Nhung dua con bi bo roi ki 2

Nh?ng d?a con b? b? roi (k? 2):

Tình m?u t? mong manh

ImageView

M?t em bé b?nh vàng da b? cha m? b? roi ? BV T? Du - ?nh: Y.T.
TT - Gi?n ch?ng: b? con! Nghèo kh?: b? con! Con d? t?t nh?: cung b?! Nhi?u tr? 
tho vô t?i gánh ch?u bao oan nghi?t do ngu?i l?n gây ra.

>>
 K? 1: Ti?ng khóc "con hoang"

Mu?n b? là b?!

17 tu?i, N.N.M. mang thai v?i b?n trai cung ch? m?i 18 tu?i. Khi phát hi?n, gia 
dình dành lòng ch?p nh?n t? ch?c m?t l? h?i. Lúc thai b?y tháng, có l?n
hai v? ch?ng tr? gây g? to ti?ng, M. quy?t d?nh "gi?t" con t? trong b?ng d? hù 
d?a ch?ng. Trong khi gia dình không h? hay bi?t, cô di phá thai. Phá ra,
d?a bé không ch?t! Quá ho?ng s?, M. tr?n bi?t x?. Em bé sinh non tháng du?c 
chuy?n d?n BV Nhi D?ng 1 (TP.HCM) trong tình tr?ng s?c kh?e y?u.

Nh?ng câu chuy?n "thúc" sinh s?m, sinh non m?i nghe ai cung c?m th?y nh?c nh?i. 
Nguyên nhân thu?ng do ngu?i m? không ch?ng bi?t có thai khi dã quá mu?n
ho?c vì mâu thu?n gia dình. M?i dây, BV Nhi D?ng 1 ti?p nh?n di?u tr? m?t tr? 
sinh non tháng là k?t qu? c?a m?t m?i tình v?ng tr?m. Khi thai du?c tám tháng,
ngu?i m? vì gi?n ch?ng nên dã t? mua thu?c v? u?ng d? "thúc" thai ra nhanh v?i 
ý nghi nó s? ch?t sau dó. Nhung d?a bé ?y dã là m?t con ngu?i oe oe c?t
ti?ng khóc chào d?i. Không d? can d?m nhìn nh?n con, ngu?i m? b? x? ra di.

BS Ngô Minh Xuân - tru?ng khoa so sinh BV T? Du - nói: "Khi chua mu?n có con, 
t?t nh?t ngu?i m? nên dùng các bi?n pháp tránh thai. Khi có thai, ngu?i m?
nên khám thai thu?ng xuyên d? khi phát hi?n thai b? d? t?t, b?t thu?ng thì có 
hu?ng x? lý s?m, tránh tình tr?ng sinh non ho?c sinh xong r?i b?. Dù không
khuy?n khích vi?c mang thai ngoài hôn nhân nhung gia dình và du lu?n cung nên 
m? r?ng vòng tay khi ngu?i ph? n? tr? l? l?m".
Th?nh tho?ng ngu?i ta v?n tìm th?y nh?ng xác thai nhi ch?t l?nh ? c?u thang, 
góc du?ng, trong nhà v? sinh, du?i ?ng c?ng... Cô B?o - chùa Di?u Giác (Q.2)
- v?n còn xúc d?ng khi k? l?i hình ?nh m?t d?a bé cho vo trong bu?i s?m l?nh 
tru?c c?ng chùa: "Tôi c? tu?ng dó là ? chó, vì ngu?i ta v?n thu?ng b? chó,
mèo d? t?t tru?c c?ng chùa. Nhung không. Khi d?n g?n m?i phát hi?n dó là m?t em 
bé. Nó không khóc n?i. Toàn thân tím tái, run b?n b?t. Hoi th? y?u l?m.
N?u phát hi?n ch?m 15 phút n?a là nó không s?ng n?i".

M?i dây, ngu?i ta dã tìm th?y m?t bé gái bên b? kênh T?. Khi dó nu?c dang m?p 
mé lung bé, ch? c?n vài muoi phút n?a là dòng nu?c l?n dâng lên s? cu?n theo
m?t d?a tr? vô t?i. Không bi?t m? bé là ai, ch? bi?t bé du?c sinh chua lâu, dây 
r?n lòng thòng ch?y máu, ki?n bu d?y ngu?i và bê b?t d?t. Ngu?i ta ch?
doán m? bé là m?t công nhân vì khu v?c này nhi?u công nhân t?m cu sinh s?ng. 
D?u v?t duy nh?t c?a ngu?i m? d? l?i cho con ch? là nh?ng v?t "gây" còn bám
trên làn da non n?t c?a bé. Bé gái này dã may m?n du?c Trung tâm Y t? Q.7 c?u 
s?ng.

Nhung tru?ng h?p tr? em du?c c?u s?ng khi cha m? dã c? tình "xóa" s? s?ng c?a 
d?a con không ph?i là nhi?u. Nhi?u d?a tr? ra d?i ngoài ý mu?n c?a cha m?
tr?, vì m?t lý do nào dó, v?n ph?i gánh ch?u s? ph?n oan nghi?t mà k?t thúc là 
cái ch?t. Trong cu?n s? dày c?p ghi danh sách nh?ng d?a tr? b? b? roi c?a
di?u du?ng Nguy?n Th? R?nh ? BV Nhi D?ng 2 có m?t bé trai vô danh v?a ch?t. 
Không cha m?, không ngu?i thân, bé n?m nam ngày l?nh l?o trong nhà d?i th?.

ImageView

N? cu?i c?a em bé khuy?t t?t dang l?n lên t?i chùa K? Quang 2 (Gò V?p, TP.HCM) 
- ?nh: Y.T.
Nh?ng d?a con l?c loài

"Trên c?a Ph?t con dã làm di?u ác nhân. Cu?i d?i con b?t ph?i l?m l?i, nhung có 
l? tr?i Ph?t cung hi?u bu?c du?ng cùng con dã làm, xin th?y cuu mang bé.
Con ra di không ngày tr? l?i. Dây là gi?y khai sinh c?a cháu. Mong th?y tha th? 
cho ngu?i m? ác tâm này.", nh?ng dòng ch? ngu?ch ngo?c trên m?t t? gi?y
bìa này là v?t mà su Thích Thi?n Chi?u - tr? trì chùa K? Quang 2 (Q.Gò V?p) - 
nh?t du?c tru?c chùa.

Dó là m?t bu?i s?m l?nh cam, khi v?a m? c?ng chùa, th?y nghe ti?ng khóc y?u ?t 
v?ng l?i. Nhìn v? hu?ng ti?ng tr? khóc, th?y phát hi?n m?t d?a bé n?m g?n
trong chi?c khan. Bên c?nh bé là túi qu?n áo, gi?y khai sinh và "b?c tâm thu" 
trên.

Có gi?y khai sinh, có tên m? ru?t, em bé này may m?n hon hàng tram em khác ? 
dây. C?ng chùa này cung là noi ch?ng ki?n r?t nhi?u cu?c do?n tuy?t tình m?u
t?. Có em du?c m? s?p vào h?p cùng bình s?a, kèm t? gi?y nhàu nhè d?m nu?c m?t: 
"con nghèo kh? quá không nuôi n?i cháu", "con là m?t ngu?i m? t?i l?i nhung
con không th? ch?u du?c dòn roi du lu?n", "con là m?t ngu?i m? dau kh?, chua 
k?p khai sinh cho con, mong th?y thuong nuôi bé nên ngu?i"... Có bé ch? n?m
tro tr?i trên d?t, không tông tích ngu?i thân. Có bé khi du?c phát hi?n dã 
nhi?m l?nh, c? c?ng d?. Thuong tâm nh?t là tru?ng h?p m?t bé trai b? b? bên
bãi rác trong tình tr?ng s?p qua d?i.

Nhi?u ngu?i b? m?t lúc c? hai d?a con song sinh. Riêng t?i chùa K? Quang 2 hi?n 
dang nuôi du?ng ba c?p, t?t c? d?u b? b? tru?c c?ng chùa, trong dó hai c?p
hoàn toàn kh?e m?nh. G?n mu?i nam nh?n nuôi các cháu b? b? roi, su Thích Thi?n 
Chi?u không th? nh? h?t dã g?p bao nhiêu tr? n?m bo vo tru?c c?ng chùa.
Ch? bi?t con s? ?y v?n không h? gi?m di. B?nh t?t, tâm th?n gì th?y cung nuôi, 
t?ng c?ng th?y dã nuôi s?ng trên 200 d?a tr? b? cha m? b? roi. Trong dó
d?n phân n?a tr? b? mù, 75 tr? m?c các t?t d? lo?i: Down, não úng th?y, tâm 
th?n.

BS Ngô Minh Xuân - tru?ng khoa so sinh BV T? Du - cho bi?t: "Cách nay mu?i ngày 
có m?t cô gái gi?ng r?t tr? g?i cho tôi nói là mu?n cho con. Cô k? hoàn
c?nh chua ch?ng và dang chung s?ng v?i ngu?i yêu. Nhung ngu?i yêu cô cung không 
ph?i tác gi? bào thai. Vì v?y, cô dành cho con khi nó chào d?i". Theo BS,
ngoài nh?ng thai da d? t?t phát hi?n quá tr? không phá du?c, còn có nh?ng 
nguyên nhân do ngu?i m? mang thai hoang ngoài ý mu?n, v?a mang tâm lý s? s?t,
v?a ph?i bó, n?t b?ng nên thai phát tri?n không bình thu?ng. V?y nên nhi?u tr? 
b? b? roi là tr? d? t?t, non tháng.

Nh?ng nam g?n dây, s? tr? có cha m? b? nhi?m HIV, tr? có nh?ng b?nh lý v? th?n 
kinh, não úng th?y... b? b? roi ngày càng nhi?u. Nhung xót xa nh?t có l?
là nh?ng gia dình hoàn toàn có d? kh? nang kinh t? nhung v?n b? con, dù tr? b? 
b?nh t?t r?t nh? và hoàn toàn có th? ch?a kh?i.

Nh?ng tr? b? s?t môi, không h?u môn thu?ng b? cha m? ch?i b? nhu ch?y tr?n m?t 
món n? t? "ti?n ki?p". BS Cam Ng?c Phu?ng cho bi?t nh?ng bà m? này tâm s?
r?ng di?u mà h? s? nh?t không ph?i s? v?t v?, t?n kém mà chính là s? ác mi?ng 
c?a ngu?i d?i. H? v?n tin nh?ng ngu?i sinh con d? t?t là "qu? báo" c?a nh?ng
ngu?i an ? ác nhân, nhung di?u dáng nói là h? l?i không h? tin r?ng có tình m?u 
t? thì s? vu?t qua du?c m?i khó khan trên d?i.

Y?N TRINH

___________________________

Nh?ng ngu?i m? tr? dành do?n b? con noi c?a chùa. ? dó, nhi?u em du?c dùm b?c 
l?n lên, du?c yêu thuong, bu?c vào d?i.

Tuy nhiên: "Th?y không th? cho các con tình m?u t?. Th?y không th? qu?t n?ng ?m 
l?nh hon 200 d?a con nhu m?t ngu?i m? cham sóc d?a con"...

K? t?i: Du?i c?i t? bi
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » Nhung dua con bi bo roi ki 2