Pho Tet

Ph? t?t


TTO - Nh?ng con ph? Sài Gòn du?ng nhu tuoi m?i hon, r?n ràng hon v?i nh?ng ho?t 
d?ng dành cho t?t. Trong cái n?ng, cái gió r?t nh?, di qua các con ph? dang
vào t?t, b?n du?ng nhu cung c?m th?y nao nao.

ImageView

ImageView

Thu pháp l? du?ng.

Mua phong bao lì xì trên du?ng Hai Bà Trung.

ImageView

ImageView

Thu pháp trên s? bày bán ? l? du?ng.

Vu?n chó dá trên du?ng hoa Nguy?n Hu?.

ImageView

ImageView

Góc xuân quê trên du?ng Nguy?n Hu?.

ImageView

ImageView

Góc t?t ? Saigon Centre.

Góc xuân ? trung tâm thuong m?i thuong xá Tax.

?nh: MINH PHÚC

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Pho Tet