[SMCC] Nuoc cua troi

 
 Nu?c C?a Tr?i
T? Nguyên Th?ch  
 
  
 
   
(Chap)- Nh?ng chai ru?u Bàu Dá d? hình d? d?ng b?t m?t bày bán trong các c?a 
hàng sang tr?ng d?u không xu?t phát t? làng ngh? truy?n th?ng ru?u Bàu Dá.
 

(Win)- Bàn tay nhu có l?c hút làm dòng ru?u d? nghiêng, phá s?n d?nh lu?t 
Newton "m?i v?t d?u roi theo chi?u th?ng d?ng" t?n t?i hon ba th? k? nay.
 

Ch? Hoa nghiêng bình rót ru?u vào ly. Tia ru?u trong v?t ban d?u roi theo chi?u 
th?ng d?ng, sau dó roi theo chi?u nghiêng theo bàn tay c?m ly di chuy?n c?a ch? 
Hoa. Bàn tay cô bán ru?u nhu có l?c hút làm dòng ru?u d? nghiêng, phá s?n cái 
d?nh lu?t v?t lý c?a Newton "m?i v?t d?u roi theo chi?u th?ng d?ng" t?n t?i hon 
ba th? k? nay. 
 

B?t ng? th? nh?t
 

Tho?t tiên, tôi nghi ru?u Bàu Dá ph?i có ch?t k?t dính bên trong c?u trúc phân 
t? c?a nó m?t cách d?c bi?t. Dòng ru?u ch?y ra kh?i bình chui g?n vào ly d?t xa 
c? thu?c, vun d?y, không b?n ra ngoài gi?t nào. C?m ly lên l?i th?y s?i tam, 
ph?ng ph?t huong n?ng thom c?a n?p chín. Bí quy?t c?a s? k?t dính dó là gì? 
- Là t? nu?c n?u ru?u. Ngu?i dân noi dây tin r?ng ch? có th? nu?c du?c l?y t? 
bàu nu?c thiên nhiên ? thôn Cù Lâm này m?i cho ra huong v? d?c dáo c?a ru?u Bàu 
Dá.
Nhà tho Nguy?n Thanh M?ng, Ch? t?ch H?i Van Ngh? t?nh Bình D?nh, gi?i thích. 
Ngu?i con c?a d?t võ Bình D?nh g?i tò mò trong tôi v? th? nu?c làm mê ho?c lòng 
ngu?i này. Th? nu?c ng?m trong mi?ng th?y nóng, nu?t vào th?y ng?t. Sau dó là 
m?t c?m giác lâng lâng khó t?.
T? thành ph? Quy Nhon ngu?c lên huy?n An Nhon, hai bên du?ng th?y d? nhi?u qu?y 
bán ru?u Bàu Dá. Ru?u du?c d?ng trong d? th? chai hu b?ng th?y tinh, g?m s? 
ho?c c? can nh?a l?n nh? d? c?. R?ng chai hu ?y nh?c nh? các d? t? Luu Linh 
r?ng b?n dang d?n vuong qu?c c?a ru?u Bàu Dá, xin d?ng b? qua cu?c h?nh ng? 
này.  
 

Thôn Cù Lâm dón chúng tôi v?i cái c?ng chào xi mang c?t thép hi?n d?i ghi dòng 
ch? "Làng ngh? truy?n th?ng ru?u Bàu Dá". Ngôi làng v?ng bóng ngu?i, êm d?m sau 
nh?ng tán cây xanh. Hình ?nh th?t khác v?i nh?ng gì tôi nghi trong d?u tru?c 
dó. Vâng, ít ra cung có m?t c?a hàng gi?i thi?u th? d?c s?n n?i ti?ng trong Nam 
ngoài B?c v?i khách. R?i c?nh t?p n?p ngu?i mua k? bán. Nhung không, ngôi làng 
nhu dang chìm trong gi?c ng?. Sau này tôi m?i bi?t c? thôn ch? có kho?ng 30 h?. 
S? h? ít ?i ?y làm sao cung c?p d? ru?u cho "r?ng" Luu Linh c? nu?c? Hóa ra, 
các th? ru?u Bàu Dá d?ng trong các th? chai l? d?p m?t bày bán d?c qu?c l? m?t, 
t? ngã ba Phú Tài vào thành ph? Quy Nhon d?u không ph?i xu?t x? t? làng Bàu Dá 
này. Dó là b?t ng? th? nh?t. 
 

Bàu nu?c Tr?i cho
 

Chúng tôi theo con du?ng bê tông vào làng. Di kho?ng hai tram thu?c dã nghe mùi 
hèm ru?u chua chua tr?n trong không khí. Bên tay m?t, có m?t ngôi mi?u nh?, mái 
ngói ph? rêu, tu?ng vôi vàng ?. Anh M?ng gi?i thi?u dó là mi?u Bàu Dá. Mi?u l?p 
c?nh bàu nu?c, noi sinh ra th? nu?c Tr?i d? n?u ru?u. L?p mi?u th? nu?c thì l?n 
d?u tôi m?i du?c nghe. Th? nu?c du?c th? ?y t?t ph?i có gì d?c bi?t, khác 
thu?ng. Ru?u n?u ra t? nu?c này có màu trong v?t, v? ng?t, thom n?ng. Ngu?i xua 
dã th? các lo?i nu?c khác nhung không có th? nu?c nào sánh b?ng. Dó ch? có th? 
là th? nu?c c?a Tr?i. Ngu?i dân tin v?y nên l?p mi?u th?. 
 

