Phan Mem Computer Assisted Translation Xoa Bo Rao Can Ngon Ngu

Ph?n m?m Computer Assisted Translation: Xóa b? rào c?n ngôn ng?

TTO - Công ngh? m?i t?
Translution
cho phép ngu?i dùng có th? liên l?c v?i nhau qua nhi?u ngôn ng? ch? c?n m?t cú 
nh?n chu?t. Ph?n m?m Computer Assisted Translation (CAT) cho phép b?t k?
ngu?i dùng nào mu?n vi?t m?t thu di?n t? b?ng ti?ng Anh cho công vi?c t?i các 
d?ng s? ngu?i Pháp và Ð?c.

Theo Translution, ch? c?n don gi?n nh?n m?t nút thì chuong trình s? t? d?ng 
chuy?n d?i n?i dung email sang ngôn ng? mà ngu?i dùng dã ch?n tru?c khi g?i.
Thú v? hon n?a, nh?ng thu di?n t? g?i t?i h?p mail c?a b?n cung s? du?c t? d?ng 
chuy?n sang ngôn ng? mà ngu?i dùng dang s? d?ng ho?c ngôn ng? du?c ch?
d?nh. Quá trình x? lý hoàn toàn t? d?ng và hoàn t?t mà không yêu c?u b?t k? k? 
nang d?c bi?t nào t? phía ngu?i dùng.

Công ngh? m?i này mang l?i nhi?u h?a h?n trong vi?c chuy?n ng?, t? d?ng chuy?n 
ng? nhanh chóng các email, nh?ng van b?n và trang web không c?n “c?t và dán”
hay thay d?i cách th?c th?c hi?n.

Công ty cung tuyên b? s? ti?p t?c phát tri?n co c?u và nh?ng nét d?c dáo hon d? 
xóa b? nh?ng rào c?n ngôn ng? v?i d? chính xác cao hon và d? dàng liên l?c
hon v?i s? thuy?t minh c?a các ngôn ng? khác.

Hi?n t?i, ph?n m?m Computer Assisted Translation ch? có th? chuy?n ng? qua l?i 
gi?a các ngôn ng? nhu: Anh, Pháp, Ð?c, Ý và Tây Ban Nha. Trong vòng 12 tháng
t?i, Translution cung d? ki?n s? tang s? lu?ng ngôn ng? h? tr? lên thêm v?i các 
ngôn ng? ph? bi?n là Trung Hoa và ? R?p.

Ðu?c gi?i thi?u v?i ba phiên b?n là: Light, Professional và Corporate. Phiên 
b?n Light hoàn toàn mi?n phí và s? luôn luôn mi?n phí theo nhu Translution
cho bi?t. Tuy nhiên, Translution Light có nhi?u h?n ch? nhu: chuy?n ng? t?i da 
15 email m?i tháng, t?i da dung lu?ng van b?n là 250 t? và ch? h? tr? 45.000
t? cho chuy?n ng? trong co s? d? li?u.

ImageView

Translution khi tích h?p vào các ?ng d?ng c?a Microsoft.

Translution Pro giá 59.95 b?ng Anh và có th? du?c t?i v? t? website c?a 
Translution ho?c dùng th? 30 ngày. Ði?u t?t nhiên v?i phiên b?n thuong m?i thì 
s?
có tính nang cao c?p hon b?n mi?n phí. B?n pro h? tr? d?n 500.000 t? trong co 
s? d? li?u. Hon n?a, ngu?i dùng có th? nâng c?p d? li?u t? lên 1.000.000
ho?c g?p dôi, g?p 5 l?n qua các d?ch v? b? sung.

Không gi?i h?n email chuy?n ng?, Translution Pro mang d?n cho ngu?i dùng kh? 
nang chuy?n ng? chuyên nghi?p hoàn toàn t? d?ng cho email, van b?n word và
các website. Nó du?c thi?t k? d? dáp ?ng h?u h?t t?t c? nh?ng gì mà công vi?c 
chuy?n ng? c?n d?n.

H? tr? khá nhi?u cho công vi?c kinh doanh, nh?t là khi liên h? các d?i tác 
ngo?i qu?c, chi nhánh, các nhà phân ph?i, cung c?p hay thành viên. Ðây cung là
m?t chuong trình h?u ích cho ngu?i dùng yêu thích du l?ch, mu?n tìm hi?u thông 
tin các noi s?p d?n qua ti?ng b?n ng?.

Cu?i cùng là b?n dành cho c? m?t công ty, doanh nghi?p – Translution Corporate. 
Phiên b?n này s? du?c phát hành vào nam 2006 v?i hàng tá ch?c nang “trong
mo” c?a m?t ph?n m?m chuy?n ng? mà b?n Light và Pro không có nhu: d? li?u và 
trang web du?c chuy?n ng? s? t? d?ng du?c mã hóa nh?m d?m b?o tính b?o m?t,
tuong thích v?i Microsoft Exchange, h? tr? các b? t? di?n da tính nang c?a công 
ty, c?p nh?t qua m?ng, k?t h?p v?i Active Directory, Exchange Global Address
Books, h? tr? m?ng VPN (Virtual Private Networks) d? d?m b?o an toàn và mã hóa 
b?o m?t các email du?c g?i gi?a các nhân viên v?i nhau…

C? 2 phiên b?n Pro và Corporate d?u tuong thích t?t v?i Microsoft Word (.doc, 
.rtf, .txt), Internet Explorer (html), Windows Explorer. H? tr? các c?ng email
POP3, IMAP4, HTTP, tuong thích v?i danh sách liên l?c c?a Microsoft Outlook, 
Microsoft Office 2000, XP, 2003 … nhung l?i không tuong thích v?i Outlook
Express. Ho?t d?ng trên các phiên b?n h? di?u hành Windows 
2000/XP(Home/Pro)/2003, yêu c?u Microsoft .NET Framework v1.1 và Internet 
Explorer 5.5 tr? lên.

Translution cung du?c phát tri?n t? công ngh? d?c quy?n qua s? liên k?t c?a t?p 
th? tru?ng d?i h?c Leeds và Wolverhampton giúp c?i thi?n ch?t lu?ng chuy?n
ng? lên r?t nhi?u so v?i các chuong trình hi?n t?i. Translution s? là m?t trong 
nh?ng ph?n m?m h?a h?n trong tuong lai giúp phá b? nh?ng cách bi?t gi?
ngôn ng? trên toàn th? gi?i.

THANH TR?C

Other related posts:

  • » Phan Mem Computer Assisted Translation Xoa Bo Rao Can Ngon Ngu