Nokia chao mung loat san pham moi voi su kien "Toast to the

Nokia chào m?ng lo?t s?n ph?m m?i v?i s? ki?n "Toast to the Classics"

Hôm qua t?i Kuala Lumpur, Malaysia - Nokia chào m?ng tính thanh l?ch, tinh x?o 
và s? ph? c?p c?a dòng s?n ph?m c? di?n c?a công ty t?i s? ki?n Showcase
Nokia 2006: Toast to the Classics qua vi?c tung ra hai thi?t b? c?m tay trung 
c?p có tính nang phong phú và ba di?n tho?i c? di?n du?c công b? m?i dây
t? danh sách ngày càng nhi?u s?n ph?m trung c?p c?a công ty. Showcase Nokia 
2006 du?c t? ch?c cùng lúc v?i vi?c tham gia c?a công ty trên toàn c?u vào
H?i Ngh? Th? gi?i 3GSM di?n ra ? Barcelona, Tây Ban Nha.

Du?c trung bày l?n d?u tiên dành cho khách hàng doanh nghi?p và gi?i truy?n 
thông t?i châu Á - Thái Bình Duong có di?n tho?i Nokia 6233 thanh l?ch v?i tính
nang 3G, di?n tho?i Nokia 6103 ki?u n?p g?p v?i tính nang Bluetooth và di?n 
tho?i Nokia 6125 g?n nh? và tinh x?o v?i máy ?nh 1,3 megapixel và công c? choi
nh?c k? thu?t s?. Di?n tho?i th?i trang Nokia 6131 v?i thi?t k? n?p g?p sáng 
t?o và t?p h?p tính nang phong phú và di?n tho?i Nokia 6070 mang phong cách
c? di?n v?i nh?ng kh? nang ch?p ?nh co b?n du?c thi?t k? d? thu hút nh?ng ngu?i 
tiêu dùng dánh giá cao m?t s? cân b?ng v?ng ch?c gi?a công vi?c, gia dình
và d?i s?ng xã h?i. Nam di?n tho?i m?i du?c trung bày l?n này s? dáp ?ng nh?ng 
yêu c?u v? l?i s?ng và s? thích khác bi?t m?t cách tinh t? c?a ngu?i tiêu
dùng di d?ng thu?c phân khúc th? tru?ng trung c?p.

Nghiên c?u th? tru?ng d? báo r?ng s? tang tru?ng c?a th? tru?ng thay th? t?i 
châu Á - Thái Bình Duong s? gia tang theo c?p s? nhân t? nam 2005 d?n 2007
và rõ ràng là h?i t? k? thu?t s? và 3G là nh?ng d?ng l?c then ch?t cho s? tang 
tru?ng này. Nh?ng tính nang công ngh? tiên ti?n nhu máy ?nh, công c? choi
nh?c và h? tr? email di d?ng du?c gi?i thi?u trong lo?i s?n ph?m trung c?p có 
giá c? h?p lý. Nghiên c?u cung cho th?y r?ng ngu?i tiêu dùng châu Á d?c bi?t
quan tâm d?n nh?ng thi?t b? m?i tiên ti?n v? m?t công ngh? và ch?c ch?n s? là 
nh?ng ngu?i nhanh chóng ti?p nh?n nh?ng thi?t b? này.

Nokia là công ty hàng d?u th? gi?i v? truy?n thông di d?ng, thúc d?y s? tang 
tru?ng và s? b?n v?ng c?a toàn ngành di d?ng. Nokia liên k?t con ngu?i v?i
nhau và v?i thông tin quan tr?ng d?i v?i h? b?ng nh?ng s?n ph?m d? s? d?ng và 
sáng t?o nhu di?n tho?i di d?ng, các thi?t b? và gi?i pháp dành cho x? lý
hình ?nh, trò choi, da phuong ti?n và kinh doanh. Nokia cung c?p thi?t b?, gi?i 
pháp và d?ch v? cho các nhà di?u hành m?ng và cho doanh nghi?p.
www.nokia.com.
Trong lãnh v?c 3G, WCDMA dang thu hút th? tru?ng d?i chúng v?i hon 45,7 tri?u 
thuê bao toàn c?u vào cu?i nam 2005.  Chúng tôi tin tu?ng r?ng khi ngày càng
nhi?u thi?t b? có tính nang 3G du?c gi?i thi?u cho phân khúc th? tru?ng trung 
c?p v?i giá c? h?p lý, các d?ch v? WCDMA s? gia tang m?nh m? và tôi tin r?ng
m?t s?n ph?m nhu Nokia 6233 s? r?t du?c ngu?i tiêu dùng ua chu?ng.

