[SMCC] Quang tham mat, nguyen nhan va cach khac phuc

Qu?ng thâm m?t nguyên nhân và cách kh?c ph?c

V?t thâm qu?ng quanh m?t làm m?t di v? d?p tr? trung c?a ngu?i ph? n?.Tuy 
nhiên, v?i bí quy?t giúp h?n ch? qu?ng thâm mà các chuyên gia cham sóc s?c d?p 
dã dua ra sau dây, s? giúp ch? em yên tâm hon khi g?p ph?i nh?ng v?n d? này.


 
Ng? d? gi?c là di?u quan tr?ng d? kh?c ph?c v?t thâm qu?ng m?t. 
 

Nguyên nhân gây ra qu?ng thâm quanh m?t

Vùng da quanh m?t, d?c bi?t là vùng da bên du?i m?t là vùng da m?ng và r?t nh?y 
c?m. Do dó, các hi?n tu?ng nhan hay da b? kích ?ng. là di?u r?t d? g?p ph?i. 
Qu?ng thâm trên vùng da này xu?t hi?n do nhi?u nguyên nhân, bao g?m: y?u t? 
tu?i tác, s? m?t ng?, m?t m?i, y?u t? môi tru?ng ô nhi?m, ch?ng d? ?ng, do khóc 
nhi?u.

Song, nguyên nhân ch? y?u nh?t d?n t?i qu?ng thâm là do quá trình lão hóa c?a 
da khi ngu?i ph? n? b?t d?u bu?c sang tu?i 30. Dây là m?t hi?n tu?ng r?t bình 
thu?ng và có th? kh?c ph?c du?c.

Kh?c ph?c qu?ng thâm

Cung c?p d? nu?c cho co th?: ngoài vi?c b? sung nhi?u nu?c cho co th?, an nhi?u 
hoa qu?, các lo?i rau c?. cung giúp ích r?t nhi?u cho vi?c kh?c ph?c qu?ng thâm 
trên m?t. U?ng 2 lít nu?c d?u d?n m?i ngày s? giúp lo?i b?t các d?c t? trong co 
th? và giúp cho làn da thêm m?n màng, d? d? ?m.

Ng? d? gi?c: ng? d? gi?c là di?u vô cùng quan tr?ng d? kh?c ph?c v?t thâm qu?ng 
quanh m?t. Dôi khi nguyên nhân gây ra các v?t thâm qu?ng này l?i chính là do s? 
thi?u ng?. Ng? d? 7 - 8 ti?ng m?i dêm chính là bí quy?t d? da có th?i gian h?i 
ph?c nh?ng thuong t?n, d?ng th?i d? b?n có làn da d?p và d?y d?n hon m?i ngày.

T? b? các thói quen x?u: n?u b?n là ngu?i có thói quen hút thu?c lá, thì dây 
chính là m?t trong nh?ng v?n d? gây r?c r?i cho da mà ta c?n nh?n bi?t s?m. 
Thu?c lá chính là y?u t? khi?n cho da b? khô và m?t di dinh du?ng c?n thi?t d? 
nuôi du?ng các t? bào da.

Cham sóc m?t d?u d?n: sau nh?ng gi? làm vi?c m?i m?t và cang th?ng, có th? d? 
cho m?t du?c ngh? ngoi và thu giãn 20 - 30 phút b?ng cách d?p m?t vài lát dua 
chu?t m?ng lên trên m?t. Cách làm này s? giúp làm mát da quanh vùng b? thâm 
qu?ng, và s? giúp da nhanh du?c ph?c h?i hon.

B?o v? da và m?t: khi di n?ng, hay ti?p xúc v?i không khí ô nhi?m, kính và kh?u 
trang chính là nh?ng v?t d?ng c?n thi?t d? b?o v? m?t và da kh?i nh?ng tác d?ng 
có h?i c?a môi tru?ng.

Làm cho v?t thâm nhanh tan: s? d?ng m?t túi trà l?c dã ngâm nu?c l?nh d? d?p 
lên vùng m?t b? thâm qu?ng chính là m?t bi?n pháp hi?u qu? c?n du?c ti?n hành 
d?u d?n m?i ngày. Th?i di?m t?t nh?t d? d?p túi trà l?c là các bu?i t?i tru?c 
khi di ng?. Dây cung chính là cách ngan ch?n n?p nhan, và s? lão hóa r?t hi?u 
qu?.

Minh Ng?c
Theo S?c kh?e&D?i s?ng/Women's Health

 

 

Other related posts:

  • » [SMCC] Quang tham mat, nguyen nhan va cach khac phuc - Nguyen Hong Van