[SMCC] Nhung giat mo trong dem cua toi

Hôm nay, vào blog tìm d?c l?i m?y bài vi?t ngày x?a, ngày xua và tìm th?y l?i 
bài này d?c l?i th?y cung hay hay, vui vui, ghê ghê nên m?i có nhã ý mu?n m?i 
b?n hãy nh?m m?t, m? dèn lên, d?t vài nén nhang và bình tinh d? nghe tôi k? l?i 
m?t gi?c mo c?a mình mà tôi dã vi?t trên blog vào ngày th? tu, 25 tháng 10`nam 
2006 v?a qua.
dây là m?t gi?c ác m?ng nên nh?ng b?n có v?n d? v? tim hay s? s?t n?a dêm không 
nên d?c
Nh?ng gi?c mo trong dêm c?a tôi

Hôm nay rãnh r?i không có gì làm v?y là tôi di ng? cho h?t ngày h?t gi? ch? nói 
nh? b?n nghe choi nhé!
-cu?c d?i có 1 gang tay
-ai hay ng? ngày còn l?i n?a gang.
Tôi dó, tôi ng? ngày thu?c hàng chuyên nghi?p nên ch? m?y ch?c tôi s? ra di v? 
cõi vô c?c mà không d? l?i cho d?i cái gì có giá h?t.

Hôm nay cung v?y gi?c ng? d?n v?i vàng và tôi l?i có d?p hóa thân vào m?t c?u 
bé Vu c?a h?i thu sinh ngày nào.
C?m cái Radio trên tay, tôi di di, l?i l?i trong can nhà nh? c?a mình ? Kì D?ng.
H?i ?y, cánh nhóc tì chúng tôi d?a nào cung khóc lóc lè nhè dòi ba m? mua cho 
b?ng du?c cái radio d? nghe nh?c, nghe dài cho b?ng ch?, b?ng em.
Riêng tôi thì không th? nào tôi quên n?i cái hoàn c?nh nhà tôi nam dó, nam 
1989, m? v?a m?t, dì l?i t? Hu? vào Sài Gòn ti?p qu?ng nhà và ph?i ti?p t?c nui 
cho tôi du?c di h?c vì vào th?i di?m dó, ch? có Sài Gòn này là có tru?ng mù 
thôi: (tru?ng mù Nguy?n Dình Chi?u)
Theo quy?t d?nh c?a ông bà, gia dình dã b? phi?u cho phép dì tôi v?n là ngu?i 
mà n?u g?p , b?n s? th?y tôi g?i là m?
Vâng! X?y cha còn chú, x?y m? bú dì mà.
Quay tr? l?i v?i cái radio tôi dang c?m trên tay
Nam dó, tru?ng Nguy?n Dình Chi?u gi?y lên phong trào nhà nhà mua máy (radio)
ngu?i ngu?i mua máy.
14 tu?i, tôi không th? thoát kh?i cái dòng ch?y dam mê c?a c?i v?t ch?t mà nh?t 
là cái thi?t b? nh? xíu mà l?i v?i m?t cái nh?n, xoay, bao nhiêu là nh?c,
là tin t?c d? vào tai tôi khi?n tôi mê tít thò lò.
V?y là b?ng m?i giá, tôi v? nhà, rên r?, khóc lóc, van xin dì mua cho tôi m?t 
cái radio v?i giá 33 nghìn mà không c?n quan tâm d?n vi?c li?u dì có ti?n
hay không.
Nhung có l? vì thuong d?a cháu m?i 14 tu?i dã ph?i d?i lên d?u cái tang m? nên 
dì cung vay mu?n d? mua cho nó m?t cái d? nó có mà nghe dài v?i ngu?i ta
cho khuây kh?a.
Trua nay, cái radio dó l?i hi?n v? trong gi?c m?ng và nó l?n này l?i mang cho 
tôi m?t hung tin.
Tôi ôm radio di di, l?i l?i trong nhà và nghe dài ti?ng nói Vi?t Nam thông báo 
v? m?t v? su dã...
V? su ?y làm gì? T?i sao tôi l?i d?ng l?i ? dây? Xin b?n d?c d?i trong giây lát 
r?i s? bi?t ngay thôi.
Tôi nghe xong m?u tin dó thì bàng hoàng, th?n vía lên mây t? h?i li?u trong 
giáo lu?t c?a nhà Ph?t s? x? lý t?i th?y th? nào cho th?u lý, d?t tình dây.
À d? tôi k? ti?p v? gi?c mo c?a tôi cho b?n nghe nhé.
R?i tôi th?y tôi d?ng bên c?nh m?t v? su tr? mang ngay t?i phòng khách nhà 
mình, bên c?nh chúng tôi là m?t thanh niên m?i v?a x?ng x?c lao vào nhà nhu con 
chó lao vào c?n xé nhau mà ta v?n hay g?p ngoài du?ng
h?n x?ng x?c lao vào và h?i to:
t?i mày có gì an không?
V? su li?n tr? l?i:
-D? có ?!
-có gì? h?n h?i ti?p
-d? mì gói!
-m? dua dây mau lên.
-D? d? tôi n?u nu?c sôi cái dã!
V? su li?n vào n?u nu?c sôi trong khi tôi l?i vào nhà t?m d? chu?n b? cho m?t 
màn trình di?n liêu trai, kinh d?, giã man phi nhân tính nh?t tr?n d?i mà
có l? dây là l?n d?u tiên chính tôi ch?ng ki?n.
?m nu?c b?t d?u sôi sùng s?c trong khi tên khách không m?i mà d?n l?i n?m x?ng 
xoài trên gh? sofa ch? chúng tôi n?p m?ng.
Tôi l?y chi?c g?u nhúng vào sâu trong nu?c r?i mím môi ch? d?i. Tôi thót tim, 
h?i h?p, hai môi mím ch?t l?i nhu s? nó roi m?t.
R?i cái gì s? d?n thì cung ph?i d?n và nó dang d?n.
V? su tr? l?y ?m nu?c ra kh?i b?p và tay kia c?m gói mì tôm di ra kh?i giang 
b?p ti?n d?n ti?n d?n d?n noi gh? sofa, noi v? khách g?y còm dang n?m há m?m
ch? an.
B?t ng?, v? su tr? lên ti?ng:
-D? b?ng Tang n?u mì h? thí ch? nhé.
-Ch? mì du?c nhà su tr? nghi?n rang và kéo dài d?ng th?i, ?m nu?c sôi cung du?c 
nhà su m? toang n?p ra r?i d?i l?y d?i d? lên co th?, d?u, m?t v? khách
kèm theo dó là ti?ng la hét nhu xé tr?i xé d?t c?a n?n nhân.
Tôi ? trong nhà t?m mà nghe nhu dang ? d?a ng?c tr?n gian v?i trò giã man này.
R?i ngay l?p t?c, tôi nghe du?c hai ngu?i qu?n nhau trong nhà và tôi dang nghi 
cách d? la lên ngõ h?u có ai s? d?n giúp v? su tr? tiêu di?t tên khách này.
Tôi li?n g?i to mà tay v?n ng?p chìm trong b? nu?c:
M? oi! xu?ng dây coi nè.
Tôi ng?i d?y k?t thúc gi?c ác m?ng c?a mình trong vung m? hôi nh? nh?i.

Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 848-726-2214
Cell-phone: 84-97-987-8854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Loud Talk ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts: