[SMCC] Nhung ngay tuong nho thay Ky

Nh?ng ngày tu?ng, nh? th?y Ký

TP - Th?y Ký - ?y là cách g?i quen thu?c c?a gi?i ngh? thu?t tu?ng c? nu?c v? 
c? GS Hoàng Châu Ký. Nh?ng ngày rôm r? c?a tu?ng ? Dà N?ng, n?i nh? th?y Ký c?a 
l?p h?u b?i l?i tr? v?...

 
Ông Phan Di?n chúc m?ng GS Hoàng Châu Ký thu?ng th? 80 tu?i ?nh: N.C 
Bu?i t?a dàm v? c? GS Hoàng Châu Ký sáng qua thu hút khá nhi?u ngu?i tr? quan 
tâm d?n ngh? thu?t tu?ng (hát b?i). Nh?ng cây da cây d? trong gi?i hát b?i rung 
rung khi nh?c d?n k? ni?m v? ngu?i anh c?, v? b?c th?y Hoàng Châu Ký, còn l?p 
di?n viên tr? thêm m?t l?n c?m nh?n dung m?o cung nhu thân th? s? nghi?p c?a 
ông.

Ông Nguy?n Ti?n Th? - Th? tru?ng B? VH-TT-DL v?n còn nh? nhu in nh?ng ngày du?c 
là h?c sinh c?a th?y Ký. 

"Tôi coi th?y Ký nhu th?n tu?ng b?i s? uyên thâm, hi?u bi?t v? xã h?i, d?c bi?t 
là ngh? thu?t tu?ng". V? th? tru?ng này là m?t NSND, là h?c sinh d?u tiên c?a 
tru?ng Ngh? thu?t Sân kh?u do c? GS Hoàng Châu Ký sáng l?p. 

Ông Th? nh? l?i: "Ngoài tài nang, th?y Ký còn luôn quan tâm d?n nh?ng giá tr? 
ngh? thu?t mà cha ông d? l?i. Th?y cung là ngu?i thu?ng xuyên xem bi?u di?n r?i 
trao d?i và ch? ra nh?ng nh?ng di?m y?u c?a nh?ng nhà sáng tác. 

Th?y dau dáu vì s? ch?ch hu?ng c?a m?t s? ch? d?o ngh? thu?t, nh?ng d?o di?n, 
nh?ng tác gi? chua am hi?u ngh? thu?t truy?n th?ng mà dã v?i chê trách cha ông, 
dã v?i làm m?t di nh?ng giá tr? dích th?c c?a ngh? thu?t truy?n th?ng".

Cùng là ngu?i x? Qu?ng, ng?m dòng máu tu?ng t? th?a nh?,  hon ai h?t NSND Tr?n 
Dình Sanh - GD Nhà hát tu?ng Nguy?n Hi?n Dinh (Dà N?ng) th?m th?u m?t cách d?y 
d? v? con ngu?i và s? nghi?p c?a th?y mình. 

Theo NSND Tr?n Dình Sanh, có giai do?n hai lu?ng ý ki?n b?t phân th?ng b?i v? 
xu?t x? c?a tu?ng. Các s? gia phong ki?n cho r?ng tu?ng c? xu?t x? t? Trung 
Hoa, còn nh?ng ngu?i khác (nhu M?ch Quang, Phan Huy Lê, Dinh Xuân Lâm, Tr?n 
Qu?c Vu?ng...) l?i nghiêng v? hu?ng tu?ng là c?a ngu?i Vi?t. 

"Gi?a lúc dó, th?y Ký công b? tác ph?m "So kh?o l?ch s? ngh? thu?t tu?ng", 
chính th?c b? m?t lá phi?u có tính ch?t quy?t d?nh, kh?ng d?nh tu?ng là c?a 
ngu?i Vi?t. Dây là công trình d?u tiên vi?t v? ngh? thu?t tu?ng. 

B?ng thái d? khách quan nghiêm túc và c?n tr?ng c?a m?t nhà nghiên c?u, b?ng 
phuong pháp bi?n ch?ng c?a nhà khoa h?c v?i tinh th?n tuy?t d?i tôn tr?ng b? 
môn ngh? thu?t lâu d?i", NDN Tr?n Dình Sanh b?i h?i nh? l?i.  

Còn NSND Dàm Liên, v?i hon 50 nam s?ng ch?t v?i ngh? thu?t hát b?i, nh? v? th?y 
Ký :"Th?y mu?n ai cung là di?n viên tu?ng, ai cung yêu tu?ng, hi?u tu?ng nên 
d?n dâu, di dâu g?p ai th?y cung tranh th? d?y tu?ng, d?c bi?t là cho l?p tr?". 

Ngh? si Dàm Liên k? l?i k? ni?m l?n th?y Ký nghiêm kh?c phê bình các di?n viên. 
?y là l?n doàn tu?ng th? nghi?m t?p v? "Son H?u". Khi các di?n viên tr? dang 
di?n "dánh nhau" trong do?n gi?a Linh Tá và anh em T? Ôn Dình, th?y Ký b?o d?ng 
l?i, nghiêm kh?c: "Các c?u dánh nh? hi?p bán cung du?c d?y, nhung ch?ng hi?u gì 
c?. Dánh nhu trò tr? con c?m giáo choi v?y. Làm di?n viên khi dánh nhau ph?i 
hi?u dánh d? làm gì, ch? không ph?i dánh ch? d? mà dánh". 

Theo GS Hoàng Chuong - m?t ngu?i b?n c?a c? GS Hoàng Châu Ký, s? chua bao gi? 
d? khi vi?t v? th?y Ký. "Th?y là ngu?i m? l?i khai thông, d?t n?n móng cho s? 
ph?c h?i và phát tri?n ngành sân kh?u Vi?t Nam. 

Su?t d?i, th?y nhu ngu?i th? c? c?n cù say mê, không bao gi? d?ng tay ngh? 
ngoi. Th?y Ký ra di là m?t t?n th?t l?n cho ngành ngh? thu?t sân kh?u, d?c bi?t 
là hát tu?ng".

C? GS Hoàng Châu Ký sinh nam 1920 trong m?t gia dình nho h?c ? huy?n Qu? Son 
(Qu?ng Nam). Ông tham gia cách m?ng t? tru?c nam 1945. 

B? giam ? H?a Lò nam 1944, vu?t ng?c v? Qu? Son làm Tru?ng ban b?o d?ng cu?p 
chính quy?n t?i khu m? Nông Son nam 1945. T? nam 1950, ho?t d?ng thiên v? linh 
v?c van h?c ngh? thu?t: ?y viên Thu?ng v? Chi h?i Van ngh? phía nam - T?ng Biên 
t?p Báo H?ng Dông, báo Dân T?c.

Nam 1952, thành l?p Doàn tu?ng Liên khu 5. Nam 1954, ra Hà N?i, làm Tru?ng 
phòng Van hoá qu?n chúng c?a B? Van hóa, r?i cùng Th? L? ph? trách Ban Nghiên 
c?u ngh? thu?t sân kh?u.

Nam 1957, làm T?ng Thu ký H?i Ngh? si sân kh?u VN. Nam 1959, xây d?ng Tru?ng 
ngh? thu?t sân kh?u và là hi?u tru?ng d?u tiên. 

Sáng tác, c?i biên trên 20 v? tu?ng. Xu?t b?n nhi?u sách nghiên c?u tu?ng giá 
tr?. Th? phong Giáo su nam 1984. Nh?n Gi?i thu?ng Van h?c ngh? thu?t nhà nu?c 
nam 2007. C? GS Hoàng Châu Ký là T?ng thu ký d?u tiên c?a H?i sân kh?u Vi?t 
Nam. Ông m?t tháng 1-2008 ? Dà N?ng".
 


