[SMCC] Nhung cay co thu bi hiem nhat the gioi

Nh?ng cây c? th? bí hi?m nh?t th? gi?i

 
Nh?ng cây c? th? lão niên là ch?ng tích c?a l?ch s? loài ngu?i, và chúng dáng 
du?c quý tr?ng vì tu?i th?. 

Nhà th?c v?t h?c Jean-Marie Pelt kh?ng d?nh r?ng: "Nh?ng cây c? th? là các d?u 
tích d?c dáo dã vu?t qua th?i gian, mang n?ng truy?n thuy?t và l?ch s?". Th? 
nhung, nh?ng s?c m?nh c?a thiên nhiên dó l?i ít du?c ngu?i ta bi?t d?n hon là 
các d?n dài. Dúng là m?t s? b?t công cho dù chúng có th? ch?t, b?i vì khi còn 
s?ng, chúng cung dáng du?c b?o v?. Cây s?i Marie-Antoinette ? lâu dài 
Versailles là bi?u trung. Nó dã du?c c?u s?ng nh? m?t bà hoàng h?u thích n?m 
ngh? du?i bóng mát c?a nó. Nó b? d?n h? vào tháng 2.2005 lúc du?c 324 nam tu?i, 
thân c?a nó du?c trung bày g?n vu?n uom Trianon.Cây "El Arbol", m?t cây bách hon 2.000 nam tu?i v?i chu vi g?c d?n 58 mét, ? 
Tule, MexicoCách Rouen 50 kilômét, t?i Allouville-Bellefosse có m?t cây s?i khác v?n còn 
d?ng v?ng t? th?i nhi?u lo?n cu?i th? k? 17. Vào nam 1696, v? linh m?c giáo 
ph?n d?a phuong cho khoét m?t h?c trong thân cây d? làm nhà nguy?n và phòng ? 
c?a m?t tu si ?n d?t. Noi dó dã tr? thành d?a di?m hành huong nguy?n c?u D?c 
M?. M?t th? k? sau, khi nh?ng cái d?u roi r?ng nhu sung, cây s?i nhà nguy?n dó 
s?ng sót du?c nh? thiên tài c?a th?y giáo Jean-Baptiste Bonheur. Ông cho dóng 
t?m bi?n d? "D?n th? c?a Lý trí" lên thân cây. Khi nh?ng ngu?i cách m?ng kéo 
d?n d?nh d?n h? "cái ? thuy?t giáo" dó, h? dành rút di khi nhìn th?y t?m bi?n 
lý tu?ng c?a cách m?ng. Kích thu?c nh?ng cây c? th? dó tuong x?ng v?i tu?i tác c?a chúng. T?i Mexico, 
trên qu?ng tru?ng c?a thành ph? Tule có cây "El Arbol", m?t cây bách hon 2.000 
nam tu?i v?i chu vi g?c d?n 58 mét. Tru?c khi ngu?iTây Ban Nhad?n xâm chi?m vào 
nam 1556, cây bách dó s?ng gi?a khu d?m l?y, nhung gi? dã khô c?n. Vào nam 
1994, nhà ch?c trách Mêhicô lo l?ng khi th?y cây ch?t d?n. Các chuyên gia nh?n 
d?nh r?ng cây b? thi?u nu?c. Th? là ngu?i ta b?t d?u tu?i cho cây thu?ng xuyên 
và du khách không du?c d?n quá g?n cây.


Tuy nhiên nh?ng cây c? th? bách niên l?i r?t y?u ?t, chúng là n?n nhân d?u tiên 
khi môi tru?ng b? xu?ng c?p. T?i Morondava trên d?o Madagascar có m?t con du?ng 
tr?ng nh?ng cây baobab kh?ng l? t?o nên c?nh tu?ng k? vi. Nh?ng thân cây th?ng 
tron vuon lên tr?i, t?n cùng là m?t tán lá nh?. Ngu?i dân Mêhicô hay nói dùa 
r?ng chúng b? qu? d? nh? di r?i tr?ng ngu?c r? lên trên. Madagascar có 7 loài 
trong t?ng s? 8 loài baobab trên th? gi?i, nhung loài baobab ? Morondava dang 
b? de d?a b?i n?n cháy r?ng và vì dân làng thu?ng l?y v? cây l?p mái nhà.
Cây thông Bristlecone trong sa m?c White MountainsVào tháng 3 v?a qua, h?i "Nh?ng ngu?i b?n c?a Trái d?t" dã d? ra m?t chi?n d?ch 
b?o v? cây moabi - loài cây l?n nh?t trong r?ng già châu Phi - mà m?t s? s?ng 
d?n 2.500 nam. Th? dân Pygmée xem chúng nhu là th?n r?ng và dùng chúng vì các 
d?c tính tr? b?nh, còn ngu?i Bantou l?y h?t c?a chúng d? trích d?u. Cây moabi 
b?o v? và nuôi du?ng các b? t?c ? vùng châu th? sông Congo. D?ng th?i chúng 
cung là ngu?n l?i: 3/4 s? cây moabi du?c xu?t kh?u sang Pháp d? dóng t? bàn. Do 
n?n phá r?ng ? ?t nên cây moabi có nguy co tuy?t tích trong nh?ng th?p niên 
t?i. Có g?n 80% r?ng nguyên sinh dã b? con ngu?i tàn phá.