Là m?t công ty hàng d?u th? tru?ng thúc d?y 3G và xu hu?ng h?i t?, Nokia có v? 
th? r?t t?t d? giành du?c th? ph?n hàng d?u trong phân khúc th? tru?ng này
t?i châu Á - Thái Bình Duong b?ng danh sách m? r?ng các s?n ph?m trung c?p. 
Nh?ng di?n tho?i m?i du?c trung bày này nh?n m?nh cam k?t c?a Nokia trong vi?c
mang l?i nh?ng l?i ích c?a WCDMA và tính h?i t? cho m?t phân khúc ngu?i tiêu 
dùng r?ng l?n hon v?i vi?c dua 3G, âm nh?c, ch?c nang máy ?nh và email di
d?ng vào túi c?a m?i ngu?i.

Nokia 6131:  Màn hình sáng và âm nh?c trong thi?t k? ki?u n?p g?p tinh x?o

V?i t?p h?p tính nang phong phú, d? s? d?ng, di?n tho?i b?n bang t?n Nokia 6131 
(GSM/EDGE 850/900/1800/1900) h?a h?n tr? thành m?t di?n tho?i c? di?n -
hi?n d?i. Chi?c di?n tho?i này d?c bi?t chú ý d?n dáng v? thon g?n v?i c? thi?t 
k? ki?u n?p g?p g?n nh? và nh? l?n bàn phím du?c b? trí thanh l?ch. Ch?
c?n nh?n nút m?t l?n, di?n tho?i m? ra m?t cách tinh t? th? hi?n m?t màn hình 
QVGA l?n, màu th?c có d? phân gi?i cao h? tr? 16 tri?u màu, lý tuong d? xem
n?i dung da phuong ti?n phong phú. Ngoài ra, màn hình trên v? ngoài có 262.000 
màu.

M?t trong nh?ng tính nang thu?c t?p h?p tính nang toàn di?n c?a Nokia 6131 là 
cho phép ngu?i tiêu dùng thu?ng th?c âm nh?c ua thích v?i công c? nghe nh?c
k? thu?t s? và radio FM h? tr? Visual Radio. D? dàng ch?p và chia s? hình ?nh 
v?i máy ?nh 1,3 megapixel c?a Nokia 6131, máy ?nh này có m?t nút chuyên d?ng
và zoom k? thu?t s? 8x. C? hai màn hình chính và trên v? ngoài máy d?u có th? 
du?c dùng nhu kính ng?m.

Các tính nang khác bao g?m công ngh? không dây Bluetooth, client email h? tr? 
file dính kèm, khe c?m th? nh? cho phép thay d?i nhanh th? nh? microSD, nh?n
tin âm thanh Nokia Xpress và kh? nang k?t n?i push to talk.

Nokia 6070:  Công d?ng tuy?t v?i v?i giá c? h?p lý

V?i thi?t k? quen thu?c c?a Nokia, Nokia 6070 mang l?i nh?ng kh? nang di?n 
tho?i máy ?nh co b?n và radio FM stereo v?i giá c? h?p lý. Thi?t b? c?m tay d?
s? d?ng và dáng tin c?y này mang l?i kh? nang s? d?ng tuy?t v?i v?i màn hình 
màu l?n và b? trí bàn phím rõ ràng k?t h?p v?i giao di?n dành cho ngu?i s?
d?ng Nokia Series 40 tr?c giác và n?i ti?ng.

Nokia 6070 cung c?p hàng lo?t ch?c nang d? g?i tin nh?n d? dàng bao g?m SMS, 
MMS, tin nh?n âm thanh Nokia Xpress, email và tin nh?n t?c th?i. Các tính nang
liên l?c tho?i bao g?m push to talk, thu âm và loa tho?i r?nh tay tích h?p, 
du?c b? sung b?i tính nang presence enhanced contacts và m?t giao di?n h?ng
ngo?i. Trình duy?t XHTML cho phép d? dàng duy?t web d? xem tin t?c và t?i hình 
?nh và video lên d? chia s? b?ng cách s? d?ng liên l?c d? li?u nhanh EDGE.
D? gi?i trí, di?n tho?i kèm theo m?t radio FM stereo và h? tr?c nh?c chuông 
th?c, MP3 và nh?c chuông MIDI da âm di?u.