Nam Cu?ng
 
 
  
 
 

Nh?ng ngày tu?ng, nh? th?y Ký

TP - Th?y Ký - ?y là cách g?i quen thu?c c?a gi?i ngh? thu?t tu?ng c? nu?c v? 
c? GS Hoàng Châu Ký. Nh?ng ngày rôm r? c?a tu?ng ? Dà N?ng, n?i nh? th?y Ký c?a 
l?p h?u b?i l?i tr? v?...

 
Ông Phan Di?n chúc m?ng GS Hoàng Châu Ký thu?ng th? 80 tu?i ?nh: N.C 
Bu?i t?a dàm v? c? GS Hoàng Châu Ký sáng qua thu hút khá nhi?u ngu?i tr? quan 
tâm d?n ngh? thu?t tu?ng (hát b?i). Nh?ng cây da cây d? trong gi?i hát b?i rung 
rung khi nh?c d?n k? ni?m v? ngu?i anh c?, v? b?c th?y Hoàng Châu Ký, còn l?p 
di?n viên tr? thêm m?t l?n c?m nh?n dung m?o cung nhu thân th? s? nghi?p c?a 
ông.

Ông Nguy?n Ti?n Th? - Th? tru?ng B? VH-TT-DL v?n còn nh? nhu in nh?ng ngày du?c 
là h?c sinh c?a th?y Ký. 

"Tôi coi th?y Ký nhu th?n tu?ng b?i s? uyên thâm, hi?u bi?t v? xã h?i, d?c bi?t 
là ngh? thu?t tu?ng". V? th? tru?ng này là m?t NSND, là h?c sinh d?u tiên c?a 
tru?ng Ngh? thu?t Sân kh?u do c? GS Hoàng Châu Ký sáng l?p. 

Ông Th? nh? l?i: "Ngoài tài nang, th?y Ký còn luôn quan tâm d?n nh?ng giá tr? 
ngh? thu?t mà cha ông d? l?i. Th?y cung là ngu?i thu?ng xuyên xem bi?u di?n r?i 
trao d?i và ch? ra nh?ng nh?ng di?m y?u c?a nh?ng nhà sáng tác. 

Th?y dau dáu vì s? ch?ch hu?ng c?a m?t s? ch? d?o ngh? thu?t, nh?ng d?o di?n, 
nh?ng tác gi? chua am hi?u ngh? thu?t truy?n th?ng mà dã v?i chê trách cha ông, 
dã v?i làm m?t di nh?ng giá tr? dích th?c c?a ngh? thu?t truy?n th?ng".

Cùng là ngu?i x? Qu?ng, ng?m dòng máu tu?ng t? th?a nh?,  hon ai h?t NSND Tr?n 
Dình Sanh - GD Nhà hát tu?ng Nguy?n Hi?n Dinh (Dà N?ng) th?m th?u m?t cách d?y 
d? v? con ngu?i và s? nghi?p c?a th?y mình. 

Theo NSND Tr?n Dình Sanh, có giai do?n hai lu?ng ý ki?n b?t phân th?ng b?i v? 
xu?t x? c?a tu?ng. Các s? gia phong ki?n cho r?ng tu?ng c? xu?t x? t? Trung 
Hoa, còn nh?ng ngu?i khác (nhu M?ch Quang, Phan Huy Lê, Dinh Xuân Lâm, Tr?n 
Qu?c Vu?ng...) l?i nghiêng v? hu?ng tu?ng là c?a ngu?i Vi?t. 

"Gi?a lúc dó, th?y Ký công b? tác ph?m "So kh?o l?ch s? ngh? thu?t tu?ng", 
chính th?c b? m?t lá phi?u có tính ch?t quy?t d?nh, kh?ng d?nh tu?ng là c?a 
ngu?i Vi?t. Dây là công trình d?u tiên vi?t v? ngh? thu?t tu?ng. 

