Nhung dua con bi bo roi ki 3

Nh?ng d?a con b? b? roi (k? 3): Du?i c?i t? bi
Có ngu?i d?t núm ru?t c?a mình ra di, nhung cung có t?m lòng ngu?i dung th?m 
l?ng cham sóc các bé nên ngu?i. Không ch? nuôi s?ng m?t m?ng ngu?i, h? còn
t?o cho d?a tr? ?y ni?m tin v? lòng nhân ái. Nh?ng mái ?m, nhà m?, nhà tình 
thuong... ra d?i dã ch? che bi?t bao cu?c d?i.

Cho em m?t vòng tay

"Con oi, con dang làm gì dó?", nghe ti?ng n? h? sinh Nguy?n Th? Thu H?ng g?i, 
c?u bé quo quo bàn tay nh? xíu, cu?i toe. ? B?nh vi?n (BV) Ph? s?n Hùng Vuong
(TP.HCM) du?ng nhu chua bao gi? ng?t s? có m?t tr? b? b? roi. Khi thì 5, 10, có 
lúc lên d?n 20 tr?. Nhi?u lúc dông quá, các bé l?i tè hoài, thi?u qu?n
áo m?c, các n? h? sinh l?y ti?n túi mua cho bé cái qu?n, t?m áo, khi thì d? 
choi lúc l?c. Ch? H?ng gi?i thích: "Tr? so sinh chua bi?t dòi "Cô oi con dau!"
hay "Cô oi con s?t!" nên t? mình ph?i c?m nh?n. Mình dút các em t?ng mu?ng s?a 
nên n?y sinh tình c?m. V?i các em b? d? d?ng, s?t môi, mình l?i càng thuong
nhi?u hon".

Sau di du?c BV nuôi kh?e m?nh, c?ng cáp, m?t s? d?a tr? bo vo du?c chuy?n v? 
các nhà m?, mái ?m. M?t s? du?c nh?ng gia dình hi?m mu?n nh?n. S? khác l?n
hon v? ? nhà tình thuong c?a các h?i t? thi?n. Các em du?c l?n lên b?ng t?m 
lòng nhân ái c?a hàng ngàn ngu?i.

Các b?n tr? sau này l?n lên t? nhà tình thuong Di?u Giác (Q.2) c? nh?c mãi hình 
?nh các cô t?t t? di bán d? an chay m?i s?m. Không qu?y, không s?p, các
cô c? ng?i du?i lòng ch?. Khi nào b? du?i thì ôm thúng ch?y. Nh?ng d?a tr? m? 
côi l?n lên t? nh?ng d?ng ti?n nh?c nh?n ?y. Ngôi nhà ch?t h?p ?m th?p ?
m?t qu?n vùng ven ngày ?y c? ngày m?t dông tr? b? b? roi.

Mu?i m?y nam trôi qua, bên c?nh các cô, nh?ng thân ph?n không m? không cha l?n 
lên, tru?ng thành nh? hàng ngàn t?m lòng nhân ái. Dó là bác si Hung cùng
nhóm y bác si BV An Bình nhi?u nam qua luôn giúp b?a an trua th? nam h?ng tu?n. 
Dó là b? Hoàng, là nh?ng h?i t? thi?n, nhà h?o tâm, dó là ch? cá... dã
di quyên góp, ch?t chiu cho các em có b? d? d?p, quy?n t?p m?i. Hi?n nay, nhà 
tình thuong Di?u Giác dang nuôi du?ng trên 120 em. Ni?m vui l?n nh?t c?a
ngôi nhà chung này là nam h?c m?i 2006-2007 có em tru?ng thành t? dây dã thi d? 
d?i h?c.

Không ch? nuôi nhi?u em l?n lên, d?y các em nên ngu?i, nh?ng cánh tay t? bi còn 
nâng các em d?y, cùng các em chi?n d?u v?i t?t nguy?n. Th?y Thích Thi?n
Chi?u - tr? trì chùa K? Quang 2 (Q. Gò V?p) - khoe v?i tôi: "Thêm m?t d?a du?c 
th?y ánh m?t tr?i r?i. R?i s? còn nhi?u em du?c m? sáng m?t n?a. K? di?u
th?t!". Trên khuôn m?t c?a c?u bé b? b?nh não úng th?y (d?u nu?c) n? m?t n? 
cu?i th?t xinh khi tôi d?n tham. Khi tôi di, c?u bé c? dõi m?t nhìn theo, m?t
u?t d?m.

Khi bi?t các di?u du?ng c?a B?nh vi?n Nhi D?ng 1 c? m?i t?i mang con mình v? 
nhà d? su?i ?m và cham sóc, m?t c?p v? ch?ng dã khóc n?c n?, c?m d?ng và an
nan. Hai v? ch?ng v?n nghèo, d?a con sinh ra l?i qu?t qu?o d? b?nh, suy di tính 
l?i h? dành b? con ? b?nh vi?n trong m?t l?n di?u tr? r?i tr?n v? quê.
C? dinh ninh con s? qua d?i, không ng? d?a tr? d?n kh?e m?nh trong s? dùm b?c 
c?a b?nh vi?n. Ngày nh?n thông báo r?ng bé dã kh?e m?nh, trái tim ngu?i m?
h?nh phúc d?n v? ra. Hai v? ch?ng xin du?c ru?c con v? nuôi, dù kh?n khó th? 
nào.

