[SMCC] Nhung bai thuoc dong y chua viem hong

Nh?ng bài thu?c dông y ch?a viêm h?ng

D? di?u tr? can b?nh này, bác si thu?ng ch? d?nh dùng thu?c kháng sinh. Nhung 
không ph?i ai cung ch?u du?c thu?c Tây. Trong tru?ng h?p này, t?t nh?t nên dùng 
thu?c dông y. Xin gi?i thi?u cùng các b?n m?t vài bài thu?c y h?c dân t?c ch?a 
tr? ch?ng b?nh này.

 

- Khi m?i b? viêm h?ng, t?t nh?t nên ng?m m?t vài lát chanh m?ng. Sau dó kiêng 
an m?i th? trong m?t gi? d? t?o di?u ki?n cho tinh d?u chanh và axit citric 
phát huy tác d?ng d?n niêm m?c c? b? viêm.

- Sáp ong là lo?i thu?c tr? viêm h?ng có hi?u qu? nh?t ? m?i th?i k?. Ch? sáp 
ong ch?t lu?ng cao m?i có tác d?ng nhanh, khi ng?m trong mi?ng nó làm cho lu?i 
có c?m giác rát b?ng và hoi tê. 

D? di?u tr? b?nh viêm h?ng, sau b?a an, ch? c?n nhâm nhi mi?ng sáp ong có kích 
thu?c b?ng ngón tay út. M?i ngày an kho?ng 5 g sáp ong. N?u dây là sáp ong th?t 
thì b?nh viêm h?ng s? kh?i h?n sau 2-3 ngày an.

- Mài c? c?i trên bàn xát và ép l?y m?t c?c nu?c r?i cho thêm m?t thìa to gi?m 
làm b?ng ru?u vang hay táo. Dùng dung d?ch này súc mi?ng cho d?n khi kh?i h?n 
b?nh.

- Giã nh? 3-4 nhánh t?i hòa v?i m?t c?c s?a nóng, hãm t? 10-15 phút, l?c l?y 
nu?c u?ng trong vòng 30 phút. M?i ngày u?ng 2-3 c?c.

- Dun nóng m?t c?c nu?c chanh v?t r?i u?ng nhâm nhi t?ng ng?m nh?. C? 30 phút 
thì súc h?ng m?t l?n t? 3-5 phút, làm cho t?i khi kh?i h?n viêm h?ng.

- Khi b? viêm h?ng b?n nên u?ng nu?c hành tây khô và táo ép (v?i t? l? 1:1), c? 
2 gi? u?ng m?t l?n và m?t l?n u?ng 2 thìa to.

- V?t nu?c chanh vào chi?c ly b?ng b?c d? ? noi râm mát ch?ng m?t ngày và cách 
1 gi? u?ng 1 thìa nh?. Phuong pháp này ch?ng ch? d?nh d?i v?i ngu?i b? b?nh 
th?n.

- Cho 2-3 thìa to m?t ong vào c?c nu?c cà r?t tuoi ép r?i khu?y d?u lên. Pha 
loãng h?n h?p này theo t? l? 1:1 v?i nu?c dun sôi d? ngu?i và súc h?ng 3-5 
l?n/ngày, m?i l?n t? 5-7 phút.

- Súc h?ng m?i ngày m?t vài l?n b?ng nu?c khoai tây ép tuoi cung r?t t?t khi b? 
viêm h?ng.

- Hòa 2 thìa to b?t cây nhi th?o (cây ban) vào m?t c?c nu?c dun sôi r?i hãm 
trong bình kín ch?ng 15 phút, d? ? noi thoáng mát d? 15 phút r?i ch?t l?y nu?c 
súc h?ng t? 3-5 l?n/ngày và m?i l?n t? 5-7 phút.

- Pha loãng nu?c ép c? c?i cay v?i nu?c theo t? l? 1:1 d? làm nu?c súc h?ng 
h?ng ngày khi b? viêm h?ng s? r?t t?t.

- D?i v?i nh?ng ngu?i hay b? viêm h?ng, có th? áp d?ng phuong pháp khác don 
gi?n hon: M?i ngày dành t? 8-10 phút ng?i du?i ánh n?ng m?t tr?i, há r?ng mi?ng 
và nh?m m?t l?i. M?i d?t kéo dài t? 2-3 tu?n.

Theo NLD
 
 
  
 
 

Other related posts:

  • » [SMCC] Nhung bai thuoc dong y chua viem hong - Nguyen Hong Van