[SMCC] Ong Duong Chi Dung khai ca bo truong Tran Dai Quang

Ông Duong Chí Dung khai c? b? tru?ng Tr?n D?i Quang 
Hu?nh Ng?c Chênh
Theo blog Hu?nh Ng?c Chênh 
M?t di?u dáng chú ý khác trong l?i khai c?a ông Duong Chí Dung tru?c tòa, dó là 
vi?c ông xác nh?n "dã khai báo ? Sài Gòn" v? vi?c ông Ph?m Quý Ng?. Th? nhung 
ai dã là ngu?i c?n tr? hu?ng di?u tra này, d? cho s? vi?c chìm di và ch? d?n 
hôm nay ông Dung ra tòa, nh?c l?i s? vi?c thì báo chí và công an m?i bi?t?


Video: L?i khai c?a ông Duong Chí Dung liên quan d?n th? tru?ng b? CA Ph?m Quý 
Ng? và b? tru?ng Tr?n D?i Quang (Ngu?n: Tu?i Tr? Online)     
      Duong T? Tr?ng c?m loa kêu g?i anh em anh Vuon d?u hàng lúc tham gia t?n 
công cu?p d?t nhà anh Doàn Van Vuon và Duong T?  Tr?ng d?ng tru?c tòa hôm nay - 
?nh và chú thích c?a Nguy?n Lân Th?ng 

 Báo Tu?i Tr? Online v?a công b? m?t do?n clip khá d?y d? v? l?i khai c?a ông 
Duong Chí Dung trong phiên tòa ngày 7/1/2014. Trong vai trò nhân ch?ng, ông 
Dung dã cung c?p thêm nhi?u thông tin, b?ng ch?ng v? các kho?n h?i l? lên 1,5 
tri?u dô-la cho th? tru?ng b? công an Ph?m Quý Ng?. Ngoài ra, m?t s? nhân v?t 
dang gi? các v? trí quan tr?ng trong b? công an và c? gi?i tài phi?t cung dã 
du?c nêu dích danh tên tu?i, ch?c v?.


Dáng chú ý, b? tru?ng b? công an Tr?n D?i Quang cung xu?t hi?n trong l?i khai 
c?a ông Duong Chí Dung liên quan d?n kho?n h?i l? 20 t?, t?c 1 tri?u dô-la Mi 
cho tu?ng Ng?. B? tru?ng Quang du?c nói là ngu?i dã 'nêu ý ki?n v?i anh Ng?' d? 
'anh Ng? không can thi?p hay gây khó cho doanh nghi?p'.

Trong l?i khai ti?p theo, ông Duong Chí Dung k? l?i bu?i ti?p xúc và trao d?i 
riêng v?i ông Tr?n D?i Quang t?i nhà b? tru?ng. Tuy nhiên, khi dang nói ti?p 
nh?ng v?n d? liên quan d?n b? tru?ng công an Tr?n D?i Quang thì phía h?i d?ng 
xét x? l?p t?c lên ti?ng c?t l?i.

Du?i dây là n?i dung l?i khai c?a ông Duong Chí Dung t?i tòa có liên quan d?n 
tu?ng Ph?m Quý Ng? và b? tru?ng Tr?n D?i Quang:

* * *
Ông Duong Chí Dung: Kính thua h?i d?ng xét x?

Tôi nói nh?ng di?u nhu tru?c khi tôi nói, tôi dã g?n nhu tuyên th? r?i. Tôi nói 
nh?ng di?u th?t nh?t, b?i vì tôi là anh, tôi không th? nói nh?ng di?u oan cho 
ai c?.

Vi?c tôi dua cho anh Ng? 20 t? là ti?n c?a ch? Lan, ch? không ph?i c?a tôi. Ch? 
Lan chuy?n cho m?t ngu?i khác. Khi ch? Lan di?n tho?i cho tôi, ch? Lan b?o là: 
"S? có ngu?i ? Hà N?i chuy?n cho anh, g?p ngu?i dó thì anh d?ng trao d?i v? s? 
ti?n này dùng d? dua cho ai, ho?c làm gì"

Ch? còn d?n tôi nhu th?. Và anh Ti?p là ngu?i dua cho tôi. T?c là có 2 ngu?i 
bi?t vi?c, ch? không ph?i m?t mình tôi. D?y là cái th? nh?t, t?c là có 2 ngu?i 
bi?t. (* Chú Thích: 'Ch? Lan' t?c là bà Truong M? Lan là giám d?c công ty TNHH 
V?n Th?nh Phát.)

Còn m?t vi?c n?a mà hôm nay tôi m?i nói, anh Ti?p có dua ti?n cho tôi 2 l?n, 
sau dó anh Ti?p còn còn di?n tho?i h?n tôi m?t l?n d? nói chuy?n.

Anh Ti?p có nói là "Anh yên tâm di, tôi dã g?p và báo cáo v?i anh Tr?n D?i 
Quang - b? tru?ng b? công an, d? anh Quang có ý ki?n v?i anh Ng?. Và anh Quang 
s? di?n cho anh, d? anh Ng? không can thi?p hay gây khó cho doanh nghi?p n?a".

Sau dó m?t th?i gian, tôi có d?n tham gia dình anh Quang. Khi ng?i ? phòng 
khách có hai anh em, anh Quang r?t tình c? t? nói ra nh?ng chuy?n dó. Chính anh 
Quang b? tru?ng nói ra và tôi cung báo cáo v?i anh Quang là "Anh Ng? có gi?i 
thi?u công ty . (không nghe rõ) nhu th?, em hi?n nay thì..." 

Anh Quang b?o: "Chú c? làm dúng nguyên t?c, dúng lu?t. Ch?n don v? nào có nang 
l?c, kinh nghi?m, có uy tín tham gia. Không ph?i ng?i ai can thi?p c?"

- Ti?ng m?t ngu?i trong h?i d?ng xét x? c?t l?i: Thôi thôi... trình bày r?i

Ông Duong Chí Dung nói ti?p: Vâng, riêng cái ti?n ?y (20 t? - CTV) thì có ít 
nh?t 2 ngu?i bi?t, th? r?i tôi g?p ch? Lan qua anh Minh - t?ng giám d?c C?ng 
Sài Gòn b? trí cho tôi và ch? g?p.

Còn cái ti?n 500 nghìn dô tôi dua sau này, kho?ng 6-7 gi? t?i ngày mùng 2/5, 
chú lái xe tôi ch? di. Dây là ti?n tôi vay c?a m?y ngu?i, tôi khai lúc còn ? 
Sài Gòn tôi báo cáo v?i. (ti?ng gõ vào micro c?t l?i)

- Ti?ng ngu?i trong h?i d?ng xét x?: Thôi anh Dung ?, anh d?ng ? dây.

Ngu?n Video: Tu?i Tr? Online
  s

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [SMCC] Ong Duong Chi Dung khai ca bo truong Tran Dai Quang - Nguyen Hong Van