Phan Mem Tinh Toan Xac Suat Khung Bo

Ph?n m?m tính toán xác su?t kh?ng b?

TTO - Hi?n nay các chuyên gia công ngh? và b?o hi?m dã xây d?ng thành công m?t 
ph?n m?m có kh? nang tính toán xác su?t kh?ng b? t?n công vào m?t m?c tiêu
nào dó trên th? gi?i...

Thành t?u nghiên c?u du?c Andrew Coburn, giám d?c khu v?c nghiên c?u v? kh?ng 
b? c?a Công ty gi?i pháp qu?n lý r?i ro (RMS), gi?i thi?u t?i h?i ngh? các
công ty b?o hi?m và tái b?o hi?m châu Âu v?a t? ch?c ngày 26-10.

Coburn và m?t nhóm g?m 40 thành viên c?a RMS dã ti?n hành di?u tra r?t công phu 
v? tu duy logic c?a m?i thành ph?n kh?ng b?, t?p h?p d? các s? li?u t? m?i
ngành nhu th?ng kê, l?ch s?, quân s?, d?a lý, d? li?u công nghi?p... R?t nhi?u 
chuyên gia qu?c phòng cung dóng góp ý ki?n d? xây d?ng chuong trình tính
toán d?c dáo này.

Chuong trình tính toán xác su?t kh?ng b? s? giúp cho các công ty b?o hi?m u?c 
lu?ng du?c nguy co t?n công c?a b?n kh?ng b? vào t?ng t?nh, ho?c thành ph?
? trên 228 qu?c gia và vùng lãnh th? trên toàn th? gi?i. Chuong trình này t? ra 
c?c k? h?u d?ng d?i v?i các công ty b?o hi?m và tái b?o hi?m tru?c khi
d? ra chính sách b?o hi?m ? m?t noi nào dó trên th? gi?i.

Riêng ? các thành ph? có nguy co b? t?n công cao, ph?n m?m s? ch? ra nh?ng 
du?ng ph? và tòa cao ?c có nguy co b? t?n công cao nh?t. Các công ty b?o hi?m
có th? d?a vào s? li?u này d? tính toán m?c b?o hi?m cho t?ng khách hàng ? 
nh?ng cao ?c ho?c du?ng ph? c? th?.

Theo RMS cho bi?t: 6 d?a di?m ? châu Âu du?c cho là "h?p d?n" nh?t d?i v?i b?n 
kh?ng b? d?u n?m trong n?i thành London. D?a di?m th? b?y n?m trong n?i thành
Paris.

Tính ? m?c d? toàn c?u thì khu v?c Manhattan ? New York là noi d? "an bom" 
nh?t. Trong khu v?c này có d?n 5 d?a di?m du?c cho là có nguy co cao nh?t th?
gi?i. Có kho?ng 3,5% kh? nang có th? x?y ra m?t cu?c t?n công hóa h?c, sinh h?c 
ho?c h?t nhân trong vòng 12 tháng t?i trên th? gi?i.

RMS ra d?i t? nam 1989. Ban d?u RMS ch? là m?t co quan chuyên tính toán xác 
su?t d?ng d?t b?ng các chuong trình máy tính. Sau dó RMS dã m? r?ng khu v?c
ho?t d?ng c?a mình sang vi?c tính toán xác su?t xu?t hi?n c?a bão, gió xoáy, 
l?t l?i cung nhu các th?m h?a t? nhiên khác.

Ch? m?t vài tu?n sau s? ki?n kh?ng b? 11-9, RMS chính th?c nh?n du?c yêu c?u 
xây d?ng m?t chuong trình tính toán xác su?t kh?ng b? trên toàn c?u d? cung
c?p cho các công ty b?o hi?m dang dau d?u vì món n? 32 t? USD b?o hi?m sau cu?c 
kh?ng b? b?ng máy bay. Hon m?t nam sau, nh?ng modul d?u tiên c?a chuong
trình tính toán xác su?t kh?ng b? t?i M? dã ra d?i.

Andrew Coburn k?t lu?n: "B?n kh?ng b? hi?n nay không diên lo?n chút nào, b?n 
chúng ho?t d?ng theo nh?ng trình t? logic khá khoa h?c. Chúng không bao gi?
t?n công khi chua có m?t k? ho?ch hoàn h?o. Chúng tôi dã có th? hi?u du?c b?n 
chúng".

Hi?n chua rõ giá c? cung nhu "n?i quy" thuê bao ho?c s? d?ng chuong trình d?c 
thù này.

HOÀNG H?I (Theo AFP)

Other related posts:

  • » Phan Mem Tinh Toan Xac Suat Khung Bo