[SMCC] Nhung ca khuc bat hu viet ve me

Nh?ng ca khúc b?t h? vi?t v? m?

Mùa Vu lan, d?i v?i da ph?n ngu?i Vi?t cung là mùa báo hi?u. Dây là d?p d? 
chúng ta bày t? t?m lòng d?i v?i các d?ng sinh thành. Tuy nhiên, do s? tích M?c
Ki?n Liên -Thanh D? mà mùa Vu lan luôn g?n v?i hình ?nh ngu?i m?. T? xua d?n 
nay dã có r?t nhi?u hình th?c bi?u hi?n tình m?u t? và ? lo?i hình âm nh?c,
dã có nh?ng ca khúc vi?t v? m? th?t tuy?t v?i...

"Dêm khuya trang mo m?t trông v? noi cõi xa m?. Noi xa xam kia con quay nhìn 
quê cu d?u yêu. Ôi tình quê huong noi ch?n xa có bà m?. Tóc màu hoe b?c, chi?u
chi?u m?t ng?n l? vì con..." - dó là do?n m? d?u ca khúc Quê m? c?a nh?c si Thu 
H?, m?t ca khúc dã t?ng làm day d?t lòng ngu?i su?t hon 60 nam qua, nh?t
là d?i v?i nh?ng ngu?i con xa quê. Thu H? tên th?t là H? Thu, sinh nam 1919 t?i 
làng Tân M?, nhìn ra c?a bi?n Thu?n An (Hu?).

Ông là l?a ca si d?u tiên c?a Vi?t Nam (di hát t? nam 1936, lúc dó thu?ng hát 
nh?c Tây) n?i ti?ng v?i bài La chanson du gondolier. Nh?c si Tr?n Van Lý là
ngu?i anh h? và là th?y d?y nh?c d?u tiên c?a H? Thu. Nam 1943, H? Thu r?i Hu? 
vào Nam làm Tru?ng ga tàu h?a t?i ga D?u Giây - Long Khánh (nay thu?c t?nh
D?ng Nai). D?o dó, D?u Giây còn hoang vu, ch? có dân m? phu t? Bình-Tr?-Thiên 
vào làm công nhân d?n di?n cao su cho Pháp... Nh?ng dêm gi?a r?ng cao su,
H? Thu nh? nhà, nh? m? và ông dã sáng tác ca khúc d?u tay Quê m?, ký tên Thu 
H?: "...Ra di, con dâng d?i cho gió suong. Quê ngu?i ng?i d?m nh?ng ngày vui
qua... M? oi, ra di d?i con sá chi, mo ngày v? du?i ánh dèn lâm ly. Bên m? vui 
quên khúc ca ngày di. Ai ng? r?i cung d?n ngày phân ly...".

M?t ca khúc v? m? r?t d?c s?c n?a, dó là bài M? tôi c?a Nh? Hà: "M? tôi n?ng 
mua ch?ng ng?i nh?c nh?n. M? tôi m?m cu?i nhìn bóng con ngoan. Không than,
không phi?n dù lâm ho?n n?n. Lòng tin con mình x?ng thành ngu?i dân... Chi?u 
chi?u, bên li?p l?u tranh. M? tôi d?ng d?i dàn con. Tru?c gió tóc tr?ng lòa
xòa. Dôi m?t d?u hi?n nhu b? tình thuong...". Do?n k?t c?a bài hát v?i hình ?nh 
"Chi?u nay d?t huong tu?ng ni?m tru?c m?. Nhìn khói dau lòng tu?ng nh?
nam xua..." khi?n ai mà ch?ng ng?m ngùi!

R?t nhi?u ngu?i dã cho r?ng ca khúc Lòng m? c?a Y Vân m?i là b?t h?. Qu? v?y, 
bài hát Lòng m? có s?c lan t?a t? thành th? cho d?n thôn quê. Giai di?u nh?
nhàng, d? hát. Ca t? gi?n d? nhung giàu hình ?nh, truy?n c?m... Nhi?u bà m? dã 
ngân nga bài hát này d? v?a ru con ng?, v?a th? hi?n tình c?m d?t dào c?a
mình d?i v?i d?a con yêu: "...Lòng m? thuong con nhu v?ng trang tròn mùa thu. 
Tình m? yêu m?n nhu làn gió dùa m?t h?. L?i ru man mác êm nhu sáo di?u d?t
d?. N?ng mua s?m chi?u vui cùng ti?ng hát tr? tho... Dù cho mua n?ng không qu?n 
thân g?y m? hi?n. M?t suong hai n?ng cho b?c mái d?u bu?n phi?n. Ngày dêm
s?m t?i vui cùng con nh? m?t ni?m. Ti?ng ru êm d?m m? hi?n nam tháng tri?n 
miên...".

