Nhung mon hang dat nhat the gioi

Nh?ng món hàng d?t nh?t th? gi?i

Nh?n kim cuong 83,48 carat

B?n thu?c típ ngu?i ch? mu?n xài hàng h?o h?ng? Có th? b?n s? mu?n tham kh?o 
giá vài món hàng d?t giá dã du?c bán trên kh?p th? gi?i thu?c lo?i d? ng?m
ch? không ph?i d? mua, t? nh?ng lo?i trang s?c xa x? nhu chi?c nh?n kim cuong 
(1,7 tri?u USD) cho t?i nh?ng th? bình thu?ng nh?t nhu m?t chi?c bánh, v?i
giá... hon 14.000 USD.

Nh?n giá 1,7 tri?u USD

Dó là chi?c nh?n kim cuong 83,48 carat màu vàng không m?t tì v?t c? ? trong l?n 
? b? m?t ngoài.  Giá tr? c?a chi?c nh?n kim cuong dã du?c tôn lên r?t nhi?u
nh? bàn tay tài hoa ki?t xu?t c?a ngu?i th? dã c?t nên nó.

Nu?c hoa giá 200.000 USD

Tên c?a nó là Imperial Majesty, do hãng Roja Dove Haute Parfumerie s?n xu?t. 
Không bi?t mùi thom c?a nó quy?n ru d?n d? nào nhung cái giá 200.000 USD cho
m?t chai 500 ml qu? là ?n tu?ng. Còn m?t di?u n?a: d?ng qu?ng cái chai vào s?t 
rác dù nó không còn m?t gi?t nào vì c? chai du?c n?m vàng v?i m?t viên kim
cuong 5 carat dính trên dó.

Cho hon 14.000 USD vào bao t?

Dó không ph?i là hóa don cho m?t mâm c? th?nh so?n mà ch? là giá c?a m?t cái 
bánh duy nh?t. B?p tru?ng tr? danh Spencer Burge (?nh) là "tác gi?" c?a chi?c
bánh d? "m?c ngh?n" này, trong dó riêng s? n?m du?c dùng dã có giá kho?ng 3.500 
USD, chua k? nh?ng mi?ng th?t bò h?o h?ng tr? giá g?n 900 USD. D? làm cho
mùi v? c?a bánh tuong x?ng v?i cái giá cao ng?t, lo?i ru?u Chateau Mouton 
Rothschild 1982 dã du?c tr?n vào, v?i giá tr? "ch? có" 7.000 USD. Chua h?t, b?
m?t bánh du?c bao ph? b?i m?t l?p vàng lá óng ánh mà v? b?p tru?ng kh?ng d?nh 
ch?c nhu dinh dóng c?t r?ng s? không làm  b?t k? cái rang nào c?a b?n ph?i
roi ra.

Giày cao gót giá cao ng?t

1,2 tri?u USD là giá c?a m?t dôi giày cao gót du?c bán h?i nam 2002. Dó là dôi 
giày d?t nh?t th? gi?i t? tru?c d?n nay, mà dã g?i là d?t nh?t th? gi?i thì
không th? không n?m kim cuong: t?ng c?ng 464 viên kim cuong l?p lánh trên nh?ng 
mi?ng vàng tr?ng c?n trên dôi giày. H?i nó du?c trung bán ? c?a hàng Harrods
(Anh), ngu?i ta dã b?o v? nó c?n m?t d?n n?i dùng m?t cái t? làm b?ng kính 
ch?ng d?n dành riêng cho nó.

H?t ti?n nhanh vì th?c an nhanh

Cây xúc xích d?t nh?t th? gi?i du?c bán ? Stockholm (Th?y Di?n) h?i tháng 11 
nam 2005. Nó có giá 999 kroner (kho?ng 125 USD) trong khuôn kh? m?t chuong
trình c?a Liên Hi?p Qu?c nh?m thu hút s? chú ý c?a m?i ngu?i v? tình tr?ng dói 
nghèo trên toàn c?u.

Sách giá 5.000 USD

Quy?n sách này du?c phát hành h?i tháng 11.2005, ch? có 3.000 b?n. N?u ch?u khó 
b? ra s? ti?n d? d? mua m?t m?nh d?t nho nh? ? vùng nông thôn (kho?ng 80
tri?u d?ng), b?n s? du?c s? h?u quy?n sách g?m nh?ng b?c ?nh v? nh?ng sân golf 
n?i ti?ng nh?t ? châu Âu.

Doan Nh?t
(Theo BBC)

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Nhung mon hang dat nhat the gioi