On Nghia Sinh Thanh - 6

On nghia sinh thành - K? cu?i: "Trung tâm báo hi?u"


G?i cha m? già vào tr?i du?ng lão b?y lâu nay v?n thu?ng nh?n du?c nh?ng cái 
nhìn d?nh ki?n c?a xã h?i v? lòng hi?u th?o. Nhung ? ngo?i thành Hà N?i
có m?t tr?i du?ng lão du?c nhi?u ngu?i g?i là "trung tâm báo hi?u". ? dó, các 
b?c cha m? có du?c nh?ng n? cu?i, nh?ng ngu?i con cung th?a lòng cham sóc
d?ng sinh thành.


Báo hi?u th?i nay

B?y gi? sáng, gi? t?p th? d?c dành cho các thành viên t?i khu cham sóc s?c kh?e 
ngu?i cao tu?i Hà N?i (xã Minh Khai, huy?n T? Liêm) b?t d?u. G?n 100 c?
t? các phòng t? t?u v? khuôn viên tru?c sân c?a trung tâm, kh?i d?ng bài t?p 
du?ng sinh bu?i sáng. Bu?i sáng th?t thanh bình v?i nh?ng ngu?i cao tu?i di
d?o du?i nh?ng hàng cây, t?p th? d?c và sau dó là nh?ng câu chuy?n quanh bàn an 
sáng, d?c sách báo. Có nhi?u ngu?i cu?i r?t tuoi v?i nh?ng câu chuy?n tâm
d?u ý h?p, có c? nh?ng c? trao d?i v?i nhau b?ng ti?ng Anh, ti?ng Pháp r?t 
thông th?o.


Bà D.T.T. nam nay 85 tu?i, ? trung tâm dã g?n ba nam, k?: "Chính tôi quy?t d?nh 
nh? các con g?i tôi vào dây. Con cháu di làm c? ngày, mình ch? bi?t trò
chuy?n v?i ai. Noi này tôi th?y tho?i mái hon vì có b?u có b?n". Bà T. du?c b? 
trí ? cùng m?t thành viên khác trong m?t can phòng nh?, khá l?ch s?, d?y
d? ti?n nghi, có m?t y tá riêng thu?ng xuyên cham sóc s?c kh?e cho h?. M?i ngày 
ngoài ba b?a an chính còn có m?t b?a an ph?, n?u yêu c?u thì cung du?c
các h? lý ph?c v? an t?i phòng riêng.

Bà T. tâm s?: "? v?i các con, v?t ch?t, ti?n nghi không thi?u th? gì. Nói th?t 
d?a nào cung r?t quan tâm d?n m?, nhung dó ch? là vào bu?i t?i khi chúng
di làm v?, còn ban ngày tôi c? thui th?i m?t mình trong can nhà l?n. Ngu?i già 
nhu c?u ti?n nghi không nhi?u, cái tôi c?n là trò chuy?n, chia s? h?ng ngày.
Tôi hi?u các con tôi, hi?u th?o thì hi?u th?o d?y, nhung ch?ng l? mình l?i kêu 
chúng b? vi?c ? nhà trò chuy?n v?i mình!". Vào trung tâm, bà T. v?a có b?n
bè d? trò chuy?n, l?i v?a có ngu?i cham sóc t?ng mi?ng an, gi?c ng?. C? m?i th? 
b?y, ch? nh?t con cháu l?i kéo nhau vào trung tâm tham bà c? ngày. L?,
t?t hay có d?p r?nh r?i thì dón bà v? nhà. "Tính ra cung gi?ng nhu tru?c dây 
tôi ? nhà thôi. Vì ngày thu?ng l?m b?a chúng v? khuya l?m, có th?y du?c m?t
mui chúng dâu" - bà T. cu?i th?t tuoi.

"Vi?n du?ng lão cao c?p"

