[SMCC] Nhung dua tre song nho mau nguoi khac

Nh?ng d?a tr? s?ng nh? máu ngu?i khác

TP - Huy?t tán di truy?n b?m sinh (Thalassemia) là b?nh lý di truy?n gene g?p 
nhi?u nh?t ? tr? em Vi?t Nam. Ph?n l?n b?nh nhi này ph?i truy?n máu su?t d?i 
ho?c ph?i r?i b? cu?c s?ng khi chua t?i tu?i tru?ng thành. 


 
Tr? m?c b?nh Thalassemia t?i BV Nhi T.U. ?nh: Thái Hà.  


S?ng nh? máu ngu?i khác

Can phòng nh? hon ch?c mét vuông ? Khoa Huy?t h?c Lâm sàng (B?nh vi?n Nhi T.U) 
có nhi?u hình con v?t xinh x?n trên tu?ng. Các b?nh nhi ng?i trên gh?, v? m?t 
m?t m?i, cánh tay lòng thòng dây truy?n máu. Ch? Thu Oanh, m? cháu Bùi Th? Thu 
Di?u (7 tu?i, ? H?i H?u, Nam D?nh) k?: "Cháu phát b?nh lúc 2 tu?i ru?i. Bác si 
làm xét nghi?m máu m?i bi?t c? hai v? ch?ng d?u mang gene gây b?nh tan máu b?m 
sinh nên con cung m?c". 

T? dó hai m? con ch? Oanh g?n bó v?i b?nh vi?n, v?i ?ng truy?n và kim tiêm d? 
dua máu m?i vào ngu?i. Ban d?u, c? 3-5 tháng hai m? con l?i b?ng b? vào vi?n d? 
truy?n máu. Nhung r?i máu c? tan d?n trong co th?, s?t sinh ra nhi?u, d?n ? làm 
lá lách c?a Di?u to lên.

Bác si m? c?t lách cho bé. Gi? m?i tháng Di?u l?i vào vi?n truy?n máu m?t l?n. 
Co th? nh? thó c?a Di?u ch? nhu bé lên 5 tu?i nhung dã có có t?i 25 l?n nh?n 
máu t? ngu?i khác. Kèm v?i dó Di?u l?i b? viêm gan khi?n làn da thi?u máu càng 
thêm vàng v?t, dôi m?t m? to vô h?n.

Ng?i ngoan trong lòng ch? gái, m?t th?n th? nhìn ra c?a bu?ng b?nh, b?nh nhi 
Hoàng Van Nh?t (huy?n L?c Ng?n, t?nh B?c Giang) g?n 6 tu?i mà ch? nhu tr? lên 
3. N?ng 10 cân, tay chân bé t?o, nu?c da nh?t nh?t và b?ng chu?ng to vì lách 
phát tri?n quá c?. C?u bé im lìm su?t c? ti?ng d?ng h?, lo d?nh nhìn xung quanh.

Nh?t di l?i không v?ng vì b?ng quá to, nhung v?n hi?u h?t di?u gì dang di?n ra 
quanh mình. Bi?t b?nh c?a mình khi?n cha m? bu?n nên c?u bé v?n nén ch?u m?t 
m?i, ít khi qu?y khóc. Nh?t b? b?nh khi m?i 8 tháng tu?i, m?i phát thì 2-3 
tháng l?i du?c dua vào vi?n truy?n máu. 

M?t nam tr? l?i dây, b?nh n?ng hon, m?i tháng hai l?n c?u bé ph?i vào vi?n ti?p 
máu nuôi co th?. Nh?ng ngày giá rét này, bé Nh?t n?m vi?n truy?n máu và d?i ca 
ph?u thu?t c?t b? lá lách. Nh?t quen d?n v?i nh?ng mui kim tiêm s?c l?nh, nh?ng 
b?ch máu treo l?ng l?ng và v?n ch? d?i co h?i s?ng.


 
Tr? m?c b?nh Thalassemia t?i BV Nhi T.U. ?nh: Thái Hà.  


Co h?i gi?m nguy co sinh con m?c b?nh

TS. Duong Bá Tr?c, Tru?ng khoa Huy?t h?c Lâm sàng (B?nh vi?n Nhi T.U) cho bi?t, 
Thalassemia là b?nh lý di truy?n gene g?p nhi?u nh?t ? tr? em Vi?t Nam. Ch? 
riêng B?nh vi?n Nhi T.U dã qu?n lý hon 1.000 h? so b?nh án c?a nh?ng d?a tr? 
ph?i truy?n máu su?t d?i. N?u c? b? và m? d?u mang gene b?nh, kh? nang thai nhi 
m?c b?nh lên d?n 25%. 

Trong tru?ng h?p này c?n phòng b?nh b?ng ch?n doán tru?c sinh. N?u ch? m?t 
trong hai mang gene b?nh thì không c?n áp d?ng bi?n pháp phòng b?nh vì con sinh 
ra không b? b?nh th? n?ng. Khi dó, 50% kh? nang d?a con sinh ra không mang gene 
b?nh, ch? c?n phòng b?nh cho th? h? sau dó.

Ch?n doán tru?c sinh v? Thalassemia dã du?c th?c hi?n t?i Vi?t Nam (tru?c tháng 
th? 3 c?a thai k?). "Tu v?n và khám s?c kh?e ti?n hôn nhân du?c coi là gi?i 
pháp quan tr?ng hàng d?u nh?m gi?m t? l? m?c b?nh Thalassemia. D?n nay ch? có 
hai cách ngan ng?a nguy co sinh ra nh?ng d?a tr? b? Thalassemia là khám s?c 
kh?e ti?n hôn nhân và ch?n doán tru?c sinh", TS Duong Bá Tr?c khuy?n cáo.

Vi?c ch?n doán tru?c sinh ch? có th? th?c hi?n du?c ? các co s? y t? chuyên 
khoa sâu t?i trung uong nhu B?nh vi?n Nhi T.U, B?nh vi?n T? Du TP HCM... Chi 
phí t?n kém và khó khan hon nhi?u so v?i tu v?n di truy?n tru?c hôn nhân. 

D?t bi?n gene Thalassemia x?y ra v?i t?n su?t cao ? vùng d?ch t? s?t rét, d?c 
bi?t ? m?t s? dân t?c nhu: Mu?ng, Thái, Tày... Nam 2009, di?u tra t?i huy?n Kim 
Bôi, t?nh Hòa Bình, t? l? ngu?i mang gene b?nh ? ngu?i Mu?ng là 23%. M?t s? 
chuyên gia qu?c t? cho r?ng, Dông Nam Á là khu v?c có t? l? m?c Thalassemia cao 
nh?t th? gi?i. 
 


Thái Hà

 

   
  

Other related posts:

  • » [SMCC] Nhung dua tre song nho mau nguoi khac - Nguyen Hong Van