[SMCC] Nhung trang web luu tru du lieu tot nhat

Th? B?y, 03/01/2009, 15:44

Nh?ng d?ch v? luu tr? d? li?u tr?c tuy?n t?t nh?t 

TP - Luu tr? d? li?u tr?c tuy?n, v?a an toàn, v?a hi?u qu?, và b?n có th? truy 
c?p vào d? li?u c?a mình t? b?t c? chi?c máy tính nào k?t n?i m?ng Internet.


Xin gi?i thi?u m?t s? d?ch v? luu tr? tr?c tuy?n t?t nh?t hi?n nay. Các d?ch v? 
này du?c ngu?i dùng dánh giá cao ? giao di?n don gi?n, d? dùng, và d?c bi?t
là dung lu?ng luu tr? l?n. 

* Box.net (http://box.net/
): Là m?t trang chia s? t?p tin tr?c tuy?n, Box.net n?i ti?ng vì có giao di?n 
don gi?n nhung l?i r?t nhi?u tính nang. 

Ch?ng h?n nhu kh? nang tùy bi?n các công c? giao ti?p theo d?nh d?ng m? và có 
kh? nang s? d?ng c? RSS. 

Cung gi?ng nhi?u d?ch v? luu tr? tr?c tuy?n khác, Box.net cung c?p du?ng link 
tr?c ti?p t?i các t?p tin nên ngu?i dùng có th? t?i tr?c ti?p ch? không c?n
ph?i vào m?t trang danh sách du?ng link t?ng h?p. Dung lu?ng luu tr? mi?n phí 
mà Box.net cung c?p là 1GB.

*Drop.io (http://drop.io/
): Giao di?n don gi?n nhung r?t ?n tu?ng, dó chính là di?m m?nh c?a Drop.io. 
D?ch v? này không yêu c?u ngu?i dùng ph?i dang ký khi chia s? tài li?u trên
m?ng. Drop.io có tính nang xem tru?c tài li?u (g?m c? PDF) r?t ti?n l?i; và 
nhi?u tính nang h?u d?ng khác ch?ng h?n nhu g?i và nh?n fax mi?n phí, ghi âm.


Ngu?i dùng s? nh?n du?c 100MB luu tr? mi?n phí t?i Drop.io, vì th? b?n không 
c?n ph?i b? ti?n ra mua không gian luu tr? n?u nhu c?u s? d?ng không l?n. 
Drop.io
r?t thích h?p cho vi?c chia s? và luu tr? các t?p tin nh? trên m?ng.

*MediaFire (http://www.mediafire.com/
): Không gi?ng Box.net hay Drop.io, di?m m?nh c?a MediaFire l?i n?m ? không 
gian luu tr? vô h?n. B?n có th? luu tr? bao nhiêu tùy thích, hoàn toàn mi?n
phí và không c?n ph?i dang ký, trong khi v?n s? d?ng du?c b?t c? tính nang nào 
c?a website này. Tuy nhiên, các file mà b?n t?i lên có d? l?n b? gi?i h?n
trong kho?ng 100MB. 

*Windows Live SkyDrive (http://skydrive.live.com/
): V?i không gian luu tr? mi?n phí 5GB, Windows Live SkyDrive là m?t trong s? 
ít s?n ph?m m?i  "di vào lòng ngu?i" c?a Microsoft.  SkyDrive ho?t d?ng trên
co ch? h? th?ng cây thu m?c nên r?t d? t? ch?c, cá nhân hóa, chia s? và công 
khai tài li?u cá nhân. Tuy nhiên, mu?n s? d?ng SkyDrive b?n ph?i có tài kho?n
Windows Live, và các file upload lên b? gi?i h?n du?i 100MB. 

ImageView
*FolderShare (https://www.foldershare.com/welcome.aspx
): Không ch? don thu?n là công c? chia s? file, FolderShare còn là công c? d?ng 
b? hóa t?p tin cho phép ngu?i dùng có th? d? dàng chia s? các thu m?c d?
li?u trên h? th?ng, và nhanh chóng d?ng b? n?i dung thu m?c v?i máy tính b?n 
bè. T?t c? nh?ng gì b?n c?n là thi?t l?p chúng r?i sau dó v?i b?t c? t?p tin
nào b?n kéo th? vào thu m?c chia s? s? du?c t? d?ng nhân b?n trên thu m?c c?a 
máy tính b?n bè.

*LiveDrive (http://www.livedrive.com/
): Nhìn qua thì có v? gi?ng nhu cái tên Windows Live Skydrive nhung th?c ra dây 
là m?t d?ch v? hoàn toàn tách bi?t. LiveDrive cung c?p không gian luu tr?
không gi?i h?n và hoàn toàn mi?n phí. Ngu?i dùng có th? t?i lên không gi?i h?n 
các t?p tin và dung lu?ng các t?p tin du?c phép t?i cung r?t l?n, lên t?i
hàng GB. Ngoài nh?ng h? th?ng ch?y Windows XP ho?c Vista, LiveDrive s? t?o m?t 
? ?o trên h? th?ng d? luu tr? các t?p tin chia s? trong dó. Khi dang ký
ngu?i dùng s? có m?t tên mi?n ki?u nhu: "http://tên ngu?i dùng. livedrive.com" 
d? truy c?p vào các t?p tin cá nhân và chia s? v?i b?n bè. 

Thanh Vân 

Other related posts:

  • » [SMCC] Nhung trang web luu tru du lieu tot nhat - Nguyen Hoang Bao Vu