Theo ông Nguy?n Tu?n Ng?c - giám d?c khu cham sóc s?c kh?e ngu?i cao tu?i Hà 
N?i, mô hình vi?n du?ng lão cao c?p mà trung tâm này dang theo du?i là m?t
d?ch v? cham sóc ngu?i già c? v? tinh th?n l?n s?c kh?e mà nhi?u nu?c tiên ti?n 
trên th? gi?i dã áp d?ng thành công. Trong xã h?i công nghi?p không ph?i
ai cung d? di?u ki?n tr?c ti?p cham sóc cha m?, m?t trung tâm du?ng lão hi?n 
d?i s? thay nh?ng ngu?i con vì muu sinh quá b?n r?n không d? th?i gian cham
sóc d?ng sinh thành. T? ngày khai truong ho?t d?ng d?n nay, ông Ng?c chua nghe 
m?t tru?ng h?p nào phàn nàn v? vi?c cham sóc các c?. "Th?i gian g?n dây,
s? gia dình g?i cha m? già d?n trung tâm ngày m?t dông là m?t minh ch?ng v? s? 
c?n thi?t c?a trung tâm báo hi?u chúng tôi" - ông Ng?c nói.
? "trung tâm báo hi?u" này có không ít nh?ng ngu?i t?ng là hi?u tru?ng tru?ng 
d?i h?c, giám d?c các công ty, xí nghi?p, có ngu?i t?ng làm d?n th? tru?ng...
Ngu?i nào cung có nhà c?a dàng hoàng, con cái thành d?t nhung v?n ch?n vào ? 
noi này. "Các con s?p x?p dua b? vào vi?n du?ng lão này chính là báo hi?u
cho b? d?y" - ông N.K.Y. b?o v?y. Nhà ông Y. ? TP.HCM nhung l?i ra t?n Hà N?i 
d? vào dây. B?n ngu?i con c?a ông d?u là nh?ng ngu?i khá n?i ti?ng trên thuong
tru?ng, trong dó có m?t ngu?i dang lãnh d?o m?t hãng hàng không, t?t c? di di 
v? v? Hà N?i - TP.HCM nhu com b?a và thu?ng xuyên v?ng nhà. Ông Y. nói t?
ngày vào trung tâm ông có thêm nh?ng ngu?i b?n cùng l?a tu?i, có th? tâm s? v?i 
nhau nhi?u chuy?n. "Các nhân viên c?a trung tâm cu x? nhu con cháu trong
nhà, r?t nhi?t tình, lo l?ng chu dáo. Tôi ch?ng h? th?y cô don hay bu?n t?i gì 
khi ? dây" - ông Y. nói.

Báo hi?u cung có nam b?y du?ng

Ch? T.M. - nhà ? Hung Yên, con gái c?a bà X. 83 tu?i, vào dây hon m?t nam - vào 
tham m?, tâm s?: "Cung ch?ng d?ng d?ng tôi m?i ph?i dua m? vào dây, ch?
ngu?i Vi?t mình tru?c d?n nay v?n quan ni?m con cái ph?i t?n tay cham sóc b? m? 
mình ? nhà m?i là hi?u th?o. Nhung hai anh trai c? di làm an xa, c? nam
m?i v? tham quê m?t l?n. V? ch?ng tôi di buôn theo xe hàng, con cái còn ph?i 
g?i ngu?i khác trông coi, có mu?n cung không lo l?ng du?c cho m?. Nhung bà
? nhà m?t mình b? ngã thì nguy hi?m l?m". Ch? M. cho bi?t khi dua m? vào trung 
tâm, m?i tháng ph?i t?n chi phí vài tri?u d?ng. D?i v?i cu?c s?ng ch?t v?t
c?a v? ch?ng ch? thì kho?n chi này không don gi?n chút nào, nhung không kh? tâm 
b?ng vi?c ph?i nghe nh?ng l?i d? ngh? c?a làng xóm. T? h?i dua m? vào dây,
ngu?i trong thôn c? nói nhu m?ng: "V? ch?ng con dó an ? t? quá, ai d?i l?i dem 
m? vào b? ? vi?n du?ng lão. Th? nào cung b? tr? báo". Bà X. ng?i nghe ch?
M. k? chuy?n mà tay c? xoa d?u con nhu d?a tr? m?i l?t lòng. Bà b?o: "Lúc d?u 
nghe con b?o s? dua m? vào tr?i du?ng lão, tôi t?i thân l?m, c? nghi chúng
d?nh b? m? dây. Nhung khi vào dây tôi m?i c?m th?y thuong con nhi?u hon vì nó 
làm v?y cung ch? mu?n t?t cho tôi. K? ngu?i ta, con ?".


Nh?ng ngày cu?i tu?n, trung tâm l?i nh?n nh?p xe g?n máy, xe hoi c?a nh?ng gia 
dình dua c? v? ch?ng, con cái, cháu ch?t d?n tham cha m?, ông bà. Có nh?ng
gia dình dành tr?n c? m?t ngày trò chuy?n, vui choi ? dây. Anh H.L. dã dua m? 
vào dây ? du?c g?n m?t nam, nói v? ch?ng anh c?m th?y r?t vui vì tinh th?n
m? mình tho?i mái, tuoi t?nh hon khi còn ? nhà di ra di vào m?t mình c? ngày.

Ông B. (85 tu?i, vào trung tâm dã lâu) tâm s? r?ng ông r?t hi?u lòng nh?ng 
ngu?i con b?n r?n c?a mình luôn di làm xa nhà, nên quy?t d?nh vào "trung tâm
báo hi?u" này d? cu?c d?i ông có thêm ni?m vui cho nh?ng ngày còn l?i. Và ông 
dã to?i nguy?n. Ông B. nói: "Báo hi?u cung có nam b?y du?ng, không ph?i c?
? bên cha m? su?t ngày d? cham sóc m?i là hi?u th?o, mi?n sao nh?ng d?a con v?n 
mãi n?ng lòng on nghia sinh thành".

VU BÌNH

Other related posts:

  • » On Nghia Sinh Thanh - 6