B?ng thái d? khách quan nghiêm túc và c?n tr?ng c?a m?t nhà nghiên c?u, b?ng 
phuong pháp bi?n ch?ng c?a nhà khoa h?c v?i tinh th?n tuy?t d?i tôn tr?ng b? 
môn ngh? thu?t lâu d?i", NDN Tr?n Dình Sanh b?i h?i nh? l?i.  

Còn NSND Dàm Liên, v?i hon 50 nam s?ng ch?t v?i ngh? thu?t hát b?i, nh? v? th?y 
Ký :"Th?y mu?n ai cung là di?n viên tu?ng, ai cung yêu tu?ng, hi?u tu?ng nên 
d?n dâu, di dâu g?p ai th?y cung tranh th? d?y tu?ng, d?c bi?t là cho l?p tr?". 

Ngh? si Dàm Liên k? l?i k? ni?m l?n th?y Ký nghiêm kh?c phê bình các di?n viên. 
?y là l?n doàn tu?ng th? nghi?m t?p v? "Son H?u". Khi các di?n viên tr? dang 
di?n "dánh nhau" trong do?n gi?a Linh Tá và anh em T? Ôn Dình, th?y Ký b?o d?ng 
l?i, nghiêm kh?c: "Các c?u dánh nh? hi?p bán cung du?c d?y, nhung ch?ng hi?u gì 
c?. Dánh nhu trò tr? con c?m giáo choi v?y. Làm di?n viên khi dánh nhau ph?i 
hi?u dánh d? làm gì, ch? không ph?i dánh ch? d? mà dánh". 

Theo GS Hoàng Chuong - m?t ngu?i b?n c?a c? GS Hoàng Châu Ký, s? chua bao gi? 
d? khi vi?t v? th?y Ký. "Th?y là ngu?i m? l?i khai thông, d?t n?n móng cho s? 
ph?c h?i và phát tri?n ngành sân kh?u Vi?t Nam. 

Su?t d?i, th?y nhu ngu?i th? c? c?n cù say mê, không bao gi? d?ng tay ngh? 
ngoi. Th?y Ký ra di là m?t t?n th?t l?n cho ngành ngh? thu?t sân kh?u, d?c bi?t 
là hát tu?ng".

C? GS Hoàng Châu Ký sinh nam 1920 trong m?t gia dình nho h?c ? huy?n Qu? Son 
(Qu?ng Nam). Ông tham gia cách m?ng t? tru?c nam 1945. 

B? giam ? H?a Lò nam 1944, vu?t ng?c v? Qu? Son làm Tru?ng ban b?o d?ng cu?p 
chính quy?n t?i khu m? Nông Son nam 1945. T? nam 1950, ho?t d?ng thiên v? linh 
v?c van h?c ngh? thu?t: ?y viên Thu?ng v? Chi h?i Van ngh? phía nam - T?ng Biên 
t?p Báo H?ng Dông, báo Dân T?c.

Nam 1952, thành l?p Doàn tu?ng Liên khu 5. Nam 1954, ra Hà N?i, làm Tru?ng 
phòng Van hoá qu?n chúng c?a B? Van hóa, r?i cùng Th? L? ph? trách Ban Nghiên 
c?u ngh? thu?t sân kh?u.

Nam 1957, làm T?ng Thu ký H?i Ngh? si sân kh?u VN. Nam 1959, xây d?ng Tru?ng 
ngh? thu?t sân kh?u và là hi?u tru?ng d?u tiên. 

Sáng tác, c?i biên trên 20 v? tu?ng. Xu?t b?n nhi?u sách nghiên c?u tu?ng giá 
tr?. Th? phong Giáo su nam 1984. Nh?n Gi?i thu?ng Van h?c ngh? thu?t nhà nu?c 
nam 2007. C? GS Hoàng Châu Ký là T?ng thu ký d?u tiên c?a H?i sân kh?u Vi?t 
Nam. Ông m?t tháng 1-2008 ? Dà N?ng".
 


Nam Cu?ng
 
 
  
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Nhung ngay tuong nho thay Ky - Nguyen Hong Van