Phong Tranh Viem Phe Quan O Tre Bu Me

Viêm ph? qu?n ? tr? bú m?, phòng tránh nhu th? nào?

Cháu m?i 3 tháng tu?i, ho nhi?u, bác si ch?n doán là viêm ph? qu?n, có nguy 
hi?m không? (Kim Khanh)

- BS DÀO XUÂN DUNG (Chuyên khoa II, S?n ph? khoa): B?nh viêm ph? qu?n ? tr? nh? 
là b?nh r?t lây truy?n nhung ch? c?n bi?t vài d?ng tác phòng ng?a don gi?n
là có th? h?n ch?.

Viêm ph? qu?n c?p là b?nh nhi?m khu?n du?ng hô h?p có tính ch?t d?ch t? và theo 
mùa thu?ng x?y ra ? tr? bú m?. B?nh do m?t lo?i virus có tràn lan trong
môi tru?ng, có tính lây truy?n cao và gây t?n thuong ? các ph? qu?n nh? c?a tr? 
du?i 3 tháng tu?i. D?ch viêm ph? qu?n ? tr? bú m? thu?ng b?t d?u t? gi?a
tháng 10, phát tri?n cao nh?t vào tháng 12 và h?t vào cu?i mùa dông.

Virus lây truy?n theo du?ng nu?c b?t, do h?t hoi, ho, tay và các v?t d?ng nhi?m 
b?n. Nhu v?y, tình tr?ng c?m cúm c?a tr? l?n và ngu?i l?n có th? là nguyên
nhân gây b?nh viêm ph? qu?n nh? ? các tr? nhu nhi.

Khuy?n cáo các b?c cha m?: khi cham sóc tr? c?n r?a tay s?ch b?ng xà phòng. Khi 
b? c?m, càng nên tránh hôn hít lên m?t tr?. M?i ngu?i trong nhà (anh ch?)
d?u nên bi?t rõ nh?ng di?u này, nh?t là khi các cháu l?i dã d?n nhà tr? hay 
tru?ng h?c. Không nên d? tr? trong nhà dùng l?n l?n bình s?a, thìa, chén...
và sau khi dùng c?n r?a s?ch.

Vào mùa thu và mùa dông, c? g?ng không d? tr? nh? lui t?i nh?ng noi công c?ng 
(di xe buýt, siêu th?...), noi d? có nh?ng ngu?i b? c?m. Không d? tr? ? noi
có khói hút thu?c lá vì có nguy co làm cho b?nh n?ng lên. ? nhà gi? nhi?t d? ?n 
d?nh, không quá 19 d? và c?n làm cho nhà thông thoáng hàng ngày. Khi tr?
b? c?m và ng?t mui thì nên r? nu?c sinh lý vào mui d? tr? không t?c mui.

Làm gì khi tr? b? b?nh? Khi b?t d?u ch? là bi?u hi?n c?m và ho, sau dó bi?n 
chuy?n thành khó th? và ph?i h?p v?i s? khó cho tr? bú. Trong tru?ng h?p tr?
có tri?u ch?ng c?n du?c th?y thu?c khám ngay. B?nh viêm ph? qu?n nh? thu?ng 
lành tính nhung có th? nghiêm tr?ng v?i nh?ng tr? du?i 3 tháng.

Th?y thu?c thu?ng làm cho tr? b?t ? d?ng ? ph? qu?n b?ng li?u pháp v?n d?ng cho 
du?ng hô h?p; thu?ng kh?i sau 5-10 ngày (nhung có th? còn ho kéo dài thêm
2-3 tu?n n?a). Trong tru?ng h?p n?ng thì c?n ph?i n?m vi?n. D? tránh b? viêm 
ph? qu?n, ngay khi có tri?u ch?ng d?u tiên dã c?n h?i ý ki?n th?y thu?c.

Khi cham sóc tr? b? b?nh: d?t tr? n?m ng?a, d?u hoi cao. Cho tr? u?ng nu?c d?u 
d?n. Làm thông mui cho tr?, nh?t là tru?c khi cho bú.  Dùng khan gi?y và
v?t b? ngay sau khi dã dùng. Phòng tr? ph?i thông thoáng, không m?c quá nhi?u 
d? và duy trì nhi?t d? phòng 19 d?. Tránh d? tr? ? noi có khói thu?c lá.
Ch? khi nào tr? h?t các tri?u ch?ng m?i có th? quay l?i nhà tr?.

B?n có nh?ng th?c m?c v? s?c kh?e c?a mình mà không bi?t h?i ai. B?n c?n du?c 
tu v?n cho nh?ng th?c m?c v? s?c kh?e c?a mình, c?a ngu?i thân... Phòng m?ch
Online c?a Tu?i Tr? Online s? giúp b?n gi?i dáp 1.001 th?c m?c v? s?c kh?e. M?i 
th?c m?c v? s?c kh?e xin g?i v? d?a ch? email:
tto@xxxxxxxxxxxxxx

D? chính xác v? n?i dung, v?n d? c?n h?i, xin b?n d?c vui lòng gõ có d?u (font 
ch? unicode). Xin chân thành c?m on!

T.LÊ th?c hi?n

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Phong Tranh Viem Phe Quan O Tre Bu Me