[SMCC] Nhung co, cau me tro mao hiem

Th? nam, 16/8/2007, 16:03 GMT+7

Nh?ng cô, c?u tu?i teen mê trò m?o hi?m

Hung cu?i xe ch?y trên con d?c, r? ga, l?y dà, tang t?c, r?i. ngã nhào t? d? 
cao 6 m. Nhìn chi?c xe nát b?y, ngu?i ng?m tr?y tr?t, b? m?, b?n bè l?n b?n
thân anh chàng d?u h?n vía lên mây.

Không ít l?n nhìn th?y nh?ng màn trình di?n môtô bay trên tivi, nhung ch? khi 
t?n m?t du?c ch?ng ki?n m?t ngu?i "b?ng xuong b?ng th?t" phóng chi?c môtô
bay lên cao c? 5-6 m qua qu?ng tru?ng trung tâm t?nh Dak Lak, Hung m?i tin là 
th?t. Anh chàng ph?n khích d?n n?i mu?n "tái hi?n" l?i hình ?nh dó ngay t?c
thì.

Ngay hôm sau, Hung cu?i xe ch?y trên con d?c, r? ga, l?y dà, tang t?c, r?i. ngã 
nhào t? d? cao 6 m. Nhìn chi?c xe nát b?y, ngu?i ng?m tr?y tr?t, b? m?,
thày cô, lu b?n l?n b?n thân anh chàng d?u h?n vía lên mây. Nhung Hung còn khá 
t?nh táo. Sau l?n phi thân dó chàng quy?t d?nh giã t? t?t c? các ý tu?ng
diên r? d?i lo?i nhu th?.

Còn Tu?n ((l?p 12, ? TP HCM) dã 3 l?n ph?i nh?p vi?n. Tu?n cho r?ng, hai l?n 
th?t b?i tru?c "ch?ng qua là do nghiên c?u không k?, nên m?i x?y ra chuy?n
dáng ti?c thôi". L?n này, d? ch?c cú, Tu?n dã c?n th?n "sao y b?n chính" chuong 
trình AXN c?a kênh HTV7 vào bang video, r?i liên t?c tua di tua l?i, d?ng
hình, b?m ch?m. không thi?u thao tác nào h?t.

22h, Tu?n xin phép b? m? qua nhà b?n h?c bài, th?c ch?t là h?n v?i "h?i nh?ng 
ngu?i ua m?o hi?m" d?t nhau qua qu?n 7 thi th?. Thu?c bài, Tu?n d?o vài vòng
cho ngon tr?n, r?i ch?m ch?m gio hai chân lên cao, r?i gác vòng lên hai tay 
lái, buông m?t tay, r?i hai tay. ngã ngu?i ra yên sau. ?m, xe m?t noi, ngu?i
m?t ng?.

Trên du?ng Tr?n Hung D?o B (qu?n 5, TP HCM), c? kho?ng 20h30, là xu?t hi?n m?t 
dám dua xe d?p. Dang ? t?c d? bình thu?ng, sau m?t ti?ng huýt, mu?i m?y chi?c
xe d?p l?p t?c thay d?i t?c d?. R?i ti?ng huýt th? hai, t?t c? d?u xe d?u du?c. 
nh?c lên kh?i m?t d?t.

D?i dua "k? lu?t" này dã nhi?u phen làm ngu?i di du?ng ho?ng vía, ph?i tránh 
vào l? cho kh?i b? "l?c d?n". Nhi?u chiêu di?n xi?c nhu nh?c b?ng d?u xe, ch?y
nghiêng bánh dù xua, nhung v?n còn h?p d?n không kém.

Không ch? d?u dinh m?i khoái trò yêng hùng, các áo dài cung mu?n ch?ng t?, m?y 
pha trình di?n thót tim kia cung "d? thôi mà". M?t chi?c wave k?p ba nàng,
cung d?ng ph?c áo th? d?c, phù hi?u mã s? du?ng hoàng, bi?u di?n "ngóc d?u xe" 
d?ng sau lung m?t c?ng tru?ng ? qu?n 8, làm m?y ch?c nam nhi g?t gù thán
ph?c.

T? dâu ra nh?ng ý nghi m?o hi?m?

Khi tìm hi?u cái h?i t? xung là "Nh?ng ngu?i thích m?o hi?m" mà Tùng dang tha 
thi?t gia nh?p, nhi?u ngu?i dã b?t ng? vì nh?ng lý do "tr?i oi d?t h?i". Ph?n
l?n thành viên trong h?i ch? mu?n làm cái gì dó th?t s?c, d? m?i ngu?i ph?i 
quan tâm.

Chuy?n c?a anh chàng Tùng cung v?y. Ch? vì dã l? hâm m? m?t tóc dài trong h?i, 
Tùng ph?i dêm ngày nghiên c?u d? trình di?n m?t màn nào dó sao cho "coi du?c"
tru?c m?t các h?i viên còn l?i.

Dung th?n tu?ng Chuong T? Di d?n n?i mu?n m?i th? cung ph?i gi?ng n? di?n viên 
này. Ban d?u là d?u lúc l?c trái ph?i, c?p m?t nhìn vô h?n, di d?ng thì luôn
"dua cái l? tai di tru?c, ngu?i l?t bu?c theo sau", sao y toàn t?p "th?n thái" 
c?a cô nàng Ti?u Mu?i (Chuong T? Di th? vai) trong phim Th?p di?n mai ph?c.

Chua h?t, cô b?n còn quy?t d?nh h?c c? cách... phóng phi tiêu nhu Ti?u Mu?i. D? 
phát huy thính giác, Dung b?t hai con m?t l?i, c?m cái tiêu nh?a phóng ph?t
ph?t kh?p phòng. M?t l?n trong lúc Dung dang "ph?t ph?t" thì c?u em trai vào 
phòng g?i ch? di an com vô tình tr? thành h?ng tâm c?a cái phi tiêu nh?a.
Nhìn cái vành tai dán mi?ng urgo c?a d?a em mà Dung phát hãi: "May ch? nó ch? 
l?ch m?y cm n?a vào m?t em tui thì tui ân h?n su?t d?i".

(Theo Hoa H?c Trò)

Other related posts:

  • » [SMCC] Nhung co, cau me tro mao hiem