Nhung "cai chet lang xet" nhat nuoc My

Nh?ng "cái ch?t lãng x?t" nh?t nu?c M?


Không ai bi?t du?c khi nào th?n ch?t s? g?i tên mình và r?t nhi?u cái ch?t x?y 
ra m?t cách không th? tin du?c. Sau khi di?u tra hon 36 ngàn t?i ác nghiêm
tr?ng, l?c lu?ng di?u tra nh?ng v? gi?t ngu?i thu?c C?c di?u tra liên bang M? 
(FBI) dã dua ra m?t s? cái ch?t k? c?c nh?t.

C? D.Mills-Newbroughton, 99 tu?i, ?t h?n có th? s?ng lâu hon n?u không g?p tai 
n?n xe c? ngay tru?c ngày sinh nh?t l?n th? 100 c?a mình. M?t chi?c xe t?i
dã qu?t trúng chi?c xe lan c?a c? khi c? dang bang qua ngã tu cùng v?i d?a cháu 
gái d? d?n noi t? ch?c ti?c sinh nh?t. Tr? trêu thay, chính chi?c xe giao
bánh sinh nh?t là th? ph?m "ti?n" c? v? th? gi?i bên kia.

P.Stone, 42 tu?i, dã b? chính d?a con gái 8 tu?i mình d?u d?c. Sau khi b? cha 
ph?t không cho an t?i, bé Samantha quy?t d?nh n?u mình không an du?c thì nh?ng
ngu?i còn l?i trong nhà cung v?y. Th? là Samantha b? m?t lèo 72 viên thu?c di?t 
chu?t vào ly cà phê c?a cha. N?n nhân dã ch?t ngay khi m?i u?ng m?t ng?m
nh?. Tòa dã cho Samantha hu?ng án treo vì cho r?ng th? ph?m không nh?n th?c 
du?c h?u qu? v? hành d?ng c?a mình.

D.Danil, 17 tu?i, dã b? b?n gái h? sát sau khi anh ta c? tình "gi? trò" v?i cô 
gái. Hành d?ng khi?m nhã này ph?i tr? giá b?ng m?t phát d?n. Cha c?a cô gái
dã dua cho con mình kh?u súng m?t gi? tru?c khi cô gái d?n ch? h?n, d? phòng 
khi có chuy?n x?y ra...

J.Halos, 27 tu?i, dã b? ch? cho thuê nhà gi?t ch?t vì không tr? ti?n thuê nhà 
trong 8 nam. Khi phát hi?n Halos c? s?ng tho?i mái mà không thèm tr? m?t xu
trong ng?n ?y nam, ông ch? nhà n?i sùng v? ngay bàn ng?i toilet d?p vào d?u 
Halos, dua luôn anh này v? cõi vinh h?ng.

M.Fry, 44 tu?i, dã b? 14 c?nh sát gi?t ch?t khi di lang thang vào m?t th? tr?n 
gi? do c?nh sát l?p nên d? t?p b?n. Khi th?y các c?nh sát ch?m ch?m di chuy?n
trên con du?ng, bà Fry nh?y x? ra tru?c m?t h? và kêu lên: "Boo!". Các c?nh sát 
c? tu?ng Fry là m?t trong nh?ng... hình n?m nên dã d?ng lo?t nã d?n vào
m?c tiêu. T?ng c?ng có 67 viên d?n du?c b?n ra và hon 40 viên trúng dích!

Quá b?c vì d?a em gái 20 tu?i v?a "n?u cháo di?n tho?i" liên t?c, ngu?i anh tên 
là Michael không nh?ng dã dùng chi?c di?n tho?i không dây dánh em mình mà
còn l?y ang-ten dâm cô này vài nhát d?n ch?t.

Helena Simms, v? c?a nhà khoa h?c nghiên c?u h?t nhân n?i ti?ng c?a M? Harold 
Simms, dã b? ch?ng gi?t ch?t vì t?i ngo?i tình. Sau khi phát hi?n bà xã "léng
phéng" v?i tay hàng xóm, Harold dã bí m?t dánh tráo h?p ph?n m?t c?a v? b?ng 
m?t h?p ch?t uranium có n?ng d? phóng x? c?c cao. K?t qu? là Helena dã ch?t
sau 3 tháng. Di?u ng?c nhiên là m?c dù m?c r?t nhi?u tri?u ch?ng nhi?m phóng x? 
n?ng nhu tóc r?ng s?ch, da b?m, m?t mù, nh?ng con bu?n nôn d? d?i và th?m
chí m?t bên dái tai b? r?ng, n?n nhân không h? d?n bác si hay b?nh vi?n nào d? 
ki?m tra.

Trung si J.Winter l?i có cách khác d? tr? thù vi?c b? v? c?m s?ng. Anh ta dã 
nh?i 750 kg ch?t n? vào chi?c xe c?a v?. H?u qu? là ngu?i ta không th? tìm
du?c b?t k? v?t tích nào c?a chi?c xe l?n bà v?, ch? tr? m?t chi?c h? sâu cùng 
m?t khúc du?ng 500m b? th?i bay.

Quá t?c gi?n v? b?n trai c?a mình, M.Lewis dã áp d?ng m?t bi?n pháp trong phim 
Die Hard 3 d? "x?" anh này. Lewis ph?c thu?c anh b?, tròng t?m b?ng "Lu m?i
da den ch?t h?t di!" vào ngu?i n?n nhân và th? anh ta xu?ng khu ph? c?a ngu?i 
da den Harlem ? New York. Kh?i ph?i nói d?n k?t c?c bi th?m nhu th? nào.
Anh này "h?n lìa kh?i xác" ch? 2 phút sau dó. (murder.com.au)

Th?y Miên

Other related posts:

  • » Nhung "cai chet lang xet" nhat nuoc My