[SMCC] Nhung cau chuyen xua ve nhung nguoi me tai duc giao duc con cai

Nh?ng câu chuy?n xua v? nh?ng ngu?i m? tài d?c giáo d?c con cái

 
T? th?i c? d?i có r?t nhi?u ngu?i m? hi?n t? sáng su?t và vô cùng chú tr?ng vào 
vi?c b?i du?ng ph?m ch?t và d?c h?nh cho con cái. Nh?ng câu chuy?n xua k? v? h? 
làm nhi?u ngu?i r?t c?m d?ng, nhu chuy?n "M?nh m?u tam thiên" (M? c?a M?nh T? 3 
l?n d?i nhà), "Nh?c m?u th? t?" (M? c?a Nh?c Phi xam ch? lên lung con), vv . 
Du?i dây là m?y câu chuy?n c? k? v? chuy?n d?y con làm quan thanh liêm c?a 
nh?ng hi?n m?u ?y, dua ra d? m?i ngu?i cùng tham kh?o. 


M? c?a Nh?c Phi xam ch? lên lung con. (?nh: Secret China)
T? th?i c? d?i có r?t nhi?u ngu?i m? hi?n t? sáng su?t và vô cùng chú tr?ng vào 
vi?c b?i du?ng ph?m ch?t và d?c h?nh cho con cái. Nh?ng câu chuy?n xua k? v? h? 
làm nhi?u ngu?i r?t c?m d?ng, nhu chuy?n "M?nh m?u tam thiên" (M? c?a M?nh T? 3 
l?n d?i nhà), "Nh?c m?u th? t?" (M? c?a Nh?c Phi xam ch? lên lung con), vv . 
Du?i dây là m?y câu chuy?n c? k? v? chuy?n d?y con làm quan thanh liêm c?a 
nh?ng hi?n m?u ?y, dua ra d? m?i ngu?i cùng tham kh?o.

M? c?a Di?n T?c t? ch?i nh?n vàng

Th?i k? chi?n qu?c, Di?n T?c nh?m ch?c T? tu?ng nu?c T?. Ông làm vi?c r?t c?n 
cù c?n th?n và công chính. Có m?t l?n, thu?c h? bi?u ông tram l?ng vàng ròng. 
Ban d?u ông m?y l?n t? ch?i không nh?n, cu?i cùng ng?i làm t?n h?i d?n tình c?m 
và th? di?n c?a ngu?i ta nên ông dã nh?n. Ông dem nguyên xi s? vàng ?y dâng cho 
m?. M? ông gi?n d? nói: "Con làm T? tu?ng 3 nam, b?ng l?c chua bao gi? nhi?u 
nhu th?, không hi?u là l?y b?t c?a dân, hay là nh?n h?i l? dây?". Di?n T?c cúi 
g?m m?t, l?y d?u duôi m?i s? k? l?i cho m? nghe. M? ông nghiêm kh?c b?o ông: 
"M? nghe nói ngu?i trí th?c luôn nghiêm kh?c tu du?ng b?n thân, t? tr?ng và gi? 
mình trong s?ch, không tùy ti?n l?y nh?ng th? c?a c?i c?a ngu?i khác. H? trong 
sáng vô tu, không làm nh?ng chuy?n l?a d?i. Tâm không bao gi? nghi t?i nh?ng 
vi?c b?t nghia, trong nhà không bao gi? có nh?ng th? c?a c?i b?t nhân b?t 
nghia. Con gánh vác tr?ng trách c?a qu?c gia, c?n ph?i là m?t t?m guong sáng 
cho kh?p noi noi theo. Th? mà con l?i ti?p nh?n h?i l? c?a k? du?i, ?y là t?i 
l?a d?i nhà vua, d?ng th?i là ph? lòng tram h?, th?t làm cho m? dau lòng quá! 
Hãy mau tr? vàng l?i, r?i th?nh xin tri?u dình x? lý di!". Di?n T?c nghe m? nói 
th? thì vô cùng x?u h?, li?n dem tr? l?i toàn b? s? vàng ?y, còn l?p t?c d?n 
tri?u dình t? thú nh?n l?i l?m, th?nh xin nhà vua bãi ch?c T? tu?ng c?a mình. 
T? Tuyên Vuong nghe xong, h?t s?c tán thu?ng khí phách và d?o d?c c?a m? Di?n 
T?c. Nhà vua nói v?i qu?n th?n: "Có hi?n m?u thì t?t có hi?n th?n! M? c?a quan 
T? tu?ng có tài d?c nhu th?, tác phong và uy tín c?a quan l?i nu?c T? ta ch?c 
ch?n s? minh b?ch sáng s?a. Ta xá t?i cho Tu?ng qu?c". Nói r?i h? chi?u ra l?nh 
cho c? nu?c h?c t?p d?c h?nh liêm chính và phuong cách d?y con c?a m? Di?n T?c. 
T? dó tr? di Di?n T?c nghiêm kh?c tu du?ng b?n thân, v? sau tr? thành m?t v? 
Tu?ng qu?c tài d?c c?a nu?c T?.

