[SMCC] Phóng x? ?nh hu?ng d?n s?c kh?e ra sao?

Phóng x? ?nh hu?ng d?n s?c kh?e ra sao?

 
Tai h?a h?t nhân ? Nh?t B?n b?t c? lúc nào cung có th? gây nguy h?i cho các 
nu?c xung quanh và khu v?c. S? rò r? phóng x? có th? ?nh hu?ng nghiêm tr?ng d?n 
s?c kho? con ngu?i. Theo các chuyên gia, con ngu?i n?u ti?p xúc v?i m?t lu?ng ch?t phóng x? trung 
bình s? d?n d?n các tri?u ch?ng ban d?u nhu bu?n nôn, m?t m?i kèm theo ban d?, 
có th? s?t kèm tiêu ch?y và các tri?u ch?ng khác không gi?i thích du?c nguyên 
nhân.

Ti?p theo là m?t th?i k? ? b?nh v?i th?i gian khác nhau (2 - 4 tu?n), xu?t hi?n 
các tri?u ch?ng viêm nhi?m, ch?y máu, b?nh d? dày và ru?t, thi?u các t? bào 
máu, thuong t?n da, có tri?u ch?ng r?ng lông ho?c có v?n d? v? máu (nhu d?m 
máu, ch?y máu rang ho?c mui) và n?n nhân có th? t? vong sau dó.

Hít ph?i ho?c an nh?m th?c an b? ô nhi?m phóng x? có th? gây ra b?nh ung thu 
tuy?n giáp. Tuy?n giáp là m?t tuy?n to ? phía tru?c c?, t?o ra hormon di?u 
khi?n s? tang tru?ng c?a thân th?. 

Th?c ph?m cung b? ô nhi?m phóng x? khi b?i phóng x? roi vào cây tr?ng, hoa qu? 
và th?m chí c? c? mà trâu bò an. Ngu?n nu?c và nu?c trong nh?ng du?ng ?ng d?n 
nu?c cung b? ô nhi?m phóng x?.

V? lâu dài, nh?ng n?n nhân b? nhi?m x? s?ng sót, tùy theo li?u lu?ng và th?i 
gian ti?p xúc ch?t phóng x?, s? có th? b? m?c nh?ng b?nh khác nhau nhu: ung thu 
máu, ung thu ph?i, ung thu tuy?n giáp, ung thu vú và các lo?i ung thu n?i t?ng 
khác.

Nhi?m d?c phóng x? không ch? gây ra b?nh ung thu các n?i t?ng mà còn gây d?t 
bi?n t? bào trong co th? và có kh? nang di truy?n cho con cái, d?n d?n d? t?t, 
co th? phát tri?n không bình thu?ng ? th? h? tuong lai nhu: d?u nh?, kích thu?c 
não b?t bình thu?ng d?n d?n kém thông minh, m?t kém ho?c mù lòa, co th? phát 
tri?n ch?m và h?c t?p khó khan.

Các cách ?ng phó d?i v?i rò r? phóng x? h?t nhân

Du?i dây xin gi?i thi?u nh?ng bi?n pháp do t? D?i Công báo c?a Hong Kong ngày 
14/3/2011 gi?i thi?u t? ngu?n trang web c?a Co quan Qu?n lý tình hu?ng kh?n c?p 
M? (FEMA):

B?t c? lúc nào, b?n cung ph?i mang theo radio dùng pin d? nghe các ch? l?nh c? 
th?; dóng và khóa ch?t các c?a trong nhà; d? th?c ph?m vào h?p kín ho?c trong 
t? l?nh và d?i v?i các th?c ph?m chua du?c phong kín ph?i r?a s?ch và cho vào 
trong h?p kín ho?c trong t? l?nh. 

N?u có yêu c?u di d?i so tán, b?n chú ý v?n ph?i dóng kín c?a s? và c?a thông 
gió; s? d?ng h? th?ng tái tu?n hoàn không khí.

N?u có d? ngh? ? trong nhà, b?n ph?i t?t di?u hòa, qu?t thông gió, n?i hoi và 
các thi?t b? hút gió khác, trong tru?ng h?p không th?c s? c?n thi?t không du?c 
s? d?ng di?n tho?i và n?u có th? hãy vào trú ?n ? nh?ng noi ? du?i m?t d?t.

N?u ph?ng doán mình dã b? phoi nhi?m b?c x?, b?n hãy thay qu?n áo và giày dép, 
d? nh?ng th? khoác trên mình b? phoi nhi?m phóng x? vào túi nilon, niêm phong 
l?i và d? noi khu?t n?o, sau dó t?m r?a th?t s?ch s?.

(theo vnmedia)

Other related posts:

  • » [SMCC] Phóng x? ?nh hu?ng d?n s?c kh?e ra sao? - Nguyen Hong Van