Nokia 6103:  Thi?t k? n?p g?p g?n nh? v?i công ngh? Bluetooth

Di?n tho?i Nokia 6103 th? hi?n m?t dáng v? hi?n d?i c?p nh?t nhung v?n gi?a l?i 
kích c? nh? g?n và tính nang c?c k? d? s? d?ng dã làm cho Nokia 6101 tr?
thành m?t s?n ph?m gây s? chú ý d?c bi?t c?a ngu?i tiêu dùng.  Vi?c b? sung 
công ngh? Bluetooth vào n?n t?ng di?n tho?i du?c ua chu?ng này m? ra vô s?
l?a ch?n d? ngu?i s? d?ng tang hi?u qu? làm vi?c và s? ti?n d?ng c?a tr?i 
nghi?m di d?ng. Nokia cung ?ng hàng lo?t các ph? ki?n có tính nang Bluetooth
nhu ph? ki?n không dây dùng trên xe hoi và các tai nghe không dây trong s? các 
ph? ki?n di d?ng khác.

Cùng v?i công ngh? Bluetooth, di?n tho?i Nokia 6103 cung c?p m?t t?p h?p tính 
nang m?nh bao g?m máy ?nh VGA v?i phím ch?p ?nh chuyên d?ng, nh?n tin âm thanh
Nokia Xpress và hai màn hình màu v?i h? tr? hình n?n và screensaver d?ng. Các 
thông tin v? d?a ch? liên h? và l?ch có th? d?ng b? hóa du?c, quay s? và
ghi âm gi?ng nói và m?t loa tho?i r?nh tay cài d?t s?n làm cho di?n tho?i Nokia 
6103 tr? thành m?t ngu?i b?n d?ng hành lý tu?ng nâng cao hi?u qu? làm vi?c
trong khi dó radio FM tích h?p và n?i dung có th? t?i xu?ng du?c h? tr? các 
nh?c chuông MIDI và MP3, các ch? d? và trò choi th?a mãn nhu c?u gi?i trí.

Nokia 6125: Hi?u qu? ho?t d?ng tuy?t v?i trong m?t thi?t k? ki?u n?p g?p th?i 
trang

Thanh l?ch và nh? g?n, di?n tho?i Nokia 6125 mang l?i hi?u qu? ho?t d?ng và m?t 
t?p h?p tính nang tuy?t v?i trong thi?t k? ki?u n?p g?p hi?n d?i. Tông màu
b?c và den du?c b? sung b?ng các chi ti?t tinh x?o và hai màn hình màu sáng. 
Du?c trang b? máy ?nh 1,3 megapixel v?i zoom k? thu?t s? 8x, thu video và
phím ch?p ?nh chuyên d?ng, Nokia 6125 cung c?p nh?ng kh? nang ch?p ?nh t?i ch? 
tuy?t v?i.

Nokia 6125 cung mang l?i nhi?u l?a ch?n kh? nang k?t n?i bao g?m công ngh? 
không dây Bluetooth, h?ng ngo?i và USB, giúp cho vi?c liên l?c v?i các thi?t
b? khác du?c nhanh chóng và d? dàng. V?i nhi?u kh? nang nh?n tin - bao g?m MMS, 
nh?n tin t?c th?i, push to talk và nh?n tin âm thanh Nokia Xpress - ngu?i
tiêu dùng có th? duy trì liên l?c m?t cách ti?n l?i. Nokia 6125 cung có tính 
nang Macromedia Flash Player, cho phép ngu?i s? d?ng thu?ng th?c n?i dung
Flash phong phú trên di?n tho?i di d?ng. Email di d?ng thì d? dàng truy c?p khi 
dang di chuy?n v?i client email tích h?p c?a Nokia 6125.  Nokia 6125 cung
cung c?p ch? d? ho?t d?ng trên máy bay, cho phép ngu?i s? d?ng làm vi?c v?i 
l?ch h?n ho?c thu giãn v?i âm nh?c trong m?t chuy?n bay, làm cho chi?c di?n
tho?i c? di?n này tr? thành m?t ngu?i b?n d?ng hành lý tu?ng v?i b?t k? ai 
thu?ng xuyên di chuy?n kh?p th? gi?i.

