Nhung tai nan bat nog tu su vo y cua nguoi lon

Nháng tai nán bát ngá tá sá và à cáa ngÆái lán

23:50:27, 22/01/2006

Thanh TÃng

 

hand

 

Trá bá pháng ÄÆác Äiáu trá tái BV Nhi Äáng I (TP.HCM) - 
(ánh: KhÃnh Vy)

 

Trá con ván hiáu Äáng, ÄÃi khi ngÆái lán chá lÆ là mát 
tà là cà thá xáy ra háu quá lán cho trá. Nháng ngÃy cán 
Tát, ngÆái lán thÆáng tát bát vái Äá loái

cÃng viác. VÃ thá mái nÄm, cá vÃo khoáng thái gian nÃy, tai 
nán liÃn tác xáy ra cho trá.

 

Chá trong mát ngÃy gán Tát, Bánh vián (BV) Nhi Äáng 1 (TP.HCM) 
ÄÃ tiáp nhán liÃn tiáp hai trÆáng háp bá pháng do ngÆái 
lán và Ã. TrÆáng háp thá nhát lÃ

bà Là Quác ToÃn, 5 tuái (ngá á huyán ThÃp MÆái, tánh Äáng 
ThÃp), nháp vián trong tÃnh tráng bá pháng vái dián tÃch 52%, 
Äá II. NguyÃn nhÃn do má cáa em

náu sáa Äáu nÃnh (Äá bÃn), náu xong Äá dÆái Äát, ToÃn 
cháy chÆi và bá tà vÃo! Sau khi em bá pháng, ngÆái nhà cÃn 
dÃng nÆác mám tÆái lÃn nháng chá pháng

(cho ráng sá mÃt), khián bánh náng thÃm. TrÆáng háp thá hai 
là bà Nguyán Vi ThiÃn HÆng, 2 tuái (ngá á Q.TÃn BÃnh, TP.HCM), 
bá pháng Äá II, rái rÃc á mát,

ngác, báng, hai tay. TrÆáng háp nÃy bá pháng do ngÆái lán 
náu nÆác sÃi Äá trong tám vái cáa bÃ, HÆng ÄÃ chám kÃo 
Äá ca nÆác nÃng lÃn ngÆái. TrÆác ÄÃ, BV

Nhi Äáng I tiáp nhán bà Nguyán Anh Báo ChÃn, 1 tuái (á TP.HCM) 
bá pháng canh nÃng á mát, hai tay... do ngÆái nhà dán cÆm, canh 
dÆái Äát nhÆng khÃng trÃng

coi, Äá bà bà Äán cháp Äá tà canh. BV Nhi Äáng 2 (TP.HCM) 
gán ÄÃy cÅng ÄÃ tiáp nhán nhiáu trÆáng háp rát thÆÆng 
tÃm. Äà là bà BÃi Tián Äát, 3 tuái (á DÄ

An, BÃnh DÆÆng) bá pháng dáu Än nÃng toÃn bá á phán lÆng và 
hai mÃng, hai tay lÃm bong trÃc da rát tái nghiáp, do ngÆái lán 
chiÃn chá cà Äá bà Äán gán

báp kÃo Äá vÃo ngÆái! Mát bà khÃc cÅng là nán nhÃn tá sá 
và à cáa ngÆái lán là bà Ngà ÄÃnh Quác Báo, 10 thÃng tuái 
(ngá á Q.Phà Nhuán, TP.HCM) nháp vián

tái BV Nhi Äáng 2. Báo bá pháng nÆác trà nÃng rái rÃc kháp 
cÆ thá, tá ngác, báng Äán hai tay, hai chÃn, do ngÆái nhà 
cáa bà náu mát ám nÆác trà lán, bÃ

ngái xe Äáy, Äáy tái kÃo ám nÆác lÃm Äá lÃn ngÆái. CÃn 
bà Nguyán VÄn ToÃn, 19 thÃng tuái (nhà á Q.4, TP.HCM) thà bá 
pháng má heo trám tráng, trong lÃc

ngÆái nhà Äang rÃn má!

 

NgoÃi pháng (thÆáng Äá lái háu quá náng ná cho trá) thà 
cÃn cà nhiáu tán thÆÆng khÃc (do sá bát cán cáa ngÆái 
lán) cÅng nghiÃm tráng, cà khi cÃn khián trá

bá tá vong. Chá mái ÄÃy thÃi, BV Nhi Äáng 2 ÄÃ tiáp nhán 
hai trÆáng háp (mát trÆáng háp 3 thÃng tuái á Q.9 và mát 7 
thÃng tuái á Q.BÃnh Thánh, TP.HCM)

bá chán thÆÆng rát nghiÃm tráng (dáp Äáu, vá gan, xuát 
huyát nái táng...) do tá ÄÃ. Hai bà nÃy Äà chát khÃng bao lÃu 
sau khi vÃo vián do bá chán thÆÆng