Nh?ng cây thông Bristlecone trong sa m?c White Mountains ? California có tu?i 
th? tuong duong v?i các kim t? tháp ? Ai C?p. Chúng du?c phát hi?n vào th?p 
niên 50 trên d? cao 3.000 mét, và 17 cây trong s? dó vu?t quá 4.000 nam tu?i, 
và cây "Mathusalem" già nh?t th? gi?i hi?n nay dã du?c 4.771 nam. Vào nam 1964, 
m?t sinh viên d?a lý h?c di lùng tìm m?t cây già hon. Do so su?t nên anh ta làm 
gãy cái khoan trong m?t thân cây và cho nhân viên ki?m lâm d?n cây. Sau dó 
ngu?i ta d?m du?c thân cây dó có d?n 4.950 vòng tu?i. Qu? là m?t k? l?c b? tàn 
l?i quá nhanh.Cây da ? th? tr?n c? Ayatuya (Thái Lan)
? Nh?t, nh?ng cây long não r?t thiêng liêng. Chúng m?c trong các d?n th? Th?n 
d?o c?a nh?ng thành ph? ven bi?n. T?i Atami cách th? dôTokyo70 kilômét có cây 
long não l?n th? nhì trong nu?c. Trong th?p niên 70 nó dã ch?u du?c m?t d?t 
sóng th?n, g?c cây kh?ng l? c?a nó ch?n l?i s? t?n công c?a b?c tu?ng nu?c 
cu?ng n?. T? dó nh?ng k? tín ngu?ng d? xô d?n d? c?u nguy?n th?n cây và di 
quanh g?c cây. Theo truy?n thuy?t, m?i vòng theo chi?u kim d?ng h? s?phù 
h?ngu?i ta th? thêm 1 nam tu?i, hay s? gi?m th? 1 nam n?u di ngu?c l?i.

T?i m?t tu vi?n ? th? tr?n c? Ayatuya cách Bangkok 80 kilômét v? phía B?c có 
m?t cây da mà r? c?a nó bao l?y m?t pho tu?ng d?u d?c Ph?t. Nhung ai dã d?t pho 
tu?ng vào d?y? Vào th? k? 18, quân Mi?n Di?n xâm lang dã tàn phá khu v?c dó, 
cu?p bóc các d?n mi?u và ch?t d?u nh?ng b?c tu?ng. Có l? m?t trong s? dó dã 
tình c? roi vào g?c cây da r?i du?c r? cây ôm l?y.

M?t cây s?i du?c d?t tên là "cây s?i qu?" ? Erle (D?c) có hình dáng r?t ghê 
g?m. Ngày tru?c dó là noi d?t mi?u th? th?n chim Wotan. Nó n?i ti?ng vì vào th? 
k? 13, hoàng d? x? Westphalie dã l?p m?t tòa án bí m?t du?i g?c cây d? x? t?i 
nh?ng k? ch?ng d?i. D?n th? k? 19, thân cây b? m?c ru?ng hoàn toàn. Bên trong 
dó, bá tu?c Clèves m? ti?c dãi 20 quan khách. G?c cây có du?ng kính 12 mét, và 
hi?n nay cây ph?i s?ng d?a vào nh?ng giá d?. Cây da ? Sri Lanka là cây thiêng liêng nh?t th? gi?iM?t cây da ? Sri Lanka là cây thiêng liêng nh?t th? gi?i. Nó xu?t x? t? chính 
cây da mà d?c Ph?t dã ng?i tu vào th? k? th? 6 tru?c CN. Tru?c khi cây này ch?t 
di, m?tcông chúaSri Lanka dã cho chi?t cành dem v? tr?ng t?i Anuradhapura. M?i 
dây, phe "Nh?ng con h? Tamil" ? ?n D? d?nh cho n? mìn cây da mà h? cho là bi?u 
tu?ng c?a "s? áp b?c c?a Ph?t giáo" dó.

T?i Madagascar, các r? cây t? m?t cây da duy nh?t dã m?c lên thành nhi?u cây da 
con. Cách dây 200 nam, m?t tr?n h?n hán dã de d?a c? d?t nu?c. D? làm d?u con 
gi?n d? c?a th?n linh, các th?y tu dã hi?n t? m?t trinh n?. Cây da dã m?c lên 
t? thân xác c?a cô gái dó.

Theo tin247

Other related posts:

  • » [SMCC] Nhung cay co thu bi hiem nhat the gioi - Nguyen Hong Van