B? sung tính nang gi?i trí vào phong cách c? di?n, Nokia 6125 mang l?i cho 
ngu?i yêu nh?c m?t công c? nghe nh?c k? thu?t s? cài d?t s?n, h? tr? nhi?u d?ng
th?c âm nh?c khác nhau nhu MP3, MP4, M4A và WMA. D? tang cu?ng tr?i nghi?m âm 
thanh, Nokia 6125 h? tr? âm thanh stereo qua k?t n?i không dây Bluetooth
và có radio FM stereo, Visual Radio và các nh?c chuông video. Các file âm nh?c 
cung nhu hình ?nh và video có th? luu tr? m?t cách thu?n l?i trên th? nh?
microSD có th? du?c thay d?i nhanh.

Nokia 6233:  Mang l?i tính nang 3G trong m?t s?n ph?m tr?n gói thanh l?ch

Di?n tho?i Nokia 6233 thanh l?ch n?ng 110g và có th? tích 81cc có m?t khung 
b?ng thép không r?, máy ?nh 2 megapixel, màn hình màu QVGA 320 x 240, công c?
nghe nh?c k? thu?t s?, loa stereo và hàng lo?t các tính nang và ?ng d?ng khác 
t?n d?ng các d?ch v? bang thông r?ng di d?ng WCDMA. H? tr? nh?ng chu?n nh?n
tin, trình duy?t, âm nh?c và video m?i nh?t, Nokia 6233 có m?t màn hình QVGA 
sáng 320 x 240 v?i ch? d? 'Active Standby Mode' giúp truy c?p t?c th?i vào
nh?ng ?ng d?ng thu?ng du?c s? d?ng nh?t.

Ngoài ra, di?n tho?i Nokia 6233 cung có nh?ng d?ch v? 3G m?i thú v? nhu 
streaming n?i dung âm thanh và video da phuong ti?n. Ngu?i tiêu dùng có th? t?i
xu?ng nh?ng tin t?c kinh doanh m?i nh?t cung nhu nh?ng s? ki?n th? thao n?i b?t 
mà h? dã b? sót không xem. H? cung có th? t?i lên và t?i xu?ng nh?ng file
l?n m?t cách nhanh chóng, bao g?m các trò choi, video ho?c nh?c chuông MP3 ho?c 
AAC. Ngu?i yêu nh?c có th? k?t n?i v?i m?t c?p headphone và duy?t qua các
album nh?c ua thích nh? h? tr? th? nh? microSD thay d?i nhanh c?a Nokia 6233 
v?i dung lu?ng lên d?n 2 GB. M?t client Visual Radio và các loa stereo cài
d?t s?n v?i âm thanh 3D b? sung thêm tr?i nghi?m âm thanh.

D? in hình ?nh ua thích c?a b?n ho?c k?t n?i v?i tai nghe ho?c ph? ki?n dùng 
trên xe hoi, Nokia 6233 cung c?p công ngh? không dây Bluetooth cho phép chuy?n
d? li?u và k?t n?i nhanh và d? dàng. Nokia 6233 cung tuong thích v?i b? d?ng 
di?n tho?i Nokia Mobile Holder CR-56. V?i m?t ang ten tích h?p d? tang kh?
nang nh?n tín hi?u, Nokia Mobile Holder CR-56 h? tr? k?t n?i d?n các ph? ki?n 
dùng trên xe hoi c?a Nokia và s?c pin di?n tho?i khi pin du?c d?t trong b?.

Di?n tho?i Nokia 6103 d? ki?n có m?t trên th? tru?ng trong quý 1 nam 2006 trong 
khi dó cácv di?n tho?i Nokia 6070, Nokia 6125, Nokia 6131 và Nokia 6233
s? có m?t trên th? tru?ng trong quý 2 nam 2006.

* Các d?ch v? và m?t s? tính nang có th? tùy thu?c m?ng và/ho?c SIM card cung 
nhu kh? nang tuong thích c?a thi?t b? s? d?ng và d?ng th?c n?i dung du?c h?
tr?.

HN

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Nokia chao mung loat san pham moi voi su kien "Toast to the