Nhung chu cho can dam - tinh ban va long trung thanh

Sau phim King Kong và Th?t ki?m, Di?p v? kh? thi III.
có l? tôi s? l?y m?t su?t vé d? di xem phim này vào cu?i tu?n này cung nên.
M?i các b?n cùng xem n?i dung gi?i thi?u và bi?t dâu chúng ta s? g?p nhau t?i 
Fafilm.

Nh?ng chú chó can d?m(*): tình b?n và lòng trung thành

ImageView

Nh?ng chú chó can d?m là s? n?i k?t c?a câu chuy?n tình b?n tuy?t v?i gi?a con 
ngu?i và nh?ng chú chó tuy?t
TTO - Trong giá l?nh c?a mùa dông kh?c nghi?t, nh?ng chú chó d?a d?m vào nhau, 
cùng nhau vu?t qua dói rét d? ch? Jerry, ngu?i dã h?a s? quay l?i dón chúng.
B? phim là m?t câu chuy?n phiêu luu thú v? v? tình b?n và lòng trung thành.

"Chúng mày ? l?i ngoan , tao h?a s? tr? l?i dón chúng mày! Maya này, nh? x?ng 
dáng là chó ngoan c?a tao nhé!". C? dua bàn tay b? thuong, chàng trai dung
c?m Jerry vu?t ve t?m bi?t 8 chú chó thông minh và can d?m.

Jerry không n? nhung c? 10 ngón c?a anh s? ph?i ph?u thu?t c?t b?, nhà khoa h?c 
Davis s? nguy hi?m tính m?ng n?u không d?n b?nh vi?n k?p th?i. Máy bay l?i
không còn ch? d? ch? nh?ng chú chó can d?m v?a c?u anh và Davis thoát ch?t 
trong con bão tuy?t.

ImageView

? dó có ni?m tin, s? doàn k?t và chia s?
Jerry h?a  s? quay l?i dón chúng nhung... Con bão l?n dã phá h?t nh?ng con 
du?ng luu thông. Jerry tìm m?i cách quay tr? l?i nhung m?i vi?c khó có th? th?c
hi?n. Dàn chó xoay s? ra sao? Chú chó d?u dàn Maya s? làm gì d? lãnh d?o các 
b?n c?a mình: Shorty nóng tính, n?i l?an; Max v?a tru?ng thành và dang du?c
hu?n luy?n...d? ch?ng ch?i v?i mùa dông giá rét và th?c an cho chúng không còn?

Trong b?i c?nh l?nh l?o và hoang dã, d?a trên m?t câu chuy?n có th?t dã du?c 
Nh?t B?n làm phim và trình chi?u vào nam 1983, có tên "Nam C?c". Phim k? l?i
s? ki?n có th?t x?y ra vào tháng 2-1958. Lúc dó, m?t doàn thám hi?m Nam C?c c?a 
Nh?t, do th?i ti?t quá x?u, bu?c r?i di b?ng máy bay tr?c thang và ph?i
d? l?i 15 chú chó t?i tr?m thám hi?m Shouwa.

Lúc dó, các chú chó b? xích l?i do doàn thám hi?m nghi r?ng có th? quay l?i dón 
chúng, tuy nhiên không th?c hi?n du?c do thi?u nhiên li?u. Mãi d?n t?n ngày
14-1-1959, Kitagawa, m?t thành viên trong doàn, quay l?i tìm nh?ng chú chó yêu 
quý c?a mình và phát hi?n ra hai chú chó có tên Taro và Jiro  v?n còn s?ng
sót sau cái l?nh kh?ng khi?p c?a Nam C?c trong g?n 1 nam.

ImageView

Dù ph?i ch?ng ch?i v?i cái rét, thi?u th?c an, k? thù rình r?p...
B? phim Nh?ng chú chó can d?m (Eight below,Walt Disney Picture và Spyglass 
Entertainment h?p tác s?n xu?t, d?o di?n Frank Marshall) dã du?c làm l?i d?a
trên câu chuy?n này (phim "Nam C?c" dã trình chi?u ? M? nam 1985). Ch? v?i kinh 
phí s?n xu?t 40 tri?u USD, công chi?u t? ngày 17-2-2006 trên toàn c?u.
B? phim dã chi?m v? trí d?n d?u trong b?ng x?p h?ng c?a B?c M? nh?ng ngày d?u 
công chi?u. Tính d?n nay  t?ng doanh thu  c?a phim dã hon 119 tri?u dô la.

Nh?ng c?nh bang tuy?t mi?n Nam C?c c?a b? phim Eight Below du?c quay t?i th? 
tr?n Smithers, phía b?c Vancouver, Canada là m?t vùng quanh nam tuy?t ph? v?i
nhi?t d? kho?ng -10 d? C.

D?o di?n kiêm nhà s?n xu?t Frank Marshall, cho bi?t trong giai do?n quay phim, 
di?n viên Paul Walker (vai Jerry) r?t thân thi?t v?i các chú chó. Do dó,
khi quay Paul dã khi?n dàn chó t?p trung "di?n xu?t" mà không c?n t?i hu?ng d?n 
c?a nh?ng ngu?i hu?n luy?n c?a chúng.

ImageView

... nhung nh?ng chú chó luôn tuân th? k? lu?t m?t cách nghiêm ng?t, dúng l?i 
d?n c?a Jerry v?i ni?m tin anh s? quay l?i dón chúng
D? ch?n ra 8 chú chó can d?m này, d?o di?n Frank Marshall ph?i d?o m?t vòng 
trên m?ng sau dó ch?n ra g?n 60 chú chó có ti?m nang "di?n viên". Maya du?c
xem là s? l?a ch?n thành công nh?t. Còn Shorty, chú chó tr?ng mu?t toàn thân và 
ngu?i b?n yêu thích c?a Paul Walker, ni?m hy v?ng c?a d?o di?n l?i là "di?n
viên" t? nh?t và tr? thành "n?i ám ?nh" c?a d?o di?n Marshall. Ngo?i tr? nh?ng 
lúc g?n vào xe tru?t tuy?t, Shorty h?u nhu không ch?u nghe l?i. Do dó, vai
trò trong phim c?a Shorty b? c?t di r?t nhi?u.

Theo d?o di?n  Marshall thì công do?n khó khan nh?t khi quay chính là vi?c làm 
sao cho lu chó trông m?t m?i, dói khát và lê bu?c t? t?. Và  m?t trong nh?ng
k? ni?m thú v? khi quay là b?t d?u c?nh dàn chó ch?y lên d?i và san chim. Dúng 
lúc t?t c? vào v? trí và m?i th? s?n sàng thì dàn chó b?t ng? ngung "di?n"
và . tè kh?p noi.
(*)Phim s? kh?i chi?u t?i các r?p ? TP HCM t? ngày 23-6.

HOÀI NAM
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Office: Sao Mai Computer Center for the Blind
12B/C7 Hoang Hoa Tham street, Tan Binh district Ho Chi Minh City Viet Nam
tel: 84 8 849 5069.
Fax: 84 8 293 8300.
Email:
info@xxxxxxxxxxxxxxxx
Website:
www.saomaicenter.org

Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Cell-phone: 0989350014
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » Nhung chu cho can dam - tinh ban va long trung thanh