M? c?a Thôi Huy?n Huy d?y con trung h?u thanh b?ch

Thôi Huy?n Huy là ngu?i th?i Du?ng, làm quan Viên ngo?i lang. M? ông là bà Lô 
th? nghiêm túc b?o ông r?ng: "M? nghe th?y có ngu?i gi?ng r?ng, con cháu làm 
quan, n?u nhu cu?c s?ng c?a nó thanh b?n, thì ?y là quan t?t. Còn n?u nó có tài 
v?t du d? th?a thãi, hu?ng th? m?t cách xa x?, thì dó là quan x?u. M? cho r?ng 
quan di?m ?y r?t chính xác. M? th?y r?t nhi?u thân thích các quan l?i dùng r?t 
nhi?u ti?n c?a d? ph?ng du?ng cha m?, th? mà cha m? h? l?i không h?i nh?ng th? 
ti?n c?a dó t? dâu mà có. N?u nhu ti?n ?y là luong b?ng c?a b?n thân, th? thì 
cung r?t t?t. N?u không, thì so v?i phu?ng gi?c cu?p có khác gì dâu? Cho dù 
không có t?i l?i l?n, ch?ng l? trong lòng l?i không có áy náy gì hay sao? Con 
gi? dây ng?i mát an bát vàng hu?ng b?ng l?c tri?u dình, n?u không th? t?n trung 
vì nu?c, thanh liêm mà làm vi?c chính s?, thì làm sao x?ng dáng v?i ân hu? c?a 
d?t tr?i du?c?". Thôi Huy?n Huy nghe theo l?i d?y c?a m?, làm m?t v? quan thanh 
liêm, t?n trung v?i nu?c thuong dân nhu con, n?i ti?ng trong s?ch luu danh h?u 
th?.

Làm ngu?i thanh b?ch doan chính, làm tròn b?n ph?n, t?n t?y v?i trách nhi?m, 
cham ch? t?n ti?n, dó là m? d?c truy?n th?ng c?a dân t?c Trung Hoa. Làm ông bà 
cha m?, thì c?n l?y b?n thân mình làm guong, luôn luôn chú ý t?ng l?i nói vi?c 
làm, t?ng gi? t?ng phút c?n ph?i c?nh giác v?i ph?m h?nh d?o d?c c?a b?n thân. 
D?y b?o con cái tu thân tr?ng d?o d?c, ?y m?i là muu tính lâu dài cho con cái, 
m?i dúng th?c s? là trân tr?ng và có trách nhi?m v?i chúng, m?i có th? giúp 
chúng d?ng v?ng du?c trên d?i.

Trí Chân
(theo vietsoh)

Other related posts:

  • » [SMCC] Nhung cau chuyen xua ve nhung nguoi me tai duc giao duc con cai - Nguyen Hong Van