Nhung phuong thuoc hay: Chua tri viem mui, viem xoang

Nh?ng phuong thu?c hay: Ch?a tr? viêm mui, viêm xoang

Môi tru?ng ô nhi?m d? gây viêm mui, viêm xoang cho nhi?u ngu?i (?nh: Thanh Tùng)
Môi tru?ng ô nhi?m, tình tr?ng viêm mui d? ?ng, viêm xoang r?t thu?ng g?p, nh?t 
là ? các thành ph? l?n. Ngoài nh?ng phuong pháp ch?a tr? b?ng Tây y, ? bài
này, chúng tôi d? c?p d?n nh?ng phuong thu?c tr? viêm mui, viêm xoang theo cách 
c?a y h?c c? truy?n.

D?i v?i tru?ng h?p viêm mui thông thu?ng, theo luong y Nguy?n Công D?c: "Dông y 
có pháp tr? v?i tên g?i "Tân ôn gi?i bi?u", v?i thành ph?n c?a phuong du?c
bao g?m: ho?c huong, b?c hà, h?u phác, v? quít (m?i th? 10 gr), m?n kinh t?, tô 
di?p và g?ng tuoi (m?i lo?i 12 gr) cùng 8 gr b?ch ch?. Nh?ng v? thu?c trên
dem s?c v?i 3 chén nu?c (d? 600 ml), s?c còn l?i 1,5 chén. U?ng lúc nu?c thu?c 
còn ?m, trùm m?n d? m? hôi xu?t ra. Ngày dùng 3 l?n, m?i l?n n?a chén. Ngày
th? hai ch? u?ng, không trùm m?n n?a, u?ng liên ti?p 3 ngày.

Thuong nhi t?

Ngoài u?ng, còn có th? tr? b?ng châm c?u, châm các huy?t nghinh huong, h?p c?c, 
túc tam lý. D?i v?i viêm mui d? ?ng, Dông y có pháp tr? "B? khí c? bi?u,
khu phong tán hàn", v?i bài thu?c g?m các v? thu?c: d?ng sâm, hoàng k? (m?i v? 
16 gr), b?ch tru?t, b?ch thu?c (m?i v? 12 gr), qu? chi, t? tân (m?i v? 8
gr), phòng phong 10gr, ma hoàng 4 gr, cùng 3 qu? d?i táo và 3 lát g?ng tuoi. 
T?t c? dem s?c v?i 3 chén nu?c, còn l?i 1,5 chén thu?c, ngày u?ng 3 l?n (m?i
l?n n?a chén). Cung có th? dùng cách châm c?u gi?ng nhu châm c?u ch?a viêm mui 
thông thu?ng ? trên". Còn luong y Ph?m Nhu Tá (H?i Dông y Q.Bình Th?nh,
TP.HCM) có phuong thu?c kinh di?n, don gi?n, nhung hi?u qu? tr? viêm mui d? 
?ng, g?m: 12 gr thuong nhi t?, 12 gr tân di hoa, 8gr b?c hà và 12 gr b?ch ch?,
dem s?c v?i 4 chén nu?c, còn l?i 1 chén, chia làm hai l?n dùng trong ngày sau 
b?a an.

Tân di hoa

D?i v?i viêm mui mãn tính thì có phuong thu?c g?m: cam th?o, cát cánh, b?ch ch? 
(m?i v? 6 gr), b?c hà, tân di hoa (m?i lo?i 8 gr), ho?c huong, kinh gi?i,
phòng phong, b?n lam can (m?i lo?i 12 gr), ké d?u ng?a 16 gr, h? khô th?o 10 
gr. Cung dem s?c v?i 3 chén nu?c, s?c còn l?i 1,5 chén thu?c. Chia làm 3 l?n
dùng trong ngày, dùng lúc nu?c thu?c ?m. Ngoài ra, cung tùy theo tính ch?t b?nh 
c?a m?i ngu?i mà th?y thu?c có th? gia gi?m phuong thu?c trên. Bên c?nh
dó còn có th? dùng phuong pháp châm c?u các huy?t nghinh huong, h?p c?c, ?n 
du?ng, li?t khuy?t.

Hoàng c?m

D?i v?i nh?ng tru?ng h?p b? viêm xoang do d? ?ng, Dông y dùng phuong thu?c và 
châm c?u cung gi?ng nhu viêm mui d? ?ng. Riêng v?i viêm xoang do nhi?m khu?n
c?p tính thì Dông y có pháp tr? "Thanh ph? nhi?t, gi?i d?c" b?ng bài thu?c g?m 
các v? thu?c: kim ngân hoa, ké d?u ng?a, rau d?p cá (m?i lo?i 16 gr), hoàng
c?m, ho?c huong và b?c hà (m?i lo?i 12 gr), 8gr chi t? và 20 gr b?n lam can. 
Dem s?c v?i 800 ml nu?c, s?c còn 300 ml thu?c. Chia làm 3 l?n dùng trong ngày
lúc b?ng dói, lúc thu?c ?m.

Còn d?i v?i viêm xoang nhi?m klhu?n mãn tính, Dông y có pháp tr? "Du?ng âm, 
nhu?n táo, thanh nhi?t, gi?i d?c". Bài thu?c g?m có sinh d?a, ké d?u ng?a, kim
ngân hoa (m?i v? 16 gr), huy?n sâm, don bì, m?ch môn, ho?c huong (m?i v? 12 
gr), hoàng c?m, hoàng bá (10 gr m?i lo?i) và 8 gr tân di hoa. T?t c? dem s?c
v?i 800 ml nu?c, s?c còn l?i 300 ml thu?c. Chia làm 3 l?n dùng trong ngày lúc 
b?ng no. Ngoài ra còn có phuong pháp châm c?u các huy?t: thái duong, ?n du?ng,
quy?n liêu...

T.T

Other related posts:

  • » Nhung phuong thuoc hay: Chua tri viem mui, viem xoang