Vào cu?i th?p niên 1950, Y Vân là nh?c công choi d?i h? c?m cho các nhà hàng ? 
Sài Gòn d? ki?m ti?n nuôi m? và 2 em. M?i dêm khi anh di choi nh?c thì bà
c? ? nhà bê thau qu?n áo c?a anh ra gi?t ? máy nu?c công c?ng. Có m?t dêm, bà 
c? gi?t d?n 2 gi? sáng thì b? c?nh sát b?t vì vi ph?m l?nh gi?i nghiêm. Sáng
ra, khi bi?t chuy?n, Y Vân dã v?a khóc v?a vi?t Lòng m?: "...Thuong con thao 
th?c bao dêm dài, con dà yên gi?c m? hi?n vui su?ng bi?t bao. Thuong con khuya
s?m bao tháng ngày, l?n l?i gieo neo, mái tóc trót dành d?m suong...". Vi?t 
xong, anh hát cho m? nghe. L?n này thì c? hai m? con d?u khóc... Nh?c si Y
Vân m?t ngày 28.11.1992 trong khi bà m? v?n t?i th?. Bà Minh Lâm (v? nh?c si Y 
Vân) k?: "D?ng tru?c quan tài, m? ch?ng tôi dã không h? khóc m?t ti?ng.
Có l? t?t c? nu?c m?t d? khóc thuong con, bà c? dã âm th?m nu?t ngu?c vào 
trong. Chúng tôi nghe c? nói: Ngu?i d?i thu?ng b?o: con "di" tru?c m? là b?t
hi?u, nhung m? ch?ng trách con dâu b?i con dã làm tròn ch? hi?u ngay t? lúc 
vi?t xong bài Lòng m?...".

Ca si Huong Lan r?t thành công v?i ca khúc Lòng m? - ?nh: T.L
M?t bài hát ca t?ng tình m?u t? khác cung du?c tác gi? vi?t khi m? mình v?n còn 
s?ng, dó chính là ca khúc Bông h?ng cài áo (tho Nh?t H?nh, nh?c Ph?m Th?
M?). So v?i Lòng m? thì Bông h?ng cài áo khó hát hon nhung v?n h?t s?c ph? 
bi?n: "M?, m? là dòng su?i d?u hi?n. M?, m? là bài hát th?n tiên. Là bóng mát
trên cao. Là m?t sáng trang sao, là ánh du?c trong dêm khi l?c l?i... M?, m? là 
l?n mía ng?t ngào. M?, m? là n?i chu?i bu?ng cau. Là ti?ng d? dêm thâu,
là n?ng ?m nuong dâu. Là v?n li?ng yêu thuong cho cu?c d?i...".

Nh?c si Ph?m Th? M? tâm s?: "Tôi t?ng có m?t th?i gian b? b?t giam vì tham gia 
phong trào Ph?t giáo d?u tranh (1963). ? trong tù, ngu?i tôi nghi d?n nhi?u
nh?t là m? c?a mình. Ra tù, tôi tình c? d?c du?c bài van xuôi Bông h?ng cài áo 
c?a thi?n su Nh?t H?nh và tôi dã ph? thành ca khúc vào nam 1967. Tôi có
cái may m?n là làm du?c bài hát t?ng ca tình m? trong th?i gian m? mình còn 
s?ng. Có nhi?u l?n m? tôi d?t cháu n?i di d?o choi và v? nhà r?t mu?n. C? nhà
lo l?ng, h?i han thì m? tôi tr? l?i: "Dang tính v? thì máy thu thanh nhà ai dó 
phát bài Bông h?ng cài áo c?a con, m? b? v? không dành...".

S? là thi?u sót n?u không nh?c d?n các ca khúc M?ng tu?i m? (Tr?n Long ?n), M? 
ng?i sàng g?o (B?c Son), Vu lan nh? m? (tho MTK, nh?c Võ Tá Hân) và còn nhi?u
ca khúc hay vi?t v? m? n?a...

Hà Dình Nguyên

Other related posts:

  • » [SMCC] Nhung ca khuc bat hu viet ve me