Nhung mon an nguoi benh ung thu can tranh

Món an v? thu?c

Nh?ng món an ngu?i b?nh ung thu c?n tránh
22:08:31, 06/02/2006
Khánh Vy

M? - ch?t c?n tránh ? ngu?i b?nh ung thu

* Th?c an lên men

Các th? nghi?m trên d?ng v?t cho th?y ch?t lên men gây ung thu r?t m?nh, không 
nên dùng nh?ng lo?i th?c an lên men nhu d?u ph?ng, d?u nành, b?p dã b? lên
men và n?m m?c.

* Th?c an nu?ng

Nh?ng lo?i th?c an nu?ng l?a nhu nem nu?ng, xúc xích nu?ng, dê nu?ng, heo 
quay... c?n h?n ch? dùng, b?i ngu?i ta nghi ngh? th?c an nu?ng là y?u t? gây ung
thu, nh?ng ngu?i dùng nhi?u th?c an nu?ng l?a có nguy co m?c b?nh ung thu nhi?u 
hon, do trong quá trình nu?ng t?o ra formol - là ch?t gây ung thu. Ngoài
ra, nh?ng lo?i th?c an nhu dua mu?i, th?t ngâm, th?t mu?i, giam-bông cung không 
nên dùng nhi?u.

* Th?c an giàu lipid

H?p thu quá nhi?u lipid (m?) s? d?n d?n phát sinh bi?n t? trong co th?, làm h?n 
ch? kh? nang "giám sát" mi?n d?ch c?a co th?, ?nh hu?ng d?n phuong th?c
chuy?n hóa c?a t? bào, gia tang s?n sinh ra ch?t k?m. Nh?ng nhân t? dó giúp t? 
bào ung thu phát sinh và phát tri?n.

* Th?c an ch?a quá nhi?u mu?i và ru?u

Ngu?i b?nh ung thu nên tránh nh?ng món chiên, nu?ng
Th?c ph?m có ch?a quá nhi?u mu?i an, ch?a nhi?u c?n... c?n h?n ch? dùng.

* Cà phê d?m

Cà phê d?m d?c cung là lo?i th?c u?ng mà ngu?i b?nh ung thu không nên dùng, 
nh?t là nh?ng tru?ng h?p b? ung thu bàng quang, tuy?n t??...

* Th?c an tang sinh

Th?t d?u heo, d?u gà, d?u cá, d?u ng?ng... có th? làm xúc ti?n t? bào tang 
sinh, t? dó t?o gia t?c cho t? bào ung thu tang tru?ng. Vì th? ngu?i b?nh ung
thu cung c?n h?n ch? dùng nh?ng món nói trên.

V?i các b?nh ung thu khác nhau, hay th?i k? di?u tr? khác nhau, vi?c an u?ng 
cung c?n có nhu c?u khác nhau. Ch?ng h?n, ngu?i b?nh ung thu dang trong th?i
gian x? tr?, do tác d?ng c?a thu?c mà xu?t hi?n các tri?u ch?ng "nhi?t d?c 
thuong âm" làm h?ng khô, lu?i táo, thì không nên dùng ch?t cay nóng, có tính
kích thích.

Khánh Vy
(Theo luong y Bàng C?m và bác si Lê Truong, TP.HCM)

Nguyen Khanh Quoc
Home: 
543 / 21 Cach Mang Thang Tam Street, district 10 Ho Chi Minh City.
Tel: 
84-8-8625-846
Mobile: 
84-907-999-012
e-mail:
 khanhquoc78@xxxxxxxxx
Skype name: 
nguyenkhanhquoc
Yahoo ID: 
khanhquoc78

Other related posts:

  • » Nhung mon an nguoi benh ung thu can tranh