[SMCC] Nhung ca phau thuat hi huu

Nh?ng ca ph?u thu?t hy h?u

TP - Theo y van d?n nay chua t?i 100 tru?ng h?p thai trong thai du?c báo cáo 
trên toàn th? gi?i. "S? c?" du?c xem là hy h?u này dã có m?t t?i nu?c ta và
du?c ph?u thu?t thành công.

ImageView

B? ph?n ng?c và tay ký sinh trong b?nh nhi ? B?c Liêu
T?i H?i ngh? ngo?i nhi toàn qu?c v?a di?n ra m?i dây t?i TPHCM, các bác si cho 
bi?t thai trong thai là m?t quái thai ph?c t?p ký sinh xu?t hi?n v?i t?n
su?t th?p ? Vi?t Nam và c? trên th? gi?i. Thai trong thai du?c phân bi?t b?i 
c?u trúc hình thù thai nhi d?c bi?t.

Bác si Nguy?n Van Nghia - B?nh vi?n Da khoa t?nh B?c Liêu - ngu?i dã ph?u thu?t 
cho s?n ph? T.T.S.N ? B?c Liêu d? l?y ra bé trai n?ng 3,3kg, cho bi?t: Sau
khi ph?u thu?t xong, các bác si phát hi?n th?y b?ng bé trai này l?n hon bình 
thu?ng và s? th?y 1 kh?i u ? ? b?ng bên ph?i.

Ngày 8/3/2006, các bác si ti?n hành siêu âm ki?m tra ? b?ng và phát hi?n dây là 
m?t tru?ng h?p thai trong thai, vì th?y du?c c?u trúc c?t s?ng g?n nhu hoàn
ch?nh và do du?c xuong dùi dài tuong ?ng v?i thai 32 tu?n.

Các k?t qu? siêu âm cung cho th?y, các quai ru?t non b? d?y qua trái vùng h? 
ch?u; tim thai nhi âm tính, không th?y h?p s?, xung quanh c?u trúc thai nhi
có d?ch, vách có bao ngoài rõ ràng.

Trong khi dó, t?i B?nh vi?n Nhi d?ng 1 TPHCM, t? nam 1995 d?n nay cung g?p 2 
tru?ng h?p thai trong thai. Nhóm nghiên c?u c?a các bác si t?i b?nh vi?n này
dã phát hi?n tru?ng h?p m?t bé trai 5 tháng tu?i tên T.A n?ng 7 kg, là con th? 
2 trong m?t gia dình ? H?u Giang và m?t tru?ng h?p khác cung 5 tháng tu?i
tên N.T.N ? t?nh Cà Mau.

Sau khi nh?p vi?n, làm các xét nghi?m, siêu âm, các bác si phát hi?n bé trai A. 
b? thai trong thai, có m?t bao thai g?m có 3 kh?i u quái tách r?i. Kh?i
1 có d?ng d?u, thân, t? chi, d? c?t s?ng và b? ph?n sinh d?c nam; kh?i 2 dài 14 
cm có d?u tóc, thân, không có chi, có b? ph?n sinh d?c ngoài nam không
hoàn ch?nh; kh?i 3 du?ng kính 7 cm gi?ng nhu m?t cái d?u nh?, có tóc, không có 
xuong s?n.

Bác si Dào Trung Hi?u - Tru?ng khoa Ngo?i T?ng h?p - BV Nhi d?ng 1 cho bi?t, 
riêng tru?ng h?p th? 2 là bé trai N. có c?u trúc thai tuong d?i hoàn ch?nh,
kích thu?c 12x9x7 cm, d?u có tóc, c?t s?ng, d? dày và ?ng m?ch máu, ? b?ng ch?a 
ru?t, có bàng quang, duong v?t và t? chi v?i bàn tay, bàn chân d? 5 ngón.

Thai cung. ký sinh

Bác si Nguy?n Van Nghia - B?nh vi?n Da khoa t?nh B?c Liêu, cho bi?t ca ph?u 
thu?t cho bé trai ? B?c Liêu kéo dài hon 1 gi? 20 phút, l?y ra ph?n thai ký
sinh n?ng 0,8 kg, d?n nay bé trai phát tri?n t?t. C? 2 tru?ng h?p thai trong 
thai ? BV Nhi d?ng 1 sau h?u ph?u cung không có bi?n c?, xu?t vi?n sau 7 ngày
và phát tri?n t?t.

Theo bác si Nghia, thai trong thai là m?t quái thai ph?c t?p ký sinh. Chúng 
xu?t phát t? m?t noãn du?c th? tinh, thu?ng có m?t mang d?m, m?t bánh nhau nhung
thu?ng có màng ?i riêng.

Quái thai ph?c t?p có 2 lo?i, dó là quái thai ph?c t?p t? ch?, hai thai tuong 
duong nhau v? c?u t?o co th?. Tru?ng h?p th? 2 là thai ph?c t?p ký sinh.

Dây là m?t thai kém phát tri?n hon và g?n nhu ch? "an bám" vào thai ch?. Thai 
ký sinh coi nhu m?t kh?i u c?a thai ch?, nó có th? có hình ngu?i hay ch? có
vài b? ph?n c?a co th? nhu dùi, tay, chân, ru?t. Và có th? g?p ? b?t c? v? trí 
nào c?a thai ch? nhung thu?ng g?p hon là khoang sau phúc m?c, ? b?ng và
khung ch?u.

"Dây là b?nh lý quái thai ít g?p, tuy nhiên trong quá trình ph? n? mang thai 
ph?i di ki?m tra thai thu?ng xuyên d? phát hi?n du?c "thai ký sinh" và x? lý
k?p th?i. T?i các tuy?n y t? co s? cung có th? ch?n doán du?c m?t cách d? dàng 
b?nh lý này" - Bác si Nguy?n Van Nghia khuy?n cáo.

 Lê Nguy?n
Name: Nguyen Hoang Bao Vu
Home: 210C Hiep Binh Chanh tenement. Thu Duc district Ho Chi Minh City Viet Nam
Home Phone: 7262214
Cell-phone: 0979878854
Yahoo ID: nguyenhoangbaovu
Skype ID: nguyenhoangbaovu
Blog: 360.yahoo.com/nguyenhoangbaovu

Other related posts:

  • » [SMCC] Nhung ca phau thuat hi huu