[SMCC] Phim Viet khong giao dieu thi tinh, tien, tu toi

Phim Vi?t: không giáo di?u thì "tình, ti?n, tù, t?i"

- Các nhà làm phim, nhà phê bình cùng nhau ch?n doán và kê don cho nh?ng can 
b?nh kinh niên c?a di?n ?nh Vi?t bên th?m gi?i thu?ng Cánh di?u vàng.


C?nh trong phim "Cô dâu d?i chi?n"

B? qua m?t bên nh?ng v?n d? c?a chuy?n h?u tru?ng làm phim, gi?i di?n ?nh g?p 
nhau trong khuôn kh? h?i th?o "Di?n ?nh ph?n ánh hi?n th?c cu?c s?ng" sáng 12/3 
t?i TP.HCM, mu?n bàn k? hon v? n?i dung hi?n th?c mà nh?ng b? phim Vi?t trình 
bày cho khán gi? hôm nay.

V?n d? cu và có ph?n lý lu?n, nhung l?i chua bao gi? h?t tính th?i s? b?i khán 
gi? v?n c? mãi kêu ca khi thi?n ý b? ti?n mua vé ?ng h? phim Vi?t c?a h? thu?ng 
b? dáp tr? b?ng s? b?c b?i ho?c cu?i xòa vì câu chuy?n ng? ng?n, vô lý ho?c h?i 
h?t trên phim. Có th? t?m dúc k?t m?t s? "can b?nh kinh niên" c?a di?n ?nh Vi?t 
sau dây:

B?nh h?i h?t

Can b?nh này ph? bi?n ? nh?ng phim gi?i trí do các hãng phim tu nhân s?n xu?t 
v?i m?c tiêu "an khách" du?c d?t lên trên h?t. Nhà phê bình Ngô Phuong Lan dua 
ra nh?n xét v? dòng phim này: Cái g?i là cu?c s?ng mô t? trong phim ch? làm n?n 
cho câu chuy?n ho?c ly k? ho?c mùi m?n c?a nh?ng cô c?u d? tu?i "teen", nó xa 
l? v?i hi?n th?c cu?c s?ng t? tình hu?ng cho d?n nhân v?t. Tuy nhiên, không ch? 
dòng phim gi?i trí, ngay c? nh?ng b? phim ngh? thu?t do nhà nu?c d?u tu cung b? 
phàn nàn là "ph?n ánh hi?n tu?ng nhi?u hon là di vào b?n ch?t cu?c s?ng, thi?u 
s? sâu s?c và chua d?t d?n t?m tri?t lý cu?c s?ng d? ngu?i xem ph?i chiêm 
nghi?m và nh? mãi".

B?nh giáo di?u

D?o di?n Nguy?n Vinh Son k?, cách dây vài ba nam, ông có d?p xem m?t t?p chí 
chuyên d? v? di?n ?nh châu Á do ngu?i b?n làm bên Lãnh s? quán Pháp gi?i thi?u. 
H? trình bày khá rõ v? n?n di?n ?nh t?ng nu?c. Nh?ng nu?c nhu Nh?t B?n, Hàn 
Qu?c, Trung Qu?c chi?m 3 - 4 trang, có nu?c m?t trang ho?c n?a trang. Nhung 
không th?y có di?n ?nh Vi?t Nam. "V?i v? ngu?ng ngùng, anh b?n Pháp ch? vào 
dòng ch? cu?i c?a trang cu?i có ghi: Bi?t nói gì v? di?n ?nh Vi?t Nam và CHDCND 
Tri?u Tiên? Dó là nh?ng n?n di?n ?nh mang n?ng tính tuyên truy?n", ông nói.

Theo d?o di?n Trang noi dáy gi?ng, h?n là t?p chí n? dã có m?t dánh giá phi?n 
di?n ho?c do không n?m rõ thông tin, nhung dù sao nh?ng ngu?i làm phim cung nên 
nhìn l?i. Ph?i chang các v?n d? xã h?i du?c d? c?p trên phim m?t cách giáo 
di?u, khô c?ng theo m?t công th?c quy d?nh; nhìn hi?n th?c cu?c s?ng qua m?t 
khung c?a m? s?n v?i m?t màng l?c nh?y c?m,. ép ngu?i xem ph?i tin vào di?u b? 
phim mu?n nói.

B?nh "tình, ti?n, tù, t?i"

M?t khía c?nh khác khi?n nhi?u b? phim làm khán gi? ngán ng?m, có c?m giác nhu 
"xem ph?n d?u dã bi?t tru?c k?t thúc" là thái d?: Ph?i có "tình, ti?n, tù, t?i" 
thì phim m?i mang hoi th? cu?c s?ng, m?i thuy?t ph?c. D?o di?n Nguy?n Vinh Son 
mô t?: "M?t lô m?t l?c nh?ng xung d?t k?ch tính tình, ti?n, tù, t?i c? nhao 
nhao dòi vào chuy?n. R?i d? th? tai n?n, thiên tai bão l?t, cháy nhà, ung thu, 
diên lo?n ch? ch? ngu?i làm phim bí m?t cái là nh?y vào"."Cô dâu d?i chi?n" - m?t trong nh?ng phim "xa l? v?i cu?c s?ng"

Theo ông, nh?ng nhà làm phim c?n ph?i bi?t nâng niu t?m quan tr?ng c?a "cái 
thu?ng ngày". D?ng nhu?ng b? thêm m?m d?m mu?i t?o thành nh?ng tình hu?ng hoàn 
c?nh chuyên bi?t tách nhân v?t ra kh?i cu?c s?ng bình d?. D?ng nên d? dãi dua 
vào nh?ng s? ki?n có tính th?i s? làm phá v? th? cân b?ng c?a cu?c s?ng nhân 
v?t. Ph?i làm sao d? m?ng d?i hi?n ra trong phim ch? nhu là m?t nhát c?t c?a 
cu?c s?ng hàng ngày. Ngu?i xem có c?m giác nhu câu chuy?n b?t d?u và k?t thúc ? 
dâu cung du?c trong chu?i ngày s?ng c?a nhân v?t, và tin là hi?n th?c du?c 
trình bày là cu?c s?ng th?c. Trên th?c t?, nhi?u b? phim d? l?i nh?ng c?nh dáng 
nh? là nh? chi ti?t bình d? nhu c?u con trai nh?y xu?ng sông v?t ch?u cây s?ng 
d?i mà ngu?i cha ném di trong Cánh d?ng b?t t?n; ông giáo làng dang l?p nhà 
nghe ti?ng gà mái c?c tác li?n reo lên m?ng r?, tu?t xu?ng l?y tr?ng trong 
Thung lung hoang v?ng.

Liêu Dông

Other related posts:

  • » [SMCC] Phim Viet khong giao dieu thi tinh, tien, tu toi - Nguyen Hong Van