[SMCC] Nhung cach lam trang rang tu nhien

Nh?ng cách làm tr?ng rang t? nhiên

Rang dóng m?t vai trò quan tr?ng trong giao ti?p xã h?i ngày nay. Chúng luôn 
hi?n h?u khi chúng ta nói, cu?i hay hát. Vì v?y, có m?t hàm rang tr?ng sáng h?n 
là di?u c?n ph?i th?c hi?n d? có m?t ?n tu?ng t?t v?i nh?ng ngu?i xung quanh 
b?n.

 
Kì này, chúng tôi s? g?i d?n b?n m?t vài cách t? nhiên d? làm tr?ng hàm rang, 
giúp b?n có m?t n? cu?i t? tin.

Trong th?i d?i ngày nay, chúng ta có nhi?u cách d? d?t du?c hàm rang tr?ng 
tuy?t v?i trong m?t vài ngày. Nh?ng li?u pháp làm tr?ng rang chuyên nghi?p nhìn 
chung khá d?t và m?t vài trong s? chúng s? d?ng nh?ng tác nhân làm tr?ng có th? 
gây h?i cho men rang.

Nhung t?i sao l?i ph?i dành c? m?t kho?n ti?n l?n cho nh?ng li?u pháp d?t d? dó 
khi mà có nh?ng phuong pháp t? nhiên có th? giúp b?n có du?c m?t hàm rang tr?ng 
bóng và c?c thu hút.

Trong khi m?t vài nh?ng phuong pháp có th? là nguy hi?m khi s? d?ng không dúng, 
nhung nh?ng cách khác thì hoàn toàn an toàn và don gi?n khi s? d?ng t?i nhà. 
Hãy xem xét nh?ng g?i ý du?i dây c?a chúng tôi và mang d?n cho hàm rang c?a b?n 
m?t phuong pháp cham sóc dúng d?n d? có m?t n? cu?i tuoi và c?c quy?n ru nhé!

 
1. Nh?ng lo?i rau giòn

Nh?ng lo?i rau giòn nhu cà r?t, dua chu?t, c?n tây hay súp lo xanh là nh?ng l?a 
ch?n tuy?t v?i d? làm tr?ng rang m?t cách t? nhiên. B?i vì b? m?t thô ráp c?a 
lo?i th?c ph?m này, nên chúng có th? làm vi?c nhu nh?ng lông bàn ch?i nh? xíu 
làm s?ch rang.

Nh? có nh?ng thành ph?n t? nhiên d? mài mòn, nên nh?ng loài rau này có th? c? 
s?ch nh?ng m?ng bám th?c an, nh?ng v?t ? t? b? m?t rang làm rang kh?e hon.

 
2. Dâu tây

M?t lo?i th?c ph?m không h? t?n kém và t? nhiên tuy?t v?i d? có m?t hàm rang 
tr?ng là s? k?t h?p c?a nh?ng ch?t có trong qu? dâu tây. Axit malic du?c tìm 
th?y trong h?n h?p tuy?t v?i này ho?t d?ng nhu m?t ch?t là se l?i, giúp cho b?n 
lo?i b? s? m?t màu c?a rang.

M?c dù ph?i c?n th?n khi ch?i rang v?i h?n h?p có dâu tây, b?i vì nh?ng h?t có 
th? làm h?i d?n men rang c?a b?n. D? có m?t hi?u qu? cao hon, b?n có th? thêm 
vào m?t chút baking soda vào h?n h?p có dâu tây d? làm s?ch rang. 

Nó cung có tác d?ng trong vi?c lo?i b? v?t ? b? gây nên b?i nh?ng lo?i d? u?ng 
t?i màu nhu cà phê, soda hay ru?u vang. Baking soda làm vi?c hi?u qu? trong 
vi?c lo?i b? vi khu?n trong mi?ng, m?t trong nh?ng nguyên nhân chính làm cho 
b?n có hoi th? hôi.

 
Nghi?n nát dâu tây cho d?n khi thành b?t, sau dó thêm hai nhúm baking soda và 
tr?n v?i nhau. D?t h?n h?p dó lên rang, s? d?ng m?t chi?c bàn ch?i m?m d? tránh 
nh?ng s? gây h?i cho rang. Ch?i nh? nhàng xung quanh, sau dó súc mi?ng s?ch s? 
d? lo?i b? t?t c? nh?ng m?ng bám c?a h?n h?p dâu dó.

M?c dù dây là m?t phuong th?c r? và có hi?u qu?, d? dàng mang d?n cho b?n m?t 
n? cu?i tr?ng sáng nhung không nên áp d?ng quá thu?ng xuyên b?i vì axit có th? 
gây nên nh?ng t?n thuong cho l?i cung nhu men rang.

 
3. Nu?c chanh

Nu?c chanh là m?t trong nh?ng cách du?c s? d?ng thu?ng xuyên và ph? bi?n nh?t 
d? làm tr?ng rang, m?c dù nó cung là m?t trong nh?ng ki thu?t nguy hi?m nh?t. 
Nguyên nhân d?ng sau dó là axit citric du?c tìm th?y trong lo?i th?c ph?m này 
s? làm h?ng men rang, làm nó d? b? t?n công b?i vi khu?n và có xu hu?ng làm 
rang x?u di.

S? d?ng nu?c chanh thu?ng xuyên d? có hàm rang tr?ng hon, cung có th? d?n d?n 
nh?ng h?y ho?i nghiêm tr?ng b?i vì nó phá h?y men rang cho d?n khi không th? 
kh?c ph?c du?c. N?u b?n v?n quy?t d?nh mu?n th? phuong pháp này, d?m b?o s? an 
toàn cho rang b?ng cách s? d?ng ch? m?t vài gi?t nu?c chanh trên bàn ch?i và 
d?m b?o r?ng b?n s? ch?i rang m?t cách c?n th?n.

 
Trong khi nh?ng ki thu?t t? nhiên du?c s? d?ng cho vi?c làm tr?ng rang là don 
gi?n, không dau d?n và không t?n kém, và nh?ng nguyên li?u có th? d? dàng ki?m 
du?c t? t? b?p nhà b?n thì b?n cung ph?i chú ý t?i vi?c s? d?ng chúng ch? m?t 
l?n trong m?t kho?ng th?i gian nh?t d?nh, d? b?n có th? tránh du?c nh?ng phá 
h?y cho rang và b?n có th? duy trì du?c s? kh?e m?nh c?a hàm rang.

M?t trong nh?ng cách t?t nh?t d? có du?c m?t n? cu?i tuoi sáng là dánh rang sau 
m?i b?a an. Tuy nhiên, n?u b?n mu?n m?t k?t qu? nhanh chóng hon, b?n cung có 
th? l?a ch?n m?t trong nh?ng s?n ph?m làm tr?ng rang chuyên nghi?p du?c gi?i 
thi?u b?i các nha si.

Minh Huy?n
Theo Xinh xinh

 

 

Other related posts:

  • » [SMCC] Nhung cach lam trang rang tu nhien - Nguyen Hong Van