Pallette: Phan Mem Soan Nhac Chuyen Nghiep

Xem:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=117084&ChannelID=16

Pallette: ph?n m?m so?n nh?c chuyên nghi?p

TTO - Công ty Ilya Schepikhin c?a Nga v?a tung ra th? tru?ng m?t ph?n m?m so?n 
nh?c h?t s?c nh? g?n nhung du?c cho là da nang và d? s? d?ng nh?t hi?n nay.

Palette 4.2 s? dáp ?ng du?c d?y d? nhu c?u biên so?n và sáng tác nh?c trên máy 
tính cho ngay c? nh?ng nh?c si khó tính nh?t.

Các công c? so?n nh?c c?a Palette du?c thi?t k? h?t s?c tr?c quan, g?n gàng và 
d?y d? m?i ch?c nang so?n nh?c ph?c t?p nh?t. Ngu?i dùng s? so?n nh?c don
gi?n ch? b?ng con chu?t máy tính b?ng cách nh?p vào các ô l?nh nh?c du?c th? 
hi?n d?y d? trong giao di?n so?n nh?c.

Ngoài ra Pallet cung mô ph?ng quá trình v? n?t nh?c theo m?t bàn phím piano k? 
bên cho ngu?i so?n nh?c d? mu?ng tu?ng du?c cao d? - tru?ng d? c?a dòng nh?c.
Pallette 4.2 giúp cho ngu?i so?n nh?c nghe l?i du?c ngay ô nh?c ho?c toàn b? 
dòng nh?c mà mình v?a so?n. Các ch?c nang luu l?i b?n nh?c v?a so?n du?i d?ng
van b?n d? in ra ho?c MIDI d? nghe l?i cung r?t hoàn thi?n.

Ilya Schepikhin dang bán ra Pallette 4.2 v?i giá là 35 USD. Ngu?i dùng có th?
vào dây
d? t?i  b?n Shareware có dung lu?ng kho?ng 1,8 MB v? dùng th?. Hi?n Pallette 
4.2 dã có m?t t?i các c?a hàng ph?n m?m tin h?c t?i TP H? Chí Minh.

HOÀNG KIM ANH
Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Pallette: Phan Mem Soan Nhac Chuyen Nghiep