[SMCC] Re: Noi dau tuoi gia

Cũng không rỏ nữa vì không trực tiếp cắt xén mà là nhận fw nên có sao đọc vậy.
 ----- Original Message ----- 
 From: Tran Ba Thien 
 To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
 Sent: Tuesday, March 08, 2011 3:10 PM
 Subject: [SMCC] Re: Noi dau tuoi gia


 nhưng mà hình như còn thiếu một đoạn hay sao đấy cụ... vì không thấy tên tác 
giả
 Trần Bá Thiện
 bathien958@xxxxxxxxx
  ----- Original Message ----- 
  From: Tran Ba Thien 
  To: smcc@xxxxxxxxxxxxx 
  Sent: Tuesday, March 08, 2011 6:45 AM
  Subject: [SMCC] Re: Noi dau tuoi gia


  cám ơn cụ, bài cụ sưu hay quá luôn
  Trần Bá Thiện

Other related posts: