[SMCC] Nhung cai ten Viet noi bat trong lang giai tri My

Nh?ng cái tên Vi?t n?i b?t trong làng gi?i trí M? 

Tila Nguy?n (Tila Tequila) tr? thành m?t trong nh?ng cái tên cám d? nh?t trong 
gi?i celebrity. Chloé Dào là m?t cái tên không xa l? v?i nh?ng ai theo dõi show 
truy?n hình th?c t? "Project Runway". Stevie Hoàng t? thu âm, t? s?n xu?t nh?ng 
ca khúc c?a mình...

Ba cái tên Vi?t n?i lên trong lãnh d?a gi?i trí chua ph?i ? m?c siêu cao nhung 
cung là nh?ng di?m sáng gây du?c s? chú ý.

Tila Nguy?n 

 


Tila Nguy?n kh?i nghi?p là m?t ngu?i m?u cho Playboy. V?i b?n tính ng? ngh?ch 
và qu?y tung b?ng, Tila dã mang t?i nh?ng shoot hình ?n tu?ng, nhanh chóng tr? 
thành guong m?t d?t giá, xu?t hi?n trên r?t nhi?u nh?ng ?n ph?m khác nhu Stuff, 
Maxim hay Penthouse. 

Tila xu?t hi?n v?i vai trò ngu?i d?n chuong trình trong r?t nhi?u show truy?n 
hình nhu "Pants-Off Dance-off" c?a kênh Fuse TV. 

Lãnh d?a gi?i trí v?n là m?t "tr?n d?a" kh?c li?t. Không ph?i c? xu?t hi?n trên 
các phuong ti?n thông tin d?i chúng là ngay l?p t?c có du?c s? chú ý. 

Celebrity t?m c? th? gi?i là m?t khái ni?m khá là m?i m? và... xa v?i khi nh?m 
d?n nh?ng ngh? si Vi?t Nam. 

D? tr? thành m?t celebrity th? thi?t, ngh? si dó ph?i có m?t d?i ngu nh?ng 
ngu?i qu?n lý, tr? lý d?c l?c trên cu?c ch?y dua d?y cam go và nh?ng c?m b?y. 
 

Trong nam 2006 cô dã tr? thành nhân v?t dình dám trên MySpace v?i nh?ng "thành 
qu?" d?t du?c. "A Shot at Love with Tila Tequila" tr? thành m?t trong nh?ng 
show truy?n hình thành công c?a kênh gi?i trí n?i ti?ng MTV.

Tila nói r?ng cô thu?ng b? h?p d?n b?i nh?ng ngu?i... không bình thu?ng b?i cô 
s? c?m th?y r?t l?c lõng n?u ghép chung v?i m?t dám dông nh?ng ngu?i bình 
thu?ng. Ngay c? nh?ng ngu?i hay ho d?i v?i Tila cung không có tí ph?n tram h?p 
d?n nào. 

Tila Nguy?n t? nh?n mình là ngu?i da nhân cách. Bên trong cô có hai con ngu?i. 
M?t là Jane - v?i tính cách diên cu?ng luôn tìm cách gi?t ch?t Tila - con ngu?i 
th? hai. Tila l?i là m?t cô nàng luôn làm vi?c và mu?n làm v?a lòng ngu?i khác. 

Tila Nguy?n tâm s? r?ng, dã lâu cô không có anh b?n trai nào. Cô luôn mu?n có 
m?t ngu?i b?n trai nhung m?i khi có b?n trai cô luôn tìm cách... ch?y tr?n. 

 


"Tôi quá b?n r?n. C?m giác khi yêu th?t d? ch?u nhung nh?ng h?u qu? c?a nó l?i 
th?t dáng ghét!". Tila nói v?y trên trang MySpace c?a mình, du?c xem nhu trang 
MySpace d?t hàng nh?t, d?a theo s? lu?ng ngu?i truy c?p.

V?i cá tính m?nh m? và th?t thu?ng nhu v?y, Tila dã gây d?ng du?c hình ?nh cô 
nàng châu Á ng? ngu?c và h?p d?n. Nhung t? t?p ch?n dông ngu?i không ph?i là s? 
thích cung nhu nhu c?u c?a cô nàng dình dám này.

Cu?i nam 2008, Tila Nguy?n dã phát hành cu?n sách v?i cái tên không th? nào dài 
hon "Hooking Up with Tila Tequila: A Guide to Love, Fame, Happiness, Success, 
and Being the Life of the Party". M?t cu?n sách v?i nh?ng c?m h?ng mà b?t k? ai 
cung có th? tìm d?n và liên h? v?i b?n thân mình, dó là m?c tiêu c?a cô khi 
th?c hi?n cu?n sách này. 

 


Tháng 10 v?a r?i, toàn b? nh?ng ngu?i theo dõi trang Twitter c?a Tila Nguy?n 
h?t s?c s?ng s?t b?i dòng ch?: "Tôi s? t? t? b?i vì tôi không mu?n s?ng trong 
m?t th? gi?i d?y ?p s? ngu d?t! Da s? các ngu?i là th?! Và c? nh?ng k? phân 
bi?t ch?ng t?c! Khi bóng t?i bao ph? th? gi?i c?a tôi... tôi chìm khu?t, không 
kháng c?. M?t hoi th? cu?i. D?ng khóc thuong tôi, tôi s? ch?t t? t?!". 

Sau dó, chính Tila ph?i lên ti?ng tru?c báo chí nói r?ng cô dã g?p v?n d? v? 
tinh th?n và dang du?c di?u tr?.

 


Steive Hoàng 

Khi mà nh?ng Justin Timberlake, Usher dang giành gi?t ngôi v? "Hoàng t? R&B" 
thì cung có m?t anh chàng Vi?t ki?u c?m c?i vi?t nh?ng ca khúc cho riêng mình. 

Steive Hoàng t? sáng tác, t? s?n xu?t nh?ng ca khúc khi phát hành album "This 
is Me" trong m?t ph?m vi r?t h?p, trên m?ng và th? tru?ng bang dia Nh?t B?n. 
Tuy nhiên, album này dã d?t du?c m?t thành công ngoài s? trông mong c?a b?n 
thân Steive Hoàng. 

 


Album phát hành cu?i nam 2007 thì d?u nam 2008, "This is Me" dã d?t ngôi v? 
quán quân trong b?ng x?p h?ng Top UK Artist Chart trên MySpace. Tuy nhiên t?i 
gi?a nam 2008, album "This is Me" l?i ti?p t?c g?t hái thêm thành công n?a, 
ngôi v? quán quân b?ng x?p h?ng nh?ng album R&B bán ch?y nh?t theo th?ng kê c?a 
iTunes Nh?t B?n. 

Nh?ng ca khúc c?a Steive Hoàng luôn du?c hòa âm ph?i khí theo dúng tinh th?n 
nh?c tr? hi?n d?i, không thua gì nh?ng nhà s?n xu?t hàng d?u nhu Brian Micahel 
Cox hay Stargate. 

Kh? nang choi piano c?a anh th? hi?n rõ trong nh?ng b?n ballad vô cùng ng?t 
ngào nhu "Addicted" hay "Make It To The End", "I"ll Be Fine". 

 
Steive Hoàng t? sáng tác, t? s?n xu?t nh?ng ca khúc khi phát hành album "This 
is Me"  và album th? hai mang tên "All Night Long".
 


M?i dây album th? hai c?a Steive Hoàng mang tên "All Night Long" cung dã du?c 
gi?i thi?u t?i nh?ng ngu?i hâm m? sau thành công ngoài d? ki?n v?i album d?u 
tay. 

Di?u dáng m?ng dó là cu?i cùng anh dã ki?m du?c m?t h?p d?ng thu âm v?i hãng 
dia Mercury (thu?c Universal). Nh?ng ca khúc c?a Stevie cung b?t d?u xu?t hi?n 
trên sóng radio ? anh. 

Hi?n t?i Steive Hoàng dang hoàn thi?n album m?i "Better Man" v?i m?c tiêu t?o 
nên s? thành công d?t phá ngo?n m?c v?i s? tr? giúp c?a d?i ngu s?n xu?t m?i 
cung nhu d?i ngu ti?p th? v?i vai trò không kém ph?n quan tr?ng. 

Steive Hoàng dã t?ng xu?t hi?n v?i tu cách khách m?i trong các tour di?n c?a 
r?t nhi?u nh?ng ngôi sao l?n nhu nhóm n? n?i ti?ng c?a anh qu?c Girls Aloud hay 
N-Dubz. M?i dây anh dã có m?t chuy?n luu di?n v?i các chàng trai trong nhóm JLS 
- v? nhì trong cu?c thi The X-Factor nam ngoái.

Chloé Dào 

 


Vu?t qua hai d?i th? dáng g?m là Santino Rice và Daniel Vosovic trong dêm chung 
k?t Project Runyay mùa th? 2 (PR2), Chloé Dào tr? thành ngu?i th?ng cu?c v?i 
ph?n thu?ng 100.000 dôla M? và nh?n m?t khóa tu v?n d?c bi?t t? nhãn hi?u n?i 
ti?ng c?a M? là Banana Republic. 

B?n thân Chloé Dào, khi xu?t hi?n trong su?t 14 t?p c?a PR2, cung luôn kh?ng 
d?nh khao khát du?c tr? thành ngu?i th?ng cu?c và cô cung dã g?t hái du?c r?t 
nhi?u gi?i ph? khác trong su?t chuong trình. 

Sinh ra t?i Lào, sau dó c? gia dình chuy?n sang Thái Lan và d?n nu?c M? nam 
1979. Chloé Dào luôn tìm m?i cách d? thi?t k? l?i nh?ng món d? cu trong gia 
dình thành nh?ng trang ph?c m?i. 

Cô dã t?ng theo h?c Marketing t?i tru?ng D?i h?c Houston nhung sau 1 nam ru?i 
b? d? d? tham gia vào chuong trình dào t?o thi?t k? t?i tru?ng Houston 
Community. Nam 1994 cô hoàn thành xong khóa h?c v? thi?t k? h?a ti?t t?i H?c 
vi?n K? ngh? Th?i trang t?i New York. 

Sau khi th?ng cu?c PR2, Chloé Dào ti?p t?c v?i công vi?c v?n hành boutique th?i 
trang Lot 8 c?a mình l?i Houston, M?. Chloé Dào du?c dánh giá là m?t nhà thi?t 
k? am hi?u v? co th? ngu?i ph? n? và cô dã du?c nhãn hi?u Dove m?i làm guong 
m?t d?i di?n trong m?t chi?n d?ch qu?ng cáo mang tên "Sleeveless Ready". 

Nh?ng d? án sau này c?a Chloé Dào liên t?c du?c dông d?o m?i ngu?i dón nh?n và 
mang t?i nh?ng thành công m?i cho cô.

Theo TT&VH Dàn Ông
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Nhung cai ten Viet noi bat trong lang giai tri My - Nguyen Hong Van