Re: Ong Nguyen minh triet duoc gioi thieu lam chu tich nuoc

cuu tui voi ba con oi,

thoi buoi nay neu ban xin viec lam va neu co phong van thi han the nao nguoi 
chu thue muon cung hoi ban ve bang cap chuyen mon ve kinh nghiem lam viec ve 
kha nang hoan tat cong viec se giao dua tren cac bang cap va kinh nghiem nay. 

Toi hien dang di tren mot chiec tau. Ong thuyen truong xin nghi huu trong khi 
tau van chay. the la nguoi ta dang bau thuyen truong moi. Nguoi se phu trach 
cong tac ban hanh quyet dinh da duoc bau lai tuyen bo rang ho khong co chuyen 
mon ve van de nay. Khong co chuyen mon nhung van chiu choi het minh nen van dam 
nhiem chuc vu nay. Uy troi oi, neu chiec tau ay ma chim thi ong ta se noi voi 
hanh khach rang thong cam di, tai vi tap the giao pho nen moi vay thoi. Ong da 
lam het nang luc cua minh roi...

cuu toi voi cac ban toi sap chet duoi roi

cac ban biet chiec tau ay ten gi khong? Nuoc Viet Nam cua toi day va nguoi vua 
moi duoc bau la Nguyen Phu Trong da can dam nhin nhan cai yeu kem ve chuyen mon 
lam lap phap nhung la mot tay rat cu khoi va chiu choi neu he giao chuc quyen 
thi quyet khong tu choi.

cap cuu
Tran Ba Thien
Home: 26/11 Nguyen Van Dau street, Phu Nhuan District
HCMC, Vietnam
Tel: 848. 8434905, mobile: 0918183835
email: tranbathien@xxxxxxxxx
 ----- Original Message ----- 
 From: Nguyen Hoang Bao Vu 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Monday, June 26, 2006 6:45 PM
 Subject: Ong Nguyen minh triet duoc gioi thieu lam chu tich nuoc


 Ãng Nguyán Minh Triát ÄÆác giái thiáu lÃm Chá tách nÆác

 Ãng Nguyán Minh Triát

 Chiáu nay, vái 84% sá phiáu tÃn thÃnh, Quác hái ÄÃ báu Ãng 
Nguyán Phà Tráng lÃm Chá tách Quác hái. Thay mát Uá ban 
thÆáng vá, tÃn Chá tách Quác hái ÄÃ Äác
 tá trÃnh nhÃn sá giái thiáu Ãng Nguyán Minh Triát lÃm Chá 
tách nÆác. Dá kián sÃng 27/6, Quác hái sá cÃng bá kát 
quá kiám phiáu báu ngÆái Äáng Äáu nhà nÆác.

 * Ãng Nguyán Minh Triát sinh ngÃy 8/10/1942, quà huyán Bán CÃt, 
tánh BÃnh DÆÆng. Ãng cà hÆn 40 nÄm tuái Äáng. Ãng là cá nhÃn 
ToÃn, Äái biáu Quác hái khÃa
 9 và 11. Tái Äái hái Äáng lán thá 10, Ãng Triát tiáp 
tác ÄÆác báu lÃm Uá viÃn Bá ChÃnh trá. Hián, Ãng là Bà 
thÆ ThÃnh áy TP.HCM.

 TrÆác ÄÃ, vái 84% sá phiáu tÃn thÃnh Quác hái ÄÃ báu 
Ãng Nguyán Phà Tráng áy viÃn Bá ChÃnh trá lÃm Chá tách 
Quác hái. TrÆác khi bá phiáu báu, Ãng Tráng
 Äà cà bÃi phÃt biáu ngán gán trÆác Quác hái.

 LÃ ngÆái dÃnh phán lán thái gian cÃng tÃc cho viác nghiÃn 
cáu là luán, trong bÃi phÃt biáu cáa mÃnh, Ãng Tráng tháa 
nhán âchÆa hiáu biát nhiáu vá cÃng tÃc
 láp phÃp và hoát Äáng nÃi chung cáa Quác háiâ. Tuy nhiÃn, 
Ãng cam kát náu ÄÆác báu sá cà âquyát tÃm cao và phÆÆng 
phÃp ÄÃngâ Äá lÃm trÃn tráng trÃch cáa
 ngÆái Äáng Äáu cÆ quan láp phÃp tái cao.

 Táng cà 8 nÄm giá cÆÆng vá lÃnh Äáo thÃnh áy Hà Nái 
(mát nÄm rÆái là Phà bà thÆ và 6 nÄm rÆái lÃm bà thÆ ThÃnh 
áy Hà Nái) Ãng Tráng cho ráng ÄÃy là thái
 gian quà bÃu giÃp Ãng cà nhiáu kinh nghiám thác tián trong cÃng 
tÃc quán lÃ. Ãng hy váng nháng thiáu hát vá hoát Äáng láp 
phÃp sá ÄÆác chÃnh cÃc Äái biáu
 Quác hái bà Äáp.

 * SÃng 27/6, Quác hái tián hÃnh bá phiáu báu Chá tách 
nÆác và cÃng bá kát quá nhÃn sá mái. Chá tách nÆác sá 
giái thiáu nhÃn sá Äá Quác hái báu Thá tÆáng.
 Buái chiáu, Quác hái bá phiáu báu Thá tÆáng. Ngay sau khi 
Äác cá, Thá tÆáng sá trÃnh Quác hái phà chuán Äá nghá 
vá viác mián nhiám mát sá thÃnh viÃn ChÃnh
 phá.

 * NgÃy 28/6, sau khi Quác hái mián nhiám cÃc thÃnh viÃn ChÃnh 
phá, Thá tÆáng sá trÃnh Quác hái phà chuán danh sÃch bá 
nhiám mát sá thÃnh viÃn ChÃnh phá.
 Chá tách Quác hái cÅng trÃnh nhÃn sá Táng kiám toÃn nhà 
nÆác. Viác bá phiáu phà chuán cÃc chác danh trÃn sá tián 
hÃnh vÃo buái chiáu cÃng ngÃy.

 Trong ngÃy lÃm viác cuái cÃng cáa ká háp thá 9 (29/6) sá 
phà chuán Phà chá tách và Uá viÃn Hái Äáng quác phÃng và 
an ninh.

 (Vnexpress)
 Name: Nguyen Hoang Bao Vu
 Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
 12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
 tel: 84 8 849 5069.
 Fax: 84 8 293 8300.
 Email:
 info@xxxxxxxxxxxxxxxx
 Website:
 www.saomaicenter.org

 Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet 
Nam
 Cell-phone: 0989350014
 Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
 Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts: