Nhung dua con bi bo roi ki 1.

Nh?ng d?a con b? b? roi (k? 1):

Ti?ng khóc "con hoang"

ImageView
TT - D?a tr? b? b? bo vo làm b?n v?i lu côn trùng bên bãi rác, b? sông. D?a 
khác b? b? thoi thóp tru?c hành lang b?nh vi?n. M?i l?t lòng, nhi?u d?a con
b? ch?i b? phu phàng. Vì nhi?u lý do, ngu?i mang n?ng d? dau dã b? s? ph?n các 
em lênh dênh. M?t th?c tr?ng nh?c nh?i dang di?n ra làm du lu?n xót xa.

Chua h?t bàng hoàng v? d?a con c?a m?t n? sinh du?c phát hi?n sau vu?n, nh?ng 
ngày qua nhi?u ngu?i l?i th?ng th?t tru?c chuy?n cô giáo v?t con trong nhà
v? sinh. Dó ch? là hai trong hàng v?n s? ph?n so sinh b? chính m? ru?t t? ch?i. 
Ph?n l?n các em là "s?n ph?m" c?a cu?c tình ngoài giá thú, nh?ng ngu?i
m? là các cô gái còn r?t tr?.

"Trái d?ng" tu?i h?c trò

ImageView

M?i sinh ra, nh?ng em bé b? b? roi du?c x?p n?m chung v?i bé còn cha còn m?. 
Nhung ch? vài ngày sau dó s? ph?n các em dã khác... - ?nh: Y.T.

11g trua, phòng cham sóc d?c bi?t c?a khoa di?u tr? so sinh B?nh vi?n (BV) Hùng 
Vuong (TP.HCM), nh?ng chi?c l?ng tr?ng toát x?p li?n k?, th?ng hàng. N?
h? sinh Nguy?n Th? Thu H?ng dang cho m?t bé gái bú bình. Nhìn b? ngoài, em bé 
không khác gì các em noi này.

Di?u khi?n em khác các b?n trong can phòng này mà chính em cung chua bi?t, dó 
là t? lúc ra d?i em chua m?t l?n du?c hu?ng hoi ?m t? vòng tay m?.

M? c?a em dã b? em l?i BV sau khi sinh. Phía trên l?ng có dán m?t t?m gi?y nh? 
ghi ngày em chào d?i và tên ngu?i m?: N.T.N.H.. "Tên ngu?i m? là manh m?i
duy nh?t mà ngu?i m? v?a h?c h?t l?p 11 này d? l?i cho con.

Nh?ng ngu?i m? tu?i v? thành niên không còn là chuy?n hi?m th?y t?i các BV ph? 
s?n. Giám d?c BV Hùng Vuong Vu Th? Nhung cho bi?t: "Da s? nh?ng ngu?i m?
b? con còn tr?. Có em làm m? khi còn c?p sách d?n tru?ng, có bà m? ch? m?i 
13-14 tu?i. Các em thu?ng không bi?t mình có thai. M?t s? ho?ng s? gia dình
và th?y cô nên len lén d? con r?i len lén b? con. M?t s? khác gia dình bi?t và 
b?t tuy?t tình. Sinh xong r?i tr?n di "g?i" con trong BV còn d?, thuong
tâm nh?t là nh?ng tr? b? b? ? ngoài du?ng. Khi du?c phát hi?n dem vào BV, tr? 
tím tái vì l?nh, có khi b? ki?n bu d?y ngu?i. Nhi?u bé không qua n?i và t?
giã cu?c  d?i".

T?i BV Hùng Vuong, m?i nam có 60-70 tr? b? b? roi. T?i BV T? Du, trung bình c? 
ba ngày có hai tr? b? b? roi. T?i BV Nhi D?ng 1 và Nhi D?ng 2, m?i nam có
g?n 80 tr?. Theo BS Cam Ng?c Phu?ng - BV Nhi D?ng 1: "Theo th?i gian, ch?ng 
nh?ng s? tr? b? b? roi không gi?m mà còn có d?u hi?u gia tang".
Nhung cung không rõ tên th?t hay tên gi?. Nghe nói cô bé là con ông ch?, l? 
mang thai v?i ngu?i làm công. Sau khi dóng vi?n phí, gia dình dã d? l?i bé và
b? tr?n", ch? H?ng ng?m ngùi.

Dây không ph?i tru?ng h?p hi h?u. M?i dây, m?t ph? huynh còn d?n "an v?" t?i 
Trung tâm Y t? Q. Phú Nhu?n dòi "b?" cháu ngo?i. Bà dã chia tay ch?ng và s?ng
v?i con gái. T?i ngày bà vùi d?u vào buôn bán, mong mu?n ki?m th?t nhi?u ti?n 
cho con, nhung d?a con m?i h?c l?p 12 c?a bà dã trao thân cho m?t ngu?i hàng
xóm lúc nào bà ch?ng hay.

D?n khi th?y b?ng cô bé dã to, ngu?i m? m?i ho?ng h?n d?t con di khám: cô bé dã 
có thai con trai chín tháng. Không nén n?i t?c gi?n và x?u h?, bà yêu c?u
các bác si ph?i "thanh toán", các bác si không làm. D?a bé ra d?i n?ng 3,2kg, 
r?t khôi ngô. Nhìn con, cô n? sinh b?t khóc. Em tâm s? v?i các bác si là
mu?n ôm con, mu?n hôn con.

Nhung khi b?u s?a m? dang cang c?ng thì bà ngo?i l?i ra "t?i h?u thu": c?m cho 
con bú! Bà s? s?i dây m?u t? thiêng liêng s? si?t ch?t d?i con gái và d?a
cháu oan nghi?t, hon h?t là bà mu?n con gái c?t d?t quan h? v?i cha d?a bé, 
mu?n con gái xinh d?p c?a mình cu?i m?t ngu?i ch?ng khác d? có tuong lai hon.
Dù khóc lóc van xin nhung ngu?i m? tr? ?y v?n không du?c phép nuôi con.

Nhi?u bà m? dã b?t khóc khi nh?c v? tru?ng h?p thuong tâm c?a bé trai ? Qu?ng 
Nam du?c phát hi?n sau vu?n ngày 16-7-2006. N?u m? em không ph?i là m?t n?
sinh chua ch?ng, n?u m? em không ph?i gi?u gi?m ra sau vu?n sinh con, n?u d?nh 
ki?n v?i nh?ng cô gái l? d?i d?ng quá n?ng n?... thì có l? d?a bé so sinh
kia dã không b? súc v?t c?n m?t m?t chân và b? ph?n sinh d?c, b? thuong t?t 
vinh vi?n 75%.

S? ph?n "s?n ph?m" ngoài giá thú

ImageView

Nh?ng d?a tr? b? b? roi t?i BV Hùng Vuong - ?nh: Y.T.
Trong khi t?i các khoa hi?m mu?n, nhi?u c?p v? ch?ng nh?c nh?n l?m m?i ki?m 
du?c m?n con, thì ? nhi?u BV có nh?ng bà m? không ch?ng len lén "vu?t c?n" m?t
mình, r?i sau dó d?m dúi b? con ? l? du?ng, c?ng chùa, th?m chí ? nhà v? sinh. 
M?i dây nh?t là tru?ng h?p b? con c?a giáo viên ti?u h?c tên V.T.H.T. ?
Tuyên Quang.

Ch? T. t?ng có hai d?a con, ch?ng di xu?t kh?u lao d?ng ? Malaysia. Trong th?i 
gian xa ch?ng, ch? không gi? du?c lòng chung th?y và mang thai v?i m?t ngu?i
khác. Sau khi sinh con, ch? T. dã b?c con trong t?m gi? lót và th? vào nhà v? 
sinh công c?ng ? tru?ng.

Hình ?nh em bé du?c nh?t t? nhà v? sinh c? ám ?nh ch? di?u du?ng Nguy?n Th? 
R?nh (BV Nhi D?ng 2) g?n ba nam nay. Ch? P.T.H. - công nhân nông tru?ng cao
su xã Long D?c, huy?n Long Thành, t?nh D?ng Nai - nh?t du?c bé trai ? nhà v? 
sinh, ngu?i bé d?y phân và lúc nhúc dòi, dàn ki?n cung dã g?m nát h?t m?y
ngón chân bé. Th?y tình tr?ng nguy k?ch, ch? H. b?ng bé d?n BV trong tình tr?ng 
dây r?n lòng thòng. Cung may sau dó BV gi? du?c m?ng s?ng cho bé, nhung
nh?ng ngón chân b? ki?n c?n bu?c lòng ph?i b? di. Không rõ m? bé là ai, cung 
không bi?t tên bé là gì.

"Không ch?ng mà ch?a", ngu?i m? 20 tu?i khác ph?i m?t mình lê d?n m?t trung tâm 
y t? ? n?i thành trong tình tr?ng v? ?i, ngu?i d?y máu. May m?n là em bé
chào d?i kh?e m?nh. Ngu?i m? tr? dã kh?n c?u các bác si hãy gi?u bi?t cháu di 
d? "gi? danh giá" vì cô chua có ch?ng. Gia dình d?n tham c? nghi cô b? b?nh
du?ng kinh nguy?t. Vài ngày sau, ngu?i m? xu?t vi?n v?i mong u?c tìm m?t tuong 
lai m?i, trong khi d?a con du?c âm th?m chuy?n cho trung tâm nuôi d?y tr?
m? côi.

Không b? con ? xó ch? d?u du?ng, không cho tr?i tr? m? côi, nhung có m?t bà 
ngo?i dã r?p tâm bán cháu. Vài tháng tru?c, khi bi?t con gái 18 tu?i mang thai
v?i ngu?i yêu, bà T.N.K. - t?m trú t?i Q.7, TP.HCM - dã tính chuy?n quy d?i cái 
hoang thai ra ti?n. Khi d?a con gái xinh x?n chào d?i, ngu?i m? tr? khóc
mu?t dòi nuôi con. S? hai m? con quy?n luy?n, bà ngo?i không cho bé bú, tách 
hai m? con xa ra.

V?i lý l? chua ch?ng có con s? b? h? hàng chê cu?i, bà không ng?n ng?i ra giá 
10 tri?u d?ng, m?t ph? n? hi?m mu?n mua con v?i di?u ki?n gi?y ch?ng sinh
c?a bé ph?i d? bà d?ng tên là m? ru?t. Tuy nhiên, BV không du?c phép thay d?i 
tên m? ru?t. Vì v?y, sau vài l?n k? kèo, bà ngo?i d?ng ý "h? giá" d?a cháu
so sinh còn 3 tri?u d?ng.

Nh?ng câu chuy?n xót xa nhu v?y l?i c? x?y ra g?n nhu h?ng ngày...

Y?N TRINH

---------------------------------

Ngoài lý do "không ch?ng mà ch?a", tr? tho vô t?i còn gánh ch?u bao oan nghi?t 
do nh?ng ngu?i m? không có tình m?u t? gây ra. Gi?n ch?ng: b? con! Nghèo
kh?: b? con! Con b? d? t?t nh?: cung b?!

K? t?i: Tình m?u t? mong manh
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » Nhung dua con bi bo roi ki 1.