boston (2009-2012)

Theo Huy D?c FB

...........

 [1] Cho d?n Nam 2005, ông Nguy?n Thành D? dã ch?t g?c trên bàn ti?p dân c?a S? 
Xây d?ng, k?t thúc bi k?ch dòi l?i can nhà mà ông dã b? t?ch thu nam 1979.

 [2] Tên thu?ng g?i c?a ông Tr?n Minh D?c, Phó t?ng biên t?p Tu?i Tr? 
1981-1997, ngu?i du?c coi là "b? óc chi?n lu?c" c?a báo.

 [3] T?ng biên t?p Tu?i Tr? 1979-1983, Phó t?ng biên t?p báo Sài Gòn Gi?i Phóng 
1983-1990 và sau dó là T?ng biên t?p Th?i báo Kinh t? Sài Gòn 1990-2006.

 [4] G?m Lê Th? Bình, Tâm Chánh, Thanh Tâm, Phan Ng?c, Bùi Thanh, Kim Trung, 
Minh D?c, Minh Hà.

Other related posts:

  • » [SMCC] Quyen binh tap 2 cua ben thang cuoc - Nguyen Hong Van