[SMCC] Nuoc mat cua ba trum ma tuy

Nu?c m?t c?a 'bà trùm' ma túy.

V?a ph?i lãnh nh?n án tù chung thân, v?a ph?i ch?u d?ng s? hành h? c?a can b?nh 
hen mãn tính, tru?c vành móng ng?a, nh?ng gi?t nu?c m?t c?a "bà trùm" ma túy 
Hoàng Th? Vinh dã roi d? c?u xin s? khoan h?ng c?a pháp lu?t. 
Bà trùm Vinh "th? " (ph?i) khóc trong phiên tòa 3-1-2011.  

Hoàng Th? Vinh (SN 1973, ? th? tr?n D?ng M?, Chi Lang, L?ng Son) còn du?c b?n 
bè g?i là Vinh "th?" vì xu?t x? là ngu?i dân t?c. Cách dây 15 nam, l?i d?ng b?n 
thân làm ngh? d?i ti?n cho khách du l?ch ? khu v?c biên gi?i Vi?t - Trung, 
Hoàng Th? Vinh dã l?a d?o c?a nhi?u ngu?i s? ti?n hàng tram tri?u d?ng và b? 
TAND t?nh Thái Nguyên k?t án 15 nam tù.

Nh?ng nam tháng th? án t?i tr?i giam s? 5 (Thanh Hóa), Vinh ch?ng nh?ng không 
t?nh ng?, mà còn g?p g? và k?t thân v?i nh?ng tay anh ch? d? t? dó d?n v?i con 
du?ng buôn cái ch?t tr?ng.

Dó là Nguy?n Th? Thanh Mai (SN 1963, trú t?i phu?ng Hàng B?t, qu?n D?ng Da, Hà 
N?i) khi ?y dang lãnh án tù v? t?i "Buôn bán trái phép ch?t ma tuý". Nam 2005, 
c? hai du?c d?c xá ra tù, Vinh và Mai dã liên k?t v?i nhau, cùng v?i m?t s? d?i 
tu?ng khác t?o l?p du?ng dây buôn bán ma túy t? các t?nh Tây B?c dua v? Hà N?i 
tiêu th?. 

Chi?u t?i 6-12-2007, t?i khu v?c Tr?m thu phí giao thông Qu?c l? 6A, d?a ph?n 
Dông Son, huy?n Chuong M?, Hà Tây (nay là Hà N?i) khi Hoàng Th? Vinh thuê taxi 
d? lên M?c Châu, Son La l?y "hàng" thì b?t ng? b? các trinh sát phòng CSDT t?i 
ph?m v? ma túy b?t gi? qu? tang v?i m?t bánh hêrôin bên mình (tr?ng lu?ng 
340,75 gam). 

Trong quá trình di?u tra, do Hoàng Th? Vinh b? b?nh hen ph? qu?n mãn tính nên 
ngày 15-2-2008, Vinh du?c dua d?n di?u tr? t?i B?nh vi?n t?nh Hà Tây (nay là 
B?nh vi?n Da khoa Hà Dông). Sau dó, Hoàng Th? Vinh dã tìm cách tr?n kh?i b?nh 
vi?n và liên l?c v?i ch?ng là Tr?n S? Th?ng. Tr?n S? Th?ng tích c?c giúp s?c và 
dua ra l?i khuyên nên vào Nam, tìm cách tr?n sang Campuchia. Sau nhi?u l?n d?i 
xe, c? ba d?n tr?n t?i nhà bác c?a Tr?n S? Th?ng thu?c huy?n Tho?i Son, t?nh An 
Giang.

Th?ng dã nhi?u l?n tìm cách tr?n sang Campuchia, nhung vì không có gi?y t? tùy 
thân nên không di du?c. Nam 2008, Hoàng Th? Vinh và Tr?n S? Th?ng b? b?t. VKSND 
TP Hà N?i dã hoàn t?t cáo tr?ng truy t? Hoàng Th? Vinh và d?ng b?n ra tru?c 
vành móng ng?a.