Khát dòng s?a m?

"Dù du?c thuong yêu, du?c an m?c d?y d?, song bé s? khó phát tri?n bình thu?ng 
n?u s?ng xa vòng tay m?. B?i l? tr? không ch? l?n lên b?ng s?a mà còn l?n
lên b?ng tình thuong yêu", chuyên viên tu v?n tâm lý Nguy?n Th? Tâm cho bi?t. 
Có l? vì v?y mà ph?n l?n nh?ng tr? b? b? roi tôi dã g?p d?u có dôi m?t bu?n.

L?n g?p d?u tiên ? chùa K? Quang 2, bé D?c b?t ng? dua hai tay dòi tôi b?. 13 
tháng tu?i, bé chua bi?t nói nhung g?p ai d?n tham bé cung dòi b?, thích du?c
hôn, du?c n?ng, d?u dó là nh?ng c? ch? c?a ngu?i xa l?. Không ai có th? t? ch?i 
s? vòi vinh dáng yêu ?y.

Bao nhiêu nam qua, th?y Thích Thi?n Chi?u là ngu?i dã di theo các em t?ng b?a 
an, t?ng gi? h?c hành. Tuy nhiên, v? su già cho bi?t: "Th?y không th? cho
các con tình m?u t?. Th?y không th? qu?t n?ng ?p l?nh hon 200 d?a con nhu m?t 
ngu?i m? cham m?t d?a con. Nhung các con còn quá nh? d? hi?u n?i m?t mát
c?a chính mình".

Nhi?u em quá nh?, cung không hi?u khái ni?m m? cha là gì. D?n chùa, m?i ngu?i 
h?i con ai, các em d?ng thanh tr? l?i: "Con th?y C?". Ai sinh con? "Th?y C?".
M? dâu? Cung "Th?y C?". M?i khi th?y di dâu v?, các em l?i h?n nhiên leo lên 
lung, lên vai. Có em dòi th?y bóc k?o, có em chui vào áo cà sa c?a th?y dùa
gi?n. Có khách d?n, dù chua quen bi?t nhung có em ch?y d?n bên khách, d?i d?u 
vào lòng khách nung n?u làm quen.

Th?y Thích Thi?n Chi?u, tr? trì chùa K? Quang 2 (Q.Gò V?p, TP.HCM), vui dùa 
cùng m?t em bé b? b? roi t? khi m?i l?t lòng.

N?i m?t mát càng nhân dôi v?i nh?ng tr? t?t nguy?n. Quanh nam ng?i trên xe lan, 
trong giu?ng s?t, các em thèm l?m m?t cái n?m tay, m?t n? cu?i. Tôi nh?
mãi hình ?nh m?t bé gái ch?ng 7-8 tu?i ng?i trong giu?ng dã nh?m ngu?i nh?y 
b?ng mông khi th?y có khách d?n tham.

Không bi?t nói, không d?ng lên du?c b?ng dôi chân, nhung em bi?u l? c?m xúc 
b?ng cách gio hai tay v? phía tru?c. Khi bàn tay cong queo ?y ch?m tay ngu?i
khác, bé cu?i toe. M?t bé khác b? li?t hai chân cung tru?n ngu?i dua khuôn m?t 
c? c? vào tay ngu?i. Và khi bàn tay khách áp vào má bé, m?t bé nh?m thiêm
thi?p, môi h?p háy cu?i.

N? h? sinh Nguy?n Th? Thu H?ng nói: "Nh?ng tr? b? b? roi du?ng nhu ngoan hon, 
ít nhõng nh?o hon nh?ng d?a tr? bình thu?ng". Lúc cao di?m, t?i khoa có nhi?u
tr? b? b? roi nên các n? h? sinh v?t v? nhi?u. Lúc ?y ch? H?ng v?n d? các bé: 
"Bú kh?e. Bú ngoan. Hôm nay nhi?u quá r?i, m? không có nhi?u th?i gian cham
con dâu!".

Ch?ng bi?t các bé có c?m nh?n du?c không mà t?t c? d?u bú ngoan, ít qu?y hon 
thu?ng ngày. Ch? H?ng k? thu?ng sau m?t vài tháng cham sóc, s? tr? b? b? roi
t?i BV s? du?c chuy?n d?n các trung tâm nuôi d?y tr? m? côi m?t l?n d? chu?n b? 
dón s? tr? m?i. Tru?c khi di m?t ngày, các n? h? sinh d? dành: "Thôi nghe.
T?m bi?t nghe. Mai con di r?i!". Du?ng nhu hôm dó t?t c? các bé d?u không ch?u 
bú.

(Còn n?a)

Y?n Trinh (TTO)

Other related posts:

  • » Nhung dua con bi bo roi ki 3