D?c tài li?u, bi?t lai l?ch c?a bàu nu?c nhu sau: Xua thôn này có tên Tân Long 
(nay thu?c xã Nhon L?c, huy?n An Nhon), chuyên ngh? làm ru?ng. T?i xóm Tân Long 
có bàu nu?c r?ng kho?ng ba sào c?a ông xã L?u, trong bàu có nhi?u hòn dá to do 
thiên nhiên sinh ra. H?ng nam, ông xã L?u t? ch?c m?t ngày "gi?y bàu" (tát nu?c 
trong bàu b?t cá) vào mùa hè. Bà con xóm g?n làng xa kéo v? b?t cá dông vui. Ai 
b?t bao nhiêu cá cung du?c, ông xã L?u ch? l?y m?t con g?i là "xâu". Ngày gi?y 
bàu vì v?y tr? thành ngày h?i b?t cá ? cái bàu có dá và du?c dân gian g?i là 
xóm Bàu Dá. Bàu nu?c du?c duy trì b?i dòng su?i không l?n nhung quanh nam d?u 
có nu?c ch?y r? r?. 
 

Trong sách Huy?n tích kinh xua, nhà tho Nguy?n Thanh M?ng vi?t: "V? xóm Bàu Dá, 
may có l?n tôi g?p m?t ông c? dã 92 tu?i bên c?nh ngôi mi?u c? có tên Mi?u Bàu 
Dá, c?nh cái bàu nu?c mang tên Bàu Dá. Ông k? nó là m?t bàu nu?c, trong bàu có 
d? lo?i rô, trê, chép, di?c, tràu, luon, ch?ch. Nhung bây gi? bàu dã c?n, ông 
và con cháu dùng d? tr?ng rau mu?ng.". Bàu nu?c ngày nay dã c?n. Nhà c?a, ph? 
phu?ng m?c lên dã xóa m?t dòng su?i. Th? nu?c c?a Tr?i dã l?n vào d?t, ph?i dào 
gi?ng d? l?y. Tru?c m?t tôi, ch? bàu nu?c xua bây gi? là ru?ng lúa xanh rì. 
 

B?t ng? th? hai
 

Ti?n du?ng, chúng tôi ghé vào m?t nhà dân. H?u h?t nhà trong thôn xây tu?ng 
g?ch, mái ngói th?p, ki?u nhà xua. C?a m?. Ch? nhà là m?t ph? n? d?ng tu?i. Ch? 
gi?c cô con gái tên Hoa, mà khuôn m?t cung tuoi nhu hoa, rót ru?u m?i khách. 
 

Rót ru?u cung là m?t công do?n c?a ngh? thu?t u?ng ru?u. Âm thanh c?a tia ru?u 
nhu cu?i, nhu gi?c giã khách nâng chén quên di nh?ng b?i tr?n. Ly ru?u s?i b?t 
"b?ng m?t th?". Nào, cùng nâng ly. U?ng xong "khà" m?t ti?ng t? thu?ng cho mình!
 

B?t ng? th? hai ? làng Bàu Dá: Ru?u không s?n xu?t theo l?i công nghi?p, mà n?u 
th? công ki?u c? truy?n. Ru?u n?u xong d?ng trong lu, kh?p, thùng nh?a. Ai mua 
thì múc d? ra can. Không bao bì, nhãn mác.
 

Tôi theo ch? nhà tham quan "xu?ng" n?u ru?u d?t ? gian b?p. Ch? n?u ru?u cung 
là b?p an c?a gia dình. Ngh? n?u ru?u gia truy?n nhung không ph?i là sinh k? 
chính, "ch? l?y công làm l?i" nhu ch? ch? nhà nói. Quan sát "công ngh?" n?u 
ru?u ? thôn Cù Lâm tôi th?y ch?ng khác m?y lò ru?u g?o ? Cai L?y, t?nh Ti?n 
Giang. Cung n?i d?ng, kh?p d?t l?y hoi, ?ng d?n hoi b?ng tre qua thau nu?c làm 
l?nh và m?t kh?p d?t ngung hoi. Lò d?t b?ng rom ho?c c?i. Men cung là các lo?i 
thông thu?ng có ngoài ch?. Có l? bí quy?t n?u r?ou c?a thôn Cù Lâm n?m ? ch? 
kinh nghi?m gia truy?n du?c tích luy hon n?a th? k? ru?u Bàu Dá mà l?p ngu?i 
sau du?c th?a hu?ng. Nó n?m trong mu?i d?u ngón tay tr?n men d? cho ra th? com 
ru?u s?n sàng thang hoa khi du?c tr?m trong ng?n l?a. Nó n?m ? con m?t bi?t 
nhìn màu l?a già hay non mà gia gi?m c?i rom. Nó n?m ? hai cánh mui ph?p ph?ng 
khi làn hoi di qua d? bi?t m? ru?u dã d?n h?i viên mãn. Nó n?m ? d?u lu?i nh?y 
c?m hon làn da c?a cô gái d?y thì khi ch?m v? cay c?a . gi?t d?i! 
 

Ru?u n?u xong du?c d?ng trong chum. Bây gi? nhi?u nhà chuy?n qua d?ng trong 
thùng nh?a c? nam muoi lít vì ti?n l?i hon. Nh?ng thùng ru?u gi?u trong góc 
nhà, d? càng lâu càng ngon. R?i m?t hôm, nh?ng d? t? c?a Luu Linh tìm d?n, dón 
l?y món quà c?a s? s?ng d? m? ra nh?ng cu?c vui h?u nhu vô t?n su?t c? l?ch s? 
loài ngu?i./.
 

T? Nguyên Th?ch  
Ngày dang: 15.3.2011  [ Tr? l?i ] [ Ti?p ]  
   
 
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Nuoc cua troi - Nguyen Hong Van