Trong phiên x? so th?m ngày 25-8-2009 và phúc th?m ngày 13-1-2010, HDXX TAND TP 
Hà N?i dã x? ph?t tù chung thân d?i v?i Hoàng Th? Vinh v? t?i "Mua bán trái 
phép ch?t ma túy", hai nam tù v? t?i "Tr?n kh?i noi giam gi?". M?c án t?ng h?p 
trong v? án này d?i v?i Hoàng Th? Vinh là tù chung thân. T? v? tri?t phá qu? 
tang du?ng dây ma túy ngày 6-12-2007, d?i phòng ch?ng t?i ph?m ma túy dã di?u 
tra và phát hi?n Hoàng Th? Vinh dã t?ng cùng d?i tu?ng Nguy?n Ng?c Tùng (SN 
1980, trú t?i t? dân ph? An L?c, th? tr?n Trâu Qu?, huy?n Gia Lâm, Hà N?i) bán 
nam phân hêrôin cho Nguy?n Th? Tuy?t (SN 1970, trú t?i Phúc Xá, Ba Dình, Hà 
N?i).

Nguy?n Ng?c Tùng làm ngh? ch?y xe ôm t?i khu v?c ph? Nguy?n H?u Huân, Hà N?i. 
Tháng 7-2007, t?i khu v?c b?t Hàng D?u, qu?n Hoàn Ki?m, Hà N?i, Tùng dã ch? 
Hoàng Th? Vinh cùng di bán nam phân hêrôin (có giá 800.000 d?ng) cho Nguy?n Th? 
Tuy?t. Khi bi?t co quan CA ra l?nh b?t gi? d?i v?i mình vào tháng 9-2008, Tùng 
dã cùng v? là Nguy?n Thu Th?y (SN 1982) bán can nhà ? s? 4 ngõ 373, phu?ng Phúc 
Tân, Hoàn Ki?m, Hà N?i, d? b? tr?n. Trong th?i gian tr?n truy nã, hai ngu?i 
thuê nhà ? ph? Nguy?n D?c C?nh, Hà N?i. Th?i gian này, Tùng làm ngh? lái taxi 
và sinh v?i Th?y m?t d?a con vào nam 2008. D?n tháng 6-2010 thì b? phát hi?n 
b?t gi?. 

VKSND TP Hà N?i dã ra quy?t d?nh kh?i t? v? án hình s? d?i v?i Hoàng Th? Vinh 
và Nguy?n Ng?c Tùng v? t?i "Mua bán trái phép ch?t ma túy", kh?i t? "Nguy?n Thu 
Th?y v? t?i "Che gi?u t?i ph?m" ra TANDTP. D?i v?i Nguy?n Th? Tuy?t dã mua nam 
phân hêrôin, VKS xét th?y Tuy?t dã b? truy t? và xét x? t?i "Mua bán trái phép 
ch?t ma túy" trong phiên x? so th?m ngày 25-8-2009 và phúc th?m ngày 13-1-2010 
nên không c?n thi?t ph?i truy c?u TNHS v? hành vi tàng tr? trái phép ch?t ma 
túy.

Phiên tòa so th?m ngày 1-3-2011, c? ba b? cáo Hoàng Th? Vinh, Nguy?n Ng?c Tùng 
và Nguy?n Thu Th?y dã khai nh?n hành vi ph?m t?i c?a mình. Tru?c lúc HDXX ngh? 
án d? dua ra phán quy?t, b? cáo Hoàng Th? Vinh dã v?a khóc v?a nói: "Sau cùng, 
b? cáo h?t s?c h?i h?n v? nh?ng hành vi mình dã gây ra, ch? xin HDXX xem xét 
hoàn c?nh c?a b? cáo Nguy?n Thu Th?y dang nuôi con nh?, mà lu?ng hình cho b? 
cáo Th?y du?c hu?ng án treo d? nuôi con an h?c". Nh?n d?nh Vinh là ngu?i có vai 
trò chính trong v? án, Tùng là ngu?i giúp s?c tích c?c còn b? cáo Th?y có hoàn 
c?nh khó khan và dang nuôi con nh?, HDXX dã tuyên án 36 tháng tù giam d?i v?i 
Hoàng Th? Vinh t?i "Mua bán trái phép ch?t ma túy", t?ng h?p v?i m?c án tru?c 
là chung thân, 30 tháng tù giam d?i v?i "Nguy?n Ng?c Tùng" v?i t?i "Mua bán 
trái phép ch?t ma túy" và 18 tháng tù cho hu?ng án treo d?i v?i Nguy?n Thu Th?y 
v? t?i "Che gi?u t?i ph?m".

Theo Chí Tùng
Pháp Lu?t & Xã H?i 

   
  
  

Other related posts:

  • » [SMCC] Nuoc mat cua ba trum ma tuy - Nguyen Hong Van