quà náng. TrÆác ÄÃ, khoa Cáp cáu cáa BV Nhi Äáng 2 (TP.HCM) 
ÄÃ tiáp nhán mát trá 3 tuái á TP.HCM bá chán thÆÆng rát 
náng và cÅng Äà tá vong sau ÄÃ, do

bá chÆi trà tung háng (tung bà lÃn cao nhÆng rái cháp hát và 
bá váp chÃn!). Mát trÆáng háp khÃc cÅng vÃo BV Nhi Äáng 2, 
nhÆng khÃng thá cáu cháa ÄÆác vÃ

chán thÆÆng Äáu quà náng, do bá Äá con ngái trÃn lan can 
láu, bà vÃng váy, khián bá vuát tay lÃm bà bá rÆi tá trÃn 
cao xuáng! BV Nhi Äáng 1 và BV Nhi Äáng

2 (TP.HCM) là nháng nÆi thÆáng xuyÃn tiáp nhán nháng trÆáng 
háp trá (nhát là nháng trá mái biát Äi) bá chán thÆÆng 
sá nÃo do tà cáu thang!

 

Gán ÄÃy, tai nán do trá nuát Äáng xu cÅng gáp rát nhiáu. 
BÃc sÄ LÃ ÄÃnh Trá - TrÆáng khoa Tai - mÅi - háng BV Nhi Äáng 2 
nÃi: "Nhiáu ngÆái và à Äá cho trá

nhá chÆi tián xu, trá ngám rái nuát luÃn. CÃ trÆáng háp 
trá khÃng nuát, nhÆng ngám tián rái cÆái ÄÃa, khián tián 
rát vÃo thác quán!". BÃc sÄ Äáng HoÃng

SÆn - TrÆáng khoa Tai - mÅi - háng (BV Nhi Äáng I) nÃi: "NgoÃi 
Äáng xu, trá nhá thÆáng nuát nháng dá vát khÃc hoác nhÃt 
vÃo mÅi, vÃo tai nháng loái hát,

Äáu bÃt bi... Náu trÃng coi khÃng cán thán, ÄÃy là nháng tai 
nán khián trá phái vÃo vián rát nhiáu". Mái ÄÃy, bÃc sÄ 
QuÃch Ngác Minh khoa Tai - mÅi - háng

(BV Nhi Äáng 2) Äà láy ra mát mánh tháy tinh cho bà Nguyán 
CÃng Háu, 10 thÃng tuái (á Cao LÃnh, Äáng ThÃp). BÃ nÃy ngám 
mánh tháy tinh rái bá rÆi vÃo ÄÆáng

thá, nhÆng ngÆái lán khÃng hay biát, cháy cháa á mát sá 
nÆi vái chán ÄoÃn và Äiáu trá viÃm phái báng khÃng sinh 
mánh nhÆng khÃng hát bánh!

 

Gán Tát, trá lái... bá pháng

 

BÃc sÄ Phan VÅ Báo, Phà khoa Pháng - chánh hÃnh (BV Nhi Äáng 1, 
TP.HCM) nÃi: "Háu nhÆ nÄm nÃo cÅng váy, cá Äán thái Äiám 
gán Tát là cà rát nhiáu trá bá

pháng nháp vián (phán lán pháng rát náng). NguyÃn nhÃn là 
á thái Äiám nÃy, cà nhiáu yáu tá cà nguy cÆ pháng (náu 
nÆáng, sán xuát, chá bián thác phám nhiáu

hÆn) trong khi ngÆái lán lái bán rán hÆn, trÃng coi bà khÃng 
chu ÄÃo, khián tai nán dá xáy ra. Phán lán trá bá pháng là 
do sá bát cán, và à cáa ngÆái lán.

ThÆáng gáp là pháng nÆác sÃi, canh nÃng, dáu má nÃng. Mát 
sá khÃc pháng do trá ÄÃt tay vÃo á Äián hay pháng do láa". 
TÆÆng tá, chá Kiáu Loan (Äiáu dÆáng

khoa Pháng - chánh hÃnh BV Nhi Äáng 2 cho biát: "Äa phán trá 
bá pháng vÃo ÄÃy là do ngÆái lán trÃng nom bà khÃng ká, trong 
khi trá con rát nhanh, chá lÆ

là mát tà là xáy ra chuyán".

 

Thanh TÃng

Name: Dang Manh Cuong
Home:555/2B Tan Dong Hiep village, Di An district, Binh Duong province
Home phone: 650742067
E-mail: dangmanhcuongster@xxxxxxxxx
Yahoo ID: manhcuong0312
Skype ID: dangmanhcuong

Other related posts:

  • » Nhung tai nan bat nog tu su vo